1. Articles
  2. Het geloof van de moslim
  3. Hoofdstuk I

Hoofdstuk I

Under category : Het geloof van de moslim
1463 2013/01/26 2024/04/19

Ons geloof:

Ons geloof is het geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, zijn Boodschappers, de Dag der Berechting en het Lot, of het nu goed is of slecht.

Geloof in Allah's Heerschappij, Eenheid en Eigenschappen:

- Wij geloven in Allah's Goddelijkheid en dat Hij de Heer is, de Schepper, de Oppermachtige en de Bestuurder van alle aangelegenheden.

- Wij geloven in Allah's Godheid, dat Hij de ware God is en dat elke andere godheid vals is.

- Wij geloven in Zijn Namen en Eigenschappen, dat Hij de meest prachtige namen  en voortreffelijke, perfecte Eigenschappen heeft.

- Wij geloven in Zijn Eenheid; dat Hij geen deelgenoot in Zijn goddelijkheid, Godheid, Zijn Namen, of Eigenschappen heeft. Allah zegt in de Qur'an: "Hij is de Heer van de Hemelen en van de Aarde en wat ertussen is, aanbidt Hem daarom en wees geduldig in het aanbidden van Hem. ken jij iemand die aan Hem gelijkwaardig is?”  (19:65)

 

Wij geloven: “ dat er geen andere God is dan Hij, de Levende, de Zelfstandige. Hem overkomt sluimer nog slaap. Aan Hem behoort wat in de Hemelen is en op de Aarde. Wie is Hij, die voorspraak doet bij Hem, tenzij met Zijn verlof? Hij kent wat vóór hen is en wat achter hen is, terwijl zij niets van Zijn kennis bevatten, tenzij wat Allah wil. Zijn Zetel strekt zich uit over de hemelen en de aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene en de Grote." (2:255)

 

- Wij geloven: “dat  Hij Allah is, buiten Wie geen andere God is. Hij is de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare. Hij is de Barmhartige Erbarmer. Degene naast Wie er geen god is dan Hij. Hij, de Heerser, de Heilige, de Schenker van veiligheid, de Vertrouwende, de Beschermer, de Almachtige, de Onweerstaanbare Onderwerper, de Trotse. Heilig is Hij boven wat zij Hem toekennen. Hij is Allah, de Schepper, de Voortbrenger, de Vormer, aan Hem behoren de Schone Namen. Wat er in de hemelen en op de aarde is prijst Zijn Glorie. En Hij is de Almachtige, de Alwijze." (59:22-24)

 

- Wij geloven: “ aan Hem behoort het koninkrijk der Hemelen en der Aarde. Hij schept wat Hij wil; Hij Schenkt aan wie Hij wil vrouwelijk kroost en Hij Schenkt aan wie Hij wil mannelijk kroost. Of Hij paart aan hen mannelijke en vrouwelijke kinderen, en maakt wie Hij wil onvruchtbaar. Hij is de Wetende en Almachtige." (42:49-50)

 

- Wij geloven: "Geen ding is er aan Hem gelijk; Hij is de Horende, de Ziende. Aan Hem behoren de sleutelen der Hemelen en der Aarde; Hij geeft ruim levensonderhoud aan wie Hij wil en meet het toe. Hij is omtrent alle dingen wetend." (42:11-12)

 

-Wij geloven dat: “Er is geen levend wezen op aarde, of aan Allah is het onderhoud daarvan. En Hij kent de verblijfplaats en de bewaarplaats ervan. Alles is vastgelegd in een duidelijk Boek. (11:6)

 

- Wij geloven: "Bij Hem zijn de sleutelen van de verborgenheid; geen kent haar dan Hij. En Hij kent wat op het land is en in de zee. En er valt geen blad of Hij kent het en er is geen graankorrel in de duisternissen der aarde, noch iets vochtigs, noch iets droogs, of het is in een duidelijk Boek." (6:59)

 

- Wij geloven: "Voorwaar, Allah beschikt over de kennis van het Uur, en Hij zendt de regen neer, en Hij kent wat zich in de schoten bevindt. En niemand weet wat Hij morgen zal doen. En niemand weet op welke grond Hij zal sterven. Voorwaar Allah is van alles op de hoogte, Alwetend" (31:34).

