1. Articles
  2. De Profeet en wij
  3. Het belang van het volgen van de Soenna

Het belang van het volgen van de Soenna

Under category : De Profeet en wij
7893 2008/02/05 2024/06/23
Article translated to : English

 

het belang van het volgen van de soenna

de qor’an is het laatste goddelijke boek, dat door allah is geopenbaard als een bekendmaking en als leiding voor de mensheid. het is een uitleg van alle dingen en een middel voor de mens als rechte leiding. in vele verzen van de qor’an wordt ons opgedragen om de profeet van allah te gehoorzamen. dit is een erg belangrijk punt omdat het volledig begrijpen van de qor’an alleen mogelijk is als de soenna van de profeet (vzzmh) wordt gevolgd.

 

de soenna is de uitleg van de qor’an. het is de geloofsovertuiging van de ahl-i soenna, die is samengesteld uit de verzameling van de ware hadith van de profeet mohammed (sallallahoe ‘aleyhi wa sellem), en de interpretatie van deze hadith door vooraanstaande latere geleerden.

 

 

het is nuttig om bij dit punt stil te staan. de soenna is niet een concept dat men gescheiden van de qor’an kan behandelen. in de qor’an wordt vermeld dat de profeet zware lasten weghaalt, regelingen maakt, de openlijke en verborgen betekenissen van de qor’an aan de oemmah (gemeenschap) leert. in feite, als we naar de praktijken van de soenna kijken, zien we dat de profeet van allah (vzzmh) zijn metgezellen veel informatie gaf over talrijke onderwerpen. deze informatie werd daarna uitgelegd door geleerden van die tijd, men ging door deze in het dagelijkse leven toe te passen en het werd van generatie op generatie aan ons doorgegeven.

 

 

allah heeft ons in soera al’i imran op de hoogte gesteld dat de profeet het kenmerk had van het onderwijzen van de qor’an en het zuiveren van de mensheid:

[voorzeker, allah gaf een grote gunst aan de gelovigen, toen hij tot hen een boodschapper uit hun midden stuurde. hij draagt hun zijn verzen voor. en hij reinigt hen (de gelovigen) en hij onderwijst hen het boek (de qor’an) en de wijsheid, terwijl zij daarvoor zeker in duidelijke dwaling verkeerden.] (soera al’i imran, 164)

 

 

het is van nut de aandacht te vestigen op de zin “hij onderwijst hen het boek (de qor’an) en de wijsheid”. want het is niet mogelijk de qor’an volledig te begrijpen en de geboden ervan in praktijk te brengen, zonder de soenna van de profeet van allah te volgen. onze religie is een geheel van de qor’an en de soenna. op de tijdstippen dat de qor’an werd geopenbaard, leerden de mensen rondom de profeet het, en brachten de geboden van onze religie in praktijk door te kijken naar de voorbeelden van de profeet. de profeet (vzzmh) is zeker een belangrijk voorbeeld geweest met zijn leven, waarin hij de geboden van de religie ten uitvoer bracht, zodat wij de qor’an zouden begrijpen.

 

 

we kunnen de “salat” (het rituele gebed) als een duidelijk voorbeeld nemen om de geboden van de religie te begrijpen. zoals goed bekend is, is vijf keer dagelijks het gebed verrichten een verplichting, en er zijn verzen die algemene informatie geven over hoe het te verrichten, en hoe de rituele wassing moet worden uitgevoerd. we kunnen echter pas precies begrijpen hoe we het gebed moeten verrichten door naar de soenna te kijken.  dit omdat er geen gedetailleerde informatie bestaat in de verzen over hoe moet worden gebeden, wat tijdens het gebed moet worden gezegd, over de manier waarop mannen en vrouwen moeten bidden, de mate van belangrijkheid van de gebeden, de details van de rituele wassing, en wat de rituele wassing teniet doet. we kunnen zulke details alleen leren door te kijken naar de soenna van de profeet (vzzmh).

 

 

als een ander voorwerp, kunnen we de suggesties van de profeet (vzzmh) noemen over vrijdag en de dingen die hij zei over het vrijdaggebed. naast de onderwerpen zoals dat zeggen wat goed is, hygiëne, voeding, bescheidenheid, zijn er verzen in de qor’an over verplichtingen zoals vasten, rituele wassing en hadj (bedevaart). er bestaat echter geen gedetailleerde informatie hoe we deze aanbiddingen moeten verrichten in de verzen. we leren de gedetailleerde informatie door de uitleg van de geleerden over de woorden en de gewoontes van de profeet (vzzmh).

