1. Articles
  2. Al-Asmâ-Ul-Husnâ Dan Penyimpangan Terhadapnya
  3. KESIMPULAN

KESIMPULAN

1711 2014/09/01 2024/04/24
  1. Allah subhânahu wa ta’âla memiliki nama-nama yang indah/ Al-Asmâ-ul-Husnâ. Kita diperintahkan untuk mengetahuinya, menghapalnya, berdoa dengannya dan beribadah kepada Allah dengan seluruh kandungan yang terdapat di dalamnya.
  2. Allah tidak hanya memiliki sembilan puluh sembilan nama. Ada nama-nama Allah yang di sembunyikan di sisi-Nya.
  3. Seseorang tidak boleh menggunakan nama Allah yang hanya dikhususkan untuknya, seperti: Ar-Rahmân, Al-Khâliq, Ar-Razzâq dll. Dan seseorang boleh menggunakan nama yang tidak dikhususkan untuk Allah, seperti: ‘Ali, ‘Azîz, Hakîm dll.
  4. Penyimpangan terhadap Al-Asmâ-ul-Husnâ ada lima macam, yaitu: menamakan patung-patung yang diambil dari nama-nama Allah, menamakan Allah dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah,menamakan Allah dengan sifat-sifat kekurangan, mentiadakan/menolak nama-nama Allah (ta’thîl) dan menyerupakan Allah dengan makhluknya (tamtsîl)
Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day