1. Articles
  2. Verdedig jouw Profeet
  3. Wij zullen jou tegen de bespotters beschermen

Wij zullen jou tegen de bespotters beschermen

Auther : Abdurrazzaaq Ibn Abdelmuh’sin
Under category : Verdedig jouw Profeet
1917 2012/12/19 2024/07/14

Wij zullen jou tegen de bespotters beschermen!

Door sheikh Abdurrazzaaq Al-Badr

Het is de gewoonte van Allah de Verhevene m.b.t. de tegenstanders van de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en de vijanden van boodschappers voor hem – zij die spot drijven met de boodschappers – om hen te treffen met Zijn vreselijke bestraffing in het wereldse leven en in het Hiernamaals. Denk hierbij aan de Uitspraak van Allah de Verhevene: ‘En de ongelovigen zullen onophoudelijk door onheil getroffen worden wegens datgene wat zij doen; of het (onheil) zal dicht bij hun huizen neerkomen, totdat de belofte van Allah tot stand komt. Voorzeker, Allah verbreekt Zijn belofte niet. Voorzeker, boodschappers werden vóór u ook bespot, maar Ik gaf uitstel aan de ongelovigen en vervolgens greep Ik hen. Hoe (vreselijk) was Mijn straf!’ [Soerat Ar-Ra’d, Koranvers: 31-32]

Allah de Verhevene geeft respijt aan de onrechtvaardigen maar Hij ontziet hen niet. Hij geeft uitstel aan de spotter en zal hem niet links laten. En wanneer Hij hem grijpt, grijpt Hij hem met de greep van de Almachtige, de Oppermachtige. ‘Maar Ik gaf uitstel aan de ongelovigen’. Dat wil zeggen: ik gaf hen een korte uitstel. Vervolgens was Zijn ingreep (Glorieus en Verheven is Hij) een hele harde ingreep.

Wie de geschiedenisboeken leest, leest dat Allah (Glorieus en Verheven is Hij) vele bestraffingen en verscheidene rampen op de vijanden van de boodschappers heeft afgestuurd. Voornamelijk op de degene die de spot drijft met de profeten. Allah (Verheven is Hij) zei tegen Zijn boodschapper (vrede zij met hem), hem geruststellend: ‘Wij zullen jou tegen de spotters beschermen.’ [Soerat Al-H’idjr, Koranvers: 95]

Hij (Verheven is Hij) zei ook: ‘Waarlijk, jouw hater is het die afgesneden is.’ [Soerat Al-Kauthar, Koranvers: 3]

Allah (Glorieus en Verheven is Hij) zal hem uitroeien en hem en zijn werken verdelgen. Allah heeft iedere persoon die de profeten van Allah bespot vreselijk bestraft. Hoe is het dan gesteld met degene die de spot drijft met de leider der boodschappers en de laatste der profeten! Moge Allahs salaat en salaam met hem zijn.

Allah de Verhevene heeft gezegd in een Goddelijke overlevering: ‘Als iemand een geliefde (Walie) van Mij vijandig gezind is, dan zal Ik hem de oorlog verklaren.’ Hoe is het dan gesteld met iemand die een profeet vijandig is gezind. Hoe is het gesteld met degene die vijandig is tegenover de leider der boodschappers, hij die het voorbeeld voor alle schepsels is en de leider van de nakomelingen van Adam is. Vrede zij met hem.

Als sommige laaghartige ellendelingen in deze tijd de nobele profeet (vrede zij met hem) bespotten en hem beledigen middels bespottelijke beelden en woorden of d.m.v. walgelijke films, dan is dit juist het teken dat zij vernietigd zullen worden met de toestemming van Allah (Glorieus en Verheven is Hij). De handelswijze van Allah is van toepassing op degene die zulke daden vertonen.

Wie te weten wil komen of dit klopt, moet maar eens de geschiedenisboeken lezen. De geschiedenis zit vol met vele bewijzen die duiden op de volmaakte machtigheid van Allah en op Zijn harde bestraffing en vergelding op degene die spot drijft met Zijn profeet en de met profeten voor hem.

Wij richten ons tot Allah (Verheven is Hij), daarbij erkennend dat wij zwak zijn en weinig middelen hebben. Wij richten ons enkel tot Hem (Verheven is Hij) om Hem te vragen om voor Zijn nobele boodschapper op te komen. En dat Hij de ondergang van de spotters versnelt. Waarlijk, Hij is Alhorend en Alwetend.

De edele sheikh Abdurrazzaaq Ibn Abdelmuh’sin Al-‘Abbaad.

Dit artikel is hier en daar lichtelijk samengevat.

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day