 

 

de soenna heeft door de geschiedenis heen de levens van moslims geleid, van alle eerdere geleerden van de islam, vorm gevend aan hun aanbidding. sinds het tijdperk van onze profeet, wat nu veertienhonderd jaar geleden is, hebben de moslims volgens de soenna aanbidding verricht. aanbidding zoals vijf keer per dag bidden, vasten, het geven van aalmoezen en offers verrichten, zijn niet veranderd tot aan de dag van vandaag, omdat ze altijd zijn verricht in overeenstemming met de soenna. om die reden is het totaal overbodig om discussies te beginnen over deze aanbidding, te speculeren over onderwerpen zoals de gebedstijden, het aantal rak’aat (gebedseenheden) etc. dat zijn allemaal verplichte aanbiddingen, waarvan de details in de soenna zijn beschreven. in feite, als we naar de qor’an kijken, zien we vele verzen over het volgen van de boodschapper. in het volgende vers beveelt allah ons als volgt om de boodschapper te volgen:

 

 

[voorwaar, wij hebben jou gezonden als een getuige en een verkondiger en een waarschuwer. opdat jullie in allah en zijn boodschapper zullen geloven en jullie hem helpen en hem eren en zijn lof prijzen, ’s ochtends en ’s avonds. voorwaar, degenen die jou trouw hebben gezworen: voorwaar, zij hebben allah trouw gezworen. allah’s hand is boven hun handen. wie dan (zijn trouw) schendt, die schendt slechts te nadele van zichzelf; maar wie wat hij aan allah beloofde nakomt, aan hem zal hij een geweldige beloning geven.] (soera al-fath, 8-10)

 

[wie de boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk allah. en wie zich afkeert: wij hebben jou niet als toezichthouder naar hen gezonden.] (soera an-nisa, 80)

 

het punt waar we onze aandacht op moeten vestigen in de verzen is dat ze de nadruk leggen op het concept van ‘het gehoorzamen van de boodschapper.’ dit punt laat ons zien dat het volgen van de boodschapper, met andere woorden zijn geboden en regels opvolgen, een soort van aanbidding is die allah als verplichting instelde. als we naar de verzen kijken, zien we nogmaals dat onze profeet het recht geeft dingen te gebieden en dingen te verbieden. bijvoorbeeld in het vers: …en wat de boodschapper jullie geeft, neemt dat; maar wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan. en vreest allah…(soera al-hashr : 7) kunnen we zien dat de profeet bepaalde dingen voor zijn oemmah mag verbieden, naast de dingen die verboden zijn in de qor’an. daarnaast worden we in de verzen ook op de hoogte gebracht van het feit dat de gelovigen kwesties die ze niet begrepen aan de profeet voorlegden en de profeet daar zijn oordeel over gaf.

 

 

deze handelwijzen worden aan de andere kant in de verzen beschreven als ‘overtreding’, handelwijzen zoals zich er tegen kanten dat de boodschapper een rechter is, of het niet in acht nemen van zijn oordelen. de nadruk wordt gelegd op het vaststaande feit van het oordeel van onze profeet en de behoefte om zijn oordeel te gehoorzamen in een ander vers:

 

en het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer allah en zijn boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. en wie allah en zijn boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling. (soera al-ahzab:36)

zoals we tot nu toe hebben kunnen zien, gebiedt allah in zijn verzen strikte gehoorzaamheid aan zijn profeet. om die reden kan de islam slechts worden geleefd door middel van het in praktijk brengen van de soenna parallel met de qor’an. de uiteenzettingen die in de verzen worden gegeven met betrekking tot dit onderwerp zijn onfeilbaar.

 

 

op grond daarvan gaat het opperen van de bewering om zich af te keren van de soenna van de profeet, volledig in tegen het wezen van de qor’an.

imam malik, één van de grootste islamgeleerden, vergeleek de soenna van de profeet met de ark van noach en zei: ‘de soenna van de profeet mohammed (sallallahoe ‘aleyhi wa sallam’) is als de ark van noach. wie erop inscheept vindt redding en wie het weigert verdrinkt.’ de ware redding zal slechts worden bewerkelijkt wanneer de geloofsovertuiging van ahl-i soenna door iedereen wordt begrepen en zegeviert in de gemeenschap.

Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day