 

- Wij geloven dat Allah zegt wat Hem behaagt: "En wij riepen hem toe van de rechterzijde van de Berg (Sinaï), en lieten hem Ons nabij komen in vertrouwelijkheid." (19:52) "En Allah hield toespraak tot Musa." (4:164). "En toen Musa op Onze gezette tijd kwam en Zijn Heer tot hem sprak." (7:143)

 

- Wij geloven: "Zeg: zo de zee inkt ware voor de woorden van mijn Heer, zou de zee uitgeput raken, voordat de woorden van mijn Heer waren uitgeput." (18:109) "Als de bomen op aarde pennen waren en de zee inkt, waarna er nog zeven zeëen  (met inkt) aan toegevoegd zouden worden , dan nog zouden de Woorden van Allah  niet zijn uitgeput. Voorwaar, Allah is Almachtig en Alwijs." (31:27)

 

 

 

- Wij geloven dat Allah's woorden het meest waarheidsgetrouw zijn in het verschaffen van informatie, het meest rechtvaardig in beslissingen, en het eerlijkst in conversatie. Hij zegt: "En volledig is het woord van uw Heer in betrouwbaarheid, en in billijkheid." (6:115)  "En wie is er meer eerlijk in zijn woorden dan Allah." (4:74) - Wij geloven dat de Qur'an Allah's Woord is. Hij zei letterlijk tegen Gabriël die het overbracht naar de Profeet (vrede zij met hem), "Zeg (O Muhammad): Het is nedergezonden door de Geest der Heiligheid vanwege uw Heer." (16:102) "Dat is waarlijk de nederzending van de Heer de Wereldwezens. Waarmede is nedergedaald de welbetrouwde Geest. Opdat gij zoudt behoren tot de waarschuwers. In de Arabische duidelijke taal." (26:192-95)

 

- Wij geloven dat Allah goed verheven is bij Zijn schepselen in Zijn persoonlijkheid en Zijn Eigenschappen, omdat Hij zei: "En Hij is de Verhevene en de Ontzaglijke." (2:255) "Hij is Oppermachtig over Zijn dienaren, en Hij is de Wijze, de Alwetende." (6:18)

 

- Wij geloven dat Hij "… die geschapen heeft de Hemelen en de Aarde in zes dagen, en Zich daarna gevestigd heeft op de Troon." (10:3) Zijn "vestiging op de Troon" betekent dat Hij in persoon zit op Zijn Troon, op een manier die is bekomen tot Zijn Majesteit en Grootheid. Niemand behalve Hij weet precies hoe Hij zit.

 

- Wij geloven dat Hij met Zijn schepselen is, terwijl Hij nog steeds op Zijn troon zit. Hij weet hun toestand, hoort hun praten, ziet hun daden en beheert hun aangelegenheden. Hij zorgt voor de armen en de ontwrichtten. Hij geeft soevereiniteit aan wie Hij wil en ontneemt de soevereiniteit van wie Hij wil; Hij verheft wie Hij wil en Hij vernedert wie Hij wil In Zijn hand is al het goede en Hij is vermogend over alles. Wie dan ook deze kwaliteiten bezit is letterlijk met Zijn schepselen, zelfs als Hij letterlijk boven hen is op Zijn Troon. "Geen ding is er aan Hem gelijk. Hij is de Horende, de Ziende." (42:11)

 

-Wij zeggen niet zoals de Incarnisten tussen de Jahomieten en anderen die zeggen: "Dat is Allah, levend met Zijn schepselen op Aarde." Wij beschouwen degene dit zegt als een ongelovige en dwalend omdat hij Allah eigenschappen toekent die niet van Hem komen.

