1. Articles
  2. Is de islam intolerant jegens andere religies?

Is de islam intolerant jegens andere religies?

Under category :
3874 2011/06/16 2024/06/18
Article translated to : English Español

 

 

is de islam intolerant jegens andere religies? 
hoe horen moslims om te gaan met mensen van andere geloven?
 
tolerantie zou de houding moeten bepalen die we zouden moeten hebben bij de omgang met anderen, tussen alle mensen. religieuze tolerantie is een essentieel principe van de islam, en de moslims is opgedragen goede relaties te onderhouden met mensen van alle religies, en vriendelijk en welgemanierd tegen iedereen te zijn. moslims wordt door de qor’an opgedragen zich aan hun beloftes en verdragen met niet-moslims te houden en hen niet te verraden of overtredingen tegen hen te begaan. de levens, families, eigendommen en eer van niet-moslims moeten worden beschermd onder iedere regering die beweert de islamitische wet toe te passen.  ook wordt niet-moslims het recht en vrijheid gegarandeerd om hun eigen religie in praktijk te brengen binnen een islamitische staat. 
 
 
 
de islam is een religie van barmhartigheid en rechtvaardigheid. het leert aan zijn volgelingen om interactie en samenwerking met alle mensen toe te passen voor de verbetering van de mensheid. meer dan ooit moeten de moslims vandaag de dag samenwerken met andere groepen die onderdrukking, bloedvergieten, corruptie, vrij seksueel verkeer en perversiteit tegen willen gaan. ze moeten ook samenwerken met niet-moslims door de waarheid hoog te houden en leugens te bestrijden, bij het steunen van de onderdrukten, en het uitbannen van gevaren als vervuiling en ziekte.
 
 
 
de verzen in de qor’an die moslims waarschuwen geen vrienden en bondgenoten onder hen te nemen, richt zich alleen tegen vijanden die de islam haten en verachten. moslims wordt opgedragen met andere mensen om te gaan met rechtvaardigheid en begaanheid als leden van de broederschap van mensen. ze moeten zich altijd vriendelijk gedragen tegen iedere niet-moslim die niet vijandig is, hetzij door het aanbieden van financiële hulp, het voeden van de hongerigen, het geven van leningen wanneer nodig, of door te bemiddelen bij relaties betreffende toegestane zaken, zelfs al zou het alleen maar een vriendelijk woord te spreken zijn, of het geven van advies. de qor’an richt zich tot de gelovigen, zeggende:
 
 
"allah weerhoudt jullie niet van degenen die jullie niet bevechten om de religie en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven – van het rechtschapen tegen hen te zijn en rechtvaardig met hen om te gaan. waarlijk, allah houdt van degenen die rechtvaardig zijn."1
 
 
het is moslims dus onder geen enkele omstandigheid toegestaan om niet-moslims slecht te behandelen die geen enkele agressie tegen hem hebben geuit; het is niet toegestaan hen kwaad te doen, hen te bedreigen of bang te maken, hun eigendommen te stelen, hen te bedriegen of hen hun rechten af te nemen. het is voor de moslims tevens verplicht alle wettelijke verdragen en overeenkomsten die met niet-moslims zijn gemaakt in acht te nemen. 
 
 
het vreedzaam naast elkaar bestaan wil niet zeggen dat we geen reclame maken voor onze eigen positieve waarden. als een onderdeel van hun vriendelijkheid en begaanheid voor de mensheid, wordt van moslims verwacht om niet-moslims uit te nodigen naar de waarheid van de islam door middel van wijze woorden, goede argumenten en aangename manieren. dit is een schuld die de moslims hebben bij de volken van de aarde, uit dankbaarheid aan god voor zijn leiding en ontelbare zegeningen.  
______________________
1
60:8.
 
 
_______________________________
de citaties zijn overgenomen uit clear your doubts about islam met toestemming van de uitgever, dar abul-qasim, jeddah. geen enkel deel van hun boek mag worden gereproduceerd of vertaald, opgeslagen of verspreid in welke vorm dan ook – hetzij electronisch, mechanisch, d.m.v. fotocopie, opname of anders – zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever.
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day