1. Articles
  2. De Profeet en wij
  3. De Profeet volgen is een verplichting

De Profeet volgen is een verplichting

Auther : By Mustafa As-Siba`i -
Under category : De Profeet en wij
4094 2010/04/08 2024/07/20
Article translated to : English

 

de profeet volgen is een verplichting

 

de metgezellen van de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) namen gewoonlijk de regels van verschillende zaken in hun leven uit de qor’an, die ze van de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) leerden. in veel gevallen, behandelden de verzen van de qor’an een onderwerp op een algemene manier, zonder specifieke voorwaarden, en soms kwamen de verzen als een absolute regel, zonder een enkele eerste voorwaarde of beperking in termen van tijd, plaats, enzovoort.

 

een voorbeeld van wat op een algemene manier werd gebracht in de qor’an is het gebed. de qor’an vermeldt niet hoeveel rak’ah’s (gebedseenheden) we moeten verrichten, of welke fysieke bewegingen we moeten maken tijdens het gebed, en tevens wordt ook niet het tijdstip van het gebed genoemd. op dezelfde manier noemt de qor’an ook niet het minimumbedrag dat men moet bezitten om in aanmerking te komen voor het betalen van de zakah, of wat de voorwaarden zijn bij het betalen ervan. veel van onze daden van aanbidding kunnen we niet uitvoeren als we ons niet verwijzen naar de uitleg die betrekking heeft op de regelingen, de pilaren, en de omstandigheden die ze nietig verklaren. daarom is het noodzakelijk dat we ons verwijzen naar de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) om de regelingen op een begrijpelijke en duidelijke manier te kennen.

 

de metgezellen raakten vaak in situaties waarover in de qor’an geen regeling bestond, op dat moment was het nodig zich tot de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) te wenden om de regelingen voor zulke zaken te vragen. allah de almachtige droeg de profeet op om de mensheid te onderwijzen, en het was de profeet die degene was met de meeste kennis over wat allah van ons verwacht.

 

allah (verheven en verheerlijkt is hij) vertelde ons over de plicht van de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) met betrekking tot het respecteren van de qor’an. allah (verheven en verheerlijkt is hij) zei:

 

{en wij deden aan jou de vermaning (de qor’an) neerdalen om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is…}(an-nahl 16:44)

 

allah (vvih) maakte het ons ook duidelijk dat de plicht van de profeet (vzzmh) was om de waarheid duidelijk te maken aan de mensen wanneer er een twistgesprek was:

 

{en wij hebben aan jou (o mohammed) het boek slechts doen neerdalen om hen duidelijk te maken waarin zij verschillen en als leiding en barmhartigheid voor een volk dat gelooft.}(an-nahl 16:64)

 

we zijn verplicht iedere regeling van hem te volgen bij elk twistgesprek:

 

{bij jouw heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden het dan volledig.} (an-nisa’ 4:65)

 

allah (vvih) vermeldde ook dat de profeet (vzzmh) de qor’an en wijsheid werd gegeven om de mensen de regels van hun religie te onderwijzen:

 

{voorzeker, allah gaf een grote gunst aan de gelovigen, toen hij tot hen een boodschapper uit hun midden stuurde. hij draagt hun zijn verzen voor. en hij reinigt hen (de gelovigen) en hij onderwijst hun het boek (de qor’an) en de wijsheid, terwijl zij daarvoor zeker in duidelijke dwaling verkeerden.}(ali ‘imran 3:164)

 

wat het laatste vers betreft, hierover hebben de meeste geleerden gezegd dat de wijsheid die in dit vers wordt genoemd iets anders betekent naast de qor’an. het verwijst naar de kennis die allah aan de profeet heeft gegeven over zaken en regels die de rest van de mensheid niet kan behalen. imam ash-shafi’i zei:

 

allah de almachtige noemde het schrift, wat de qor’an is. en hij noemde de wijsheid en ik heb van de mensen met kennis geleerd dat de wijsheid hier de soenna van de profeet (vvzmh) is. het is door de genade van allah dat hij ons naar het pad leidde waardoor we dat wat in de qor’an is in praktijk kunnen brengen.

 

om het concept van de soenna en onze verplichting om die te volgen te verduidelijken, zei allah:

 

{zij zijn degenen die de boodschapper van allah volgen, de ongeletterde profeet waarover bij hen, in de torah en het evangelie geschreven is. hij beveelt hen het behoorlijke en hij verbiedt hen het verwerpelijke, en hij staat hen de goede dingen toe en hij verbiedt hen de slechte dingen. en hij bevrijdt hen van hun lasten en van de boeien die op hen rustten. degenen die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het licht (de qor’an) volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn degene die welslagen.}(al-a’raf 7:157)

 

omdat zijn onderwijs in dit vers op een algemene manier is genoemd, houdt het zowel de regels van de qor’an als van de soenna in.

 

een sterk voorbeeld van de verplichting om de soenna te volgen kan worden gevonden in het volgende vers:

 

{…en wat de boodschapper jullie geeft, neemt dat; maar wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan. en vreest allah: voorwaar, allah is hard in bestraffing.}(al-hashr 59:7)

 

allah (vvih) heeft tevens het gehoorzamen van de profeet (vzzmh) in combinatie met gehoorzaamheid aan hem genoemd:

 

{en gehoorzaamt allah en de boodschapper, hopelijk zullen jullie begenadigd worden.}(ali ‘imran 3:132)

 

allah (vvih) heeft ons opgedragen om ieder bevel van de profeet (vzzmh) op te volgen:

 

{o jullie die geloven, geeft gehoor aan allah en aan de boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft…}(al anfal 8:24)

 

allah (vvih) maakte gehoorzaamheid aan de profeet (vzzmh) een uiten van gehoorzaamheid aan hem, en het volgen van de profeet (vzzmh) is een blijk van de liefde voor allah:

 

{wie de boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk allah.}(an-nisa 4:80)

 

{zeg (o mohammed): als jullie van allah houden, volg mij dan: allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven…}(ali ‘imran 3:31)

 

en hij de almachtige waarschuwde ons over het niet opvolgen van de instructies van de profeet (vvzmh):

 

{…laten degenen die zijn bevel ongehoorzaam zijn opletten dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestraffing hen treft.}(an-noer 24:63)

 

allah staat nooit toe dat een gelovige de profeets gebod niet gehoorzaamt:

 

{en het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer allah en zijn boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. en wie allah en zijn boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling.}(al-ahzab 33:36)

 

verder is het niet volgen van de regels van de profeet (vzzmh) wanneer er een twistgesprek plaats heeft een teken van hypocrisie, zegt allah de almachtige:

 

{en zij (de huichelaars) zeggen: “wij geloven in allah en de boodschapper en wij gehoorzamen.” vervolgens wendt een groep van hen zich daarna af. en zij zijn niet de gelovigen.

en wanneer zij tot allah en zijn boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, dan is er een groep onder hen die zich afwendt.

maar indien het recht aan hun kant is, begeven zij zich nederig naar hem.

is er een ziekte in hun harten, of twijfelen zij, of vrezen zij dat allah en zijn boodschapper onrechtvaardig voor hen zijn? integendeel, zij zijn degenen die de onrechtvaardigen zijn.

de woorden van de gelovigen, wanneer zij naar allah en zijn boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, zijn slechts dat zij zeggen: “wij horen en wij gehoorzamen.” en zij zijn degenen die de welslagenden zijn.}(an-noer 24: 47-51)

 

 

Previous article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day