1. Articles
  2. Weerleggen van de leugens van vijanden van de islam
  3. De gebeden van Allah voor Zijn Profeet VZZMH

De gebeden van Allah voor Zijn Profeet VZZMH

55127 2007/11/22 2024/05/20

 

 

 

de gebeden van allah voor zijn profeet vzzmh
 
de vierde leugen
 
hij, "zakaria butrus" vraagt zich af hoe allah voor zijn profeet bidt. hij zei:”we vroegen vele keren over de manier waarop voor de profeet werd gebeden maar niemand antwoordde”. daarna voegde hij aan zijn leugen toe dat gabriel tegen de boodschapper van allah zei in sidrat-ul-muntaha (lotusboom van de uiterste grenslijn) : “wacht hier, allah is aan het bidden”. daarom vroeg de boodschapper: “wat zegt hij?” gabriel antwoordde: “gezegend, gezegend, en hij boog met zijn voorhoofd naar beneden alsof allah in het gebed boog en neerknielde (de roekoeh en soezjoed verrichtte).
 
 
onze weerlegging: je hoorde het antwoord op deze vraag niet omdat je niet wilt luisteren. als je had gelezen wat er in de interpretaties van de verzen werd genoemd die de gebeden van allah voor de profeet behandelen, dan had je geweten wat hier mee wordt bedoeld. hoe is het mogelijk dat hij dit niet heeft gelezen hoewel hij beweert dat hij bij alles aan de boeken van interpretatie refereert???!!!
 
 
 
als uitleg aan de lezer zeggen wij:
allah’s gebeden voor zijn profeet (vrede en zegeningen zijn met hem en zijn gelovige dienaren) wordt genoemd in soerat al-ahzab: “’allah schenkt zijn gebed  (goedertierenheid, eer, zegeningen, genade, etc.) aan de profeet mohammed vzzmh) en zijn engelen smeken om vergeving voor hem. o jullie die geloven, smeekt om genade voor hem en spreekt de vredeswens over hem uit. (het groeten op de islamitische manier door het zeggen van  assalamu 'alaikum)”.(al-ahzab : 56).
 
 
 
allah de almachtige zei ook: “hij is degene die jullie barmhartigheid schenkt en zijn engelen (smeken om vergeving voor jullie), opdat hij jullie uit de duisternissen (van ongeloof en polytheïsme)naar het licht (van het geloof en islamitisch monotheïsme) zal brengen, en hij is voor de gelovigen meest barmhartig.”(al-ahzab : 43).
zo zendt allah de almachtige en zijn engelen gebeden aan de profeet en aan zijn gelovige dienaren.
 
 
 
de betekenis van het feit dat allah gebeden aan zijn gelovige dienaren stuurt is zijn genade voor hen. en de engelen die gebeden sturen aan allah’s dienaren, is het feit dat ze smeekbeden verrichten voor hen, en dit wordt duidelijk aan het eind van de ayah (vers) wat de reden noemt waarom allah gebeden aan hen stuurt : “opdat hij jullie uit de duisternissen (van ongeloof en polytheïsme)naar het licht (van het geloof en islamitisch monotheïsme) zal brengen, en hij is voor de gelovigen meest barmhartig.”. en hij is immer meest genadevol voor de gelovigen. sheikh saady –moge allah hem genadig zijn – zegt in zijn interpretatie van de ayah: “het is van allah’s genade en gunst aan zijn gelovige dienaren dat hij gebeden aan hen zond en zijn lof en de gebeden van de engelen en hun smeekbeden, die hen uit de duisternis van zonden naar het licht van het geloof, kennis, werk en succes brengt, dankzij hem ingewilligd. dit is het grootste geschenk dat allah aan zijn gehoorzame dienaren heeft gegeven en wat tot gevolg heeft dat ze hem bedanken en hem vaker gedenken, omdat hij hen genade en gunsten toonde. hij beschouwde ook de engelen die de troon dragen als de beste engelen, en deze engelen om hem heen verheerlijken hun heer en vragen vergiffenis voor degenen die hebben geloofd.”
 
 
 
 
ibn kathir zegt dat: “gebeden van allah betekent zijn lofprijzing over de dienaar tegen de engelen.” verteld door al bukhari. anderen vertelden dat gebeden van allah zijn genade is, terwijl gebeden van de engelen de smeekbeden zijn die de engelen verrichten en het vragen van vergiffenis voor de mensen, want allah zei:
 
“degenen die de troon dragen (de engelen) en wie zich er omheen bevinden, prijzen de glorie van hun heer met zijn lofprijzing en geloven in hem en vragen om vergeving voor degenen die geloven. (en zeggen:) “onze heer, uw barmhartigheid en kennis omvatten alle zaken, vergeef daarom degenen die berouw tonen en die uw weg volgen en bescherm hen tegen de bestraffing van de hel. onze heer, doe hen en wie rechtschapen waren van hun vaderen en hun echtgenotes en hun nakomelingen de tuinen van ‘aden (het paradijs) binnentreden, die u hen beloofd hebt: voorwaar, u bent de almachtige, de alwijze. en bescherm hen voor de slechte daden.”(ghafer:7,8,9)
 
 
en we bidden voor de profeet vrede zij met hem en ons gebed voor hem is een smeekbede, en daarnaast streven we naar de beloning die allah ons belooft.
 
 
de islamitische sharia heeft zijn eigen typische kenmerk bij het gebruik van de taalkundige woorden. hoewel een taalkundig woord verschillende keren kan worden gebruikt, heeft het niet altijd dezelfde betekenis. in de meeste gevallen beperkt de betekenis zich tot een bepaalde betekenis; soms wordt het gebruikt zoals het is, en soms kan het waarde toevoegen aan bepaalde aspecten, en soms vermindert het de waarde. en de term “salat” (gebed) verwijst over het algemeen naar de speciale gebeden die bestaan uit bepaalde woorden en daden op een bepaalde manier en die op een bepaald tijdstip moeten worden uitgevoerd. maar in speciale gevallen is het de tekst die het woord omringt die de betekenis vaststelt, zoals onze gebeden voor allah wat niet hetzelfde is als onze gebeden voor de profeet vrede zij met hem, en die ook weer verschillen van allah’s gebeden voor ons en verschillend van de gebeden van de engelen voor ons.
 
 
 
dit laat duidelijk zien dat zakaria boutus opzettelijk leugens vertelt ……
want de betekenis van salat (gebed) van allah wordt in alle boeken met interpretatie uitgelegd en in alle authentieke hadithboeken. en vervolgens beweert hij dat hij vroeg en zocht maar geen antwoord kon vinden. 
moge allah allen die leugens vertellen veroordelen.
Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day