 

- Wij geloven in wat Zijn Boodschapper ons vertelde, dat Hij afzakt naar de dichtbij zijnde hemel voor het laatste derde deel van elke nacht en zegt: "Diegenen die tot mij bidt, zal Ik verhoren. Diegene die Mij iets vraagt, zal Ik geven. En diegene die Mij om vergeving vraagt, zal Ik vergeven," (Bukhari & Moslim)

 

- Wij geloven dat Hij zal komen op de Dag der Berechting om te oordelen over Zijn volk. Hij zei: “Wanneer de aarde met klappen verpulverd wordt, en jouw Heer komt, en de engelen rij na rij. En op de Dag dat de Hel wordt getoond, op die Dag zal de mens zich zijn slechte daden herinneren, maar wat baat hem dan nog die herinnering? " (89:21-23)

- Wij geloven dat Hij de Dader is van wat Hij wil.

Allah's Wil: Universeel en Wettig.

- Wij geloven dat Zijn wil twee vormen heeft:

De Universele Wil: Uit welke zijn intentie uitgevoerd is. Het is niet noodzakelijk dat wat uitgevoerd is, door Hem wordt goedgekeurd. Dit type wil betekent: toestemming, zoals Allah zei: "En zo Allah gewild had, zouden zij elkander niet bestreden hebben. Maar Allah doet wat Hij wil." (2:253) en "…zo het Allah's bedoeling is u lieden verkeerd te lieden. Hij is uw Heer…" (22:34)

De Wettelijke Wil: Welke niet perse de uitvoering met zich meebrengt van Zijn wens en wil, in dit geval kan het niets anders  zijn dan wat Hem aanstaat, omdat hij zei: "…en Allah wil jullie berouw aanvaarden." (4:27)

-Wij geloven dat Zijn universele en legale Wil deel zijn van Zijn wijsheid. Alles wat Hij in het universum doet, of wettelijk vereist van Zijn schepselen heeft een goede reden en is volgens Zijn wijsheid; misschien kunnen we het niet bevatten of ontsnapt het aan onze reden.  “Is Allah niet de Beste onder de rechters?”         (95:8)not correct  “En wie is er beter dan Allah in het oordelen over het overtuigde volk? (5:50)

-Wij gelovendat Allah Zijn gekozen dienaren liefheeft en dat zij Hem liefhebben. “Zeg, O Mohammed: Als jullie van Allah houden, volg mij dan. (3:31) Allah zal zorgen voor een volk dat Hij zal liefhebben en die Hem zullen liefhebben " (5:54) “Allah houdt van de geduldigen.” (3:146) “En weest onpartijdig, voorwaar, Allah houdt van de onpartijdigen.” (49:9) “En Allah houdt van de weldoeners.” (5:93)

- Wij geloven dat Allah liefheeft wat Hij voorschrijft van goede daden en zegswijzes en Hij houdt niet van wat Hij verboden heeft aan daden en gezegden: “Als jullie niet geloven, voorwaar, Allah heeft jullie niet nodig. En de ondankbaarheid van Zijn dienaren behaagt Hem niet; maar wanneer jullie dankbaar zijn, dan heeft Hij behagen in jullie.” (39:7) “Maar Allah keurde hun vertrek af, zodat Hij hen ontmoedigde. En er werd gezegd: blijf thuis met de thuisblijvers.” (9:46)

- Wij geloven dat Allah wordt behaagd met diegenen die in Hem geloven en goede daden verrichten: "Allah is met hen behaagt en zij zijn met Hem behaagt heeft aan hem welgevallen en zij hebben aan Hem welgevallen. Dat is voor wie zijn Heer vreest" (98:8)

- Wij geloven dat Allah boos wordt op diegenen die Zijn boosheid verdienen, temidden van de ongelovigen en anderen; "Welk slechte gissing over Allah koestert. Over hen komt de weerslag van het kwade, en op hen is de Allah's toorn en hen heeft Hij vervloekt en voor hen heeft Hij de Hel bereid gesteld, een kwade gang is dat." (48:6) "Maar wie zijn borst verruimt met ongeloof op hen is toorn vanwege Allah en voor hen is een ontzaglijke bestraffing." (16:106)

Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day