1. Articles
  2. De ahadith van de Profeet
  3. Uitleg hadieth Mou’ad bn Jabal

Uitleg hadieth Mou’ad bn Jabal

Under category : De ahadith van de Profeet
1929 2012/12/19 2024/04/23

Het advies van de Profeet aan Mu'aadh ibn Jabal

Mu'aadh ibn Jabal, mag Allah tevreden over hem zijn, heeft van de Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, overgeleverd dat hij, (vrede zij met hem), zei: “Vrees Allah waar je ook bent, en volg een slechte daad op met een goede daad, zodat deze (de slechte daad) uitgewist wordt. En ga met de mensen om op de beste wijze.” [Tirmidhi heeft deze hadith als Hasan overgeleverd, Al-Hakim heeft deze in zijn al-Mustadrak vermeld en dat deze aan de eisen van Bukhaari en Muslim voldoet, en Adhahabee is het hier mee eens.]

 

Deze hadith is een van de veertig ahadeeth van an-Nawawi, mag Allah genadig met hem zijn, en het is in deze waarin de Profeet, sallAllaahu 'alayhi wasallam, drie belangrijke adviezen geeft:

  1. “Vrees Allah waar je ook bent.”
  2.  Taqwa betekend dat je wegblijft van hetgeen dat verboden is en dat je de verplichte dingen uitvoert – dit is Taqwa, het gehoorzamen in wat Allah bevolen heeft, oprecht zijnde voor Allah en in overeenstemming met hoe de Boodschapper van Allah, (vrede zij met hem), dit deed. En dat je laat wat Allah verboden heeft als gevolg van Zijn verboden en om er ver van af te blijven.

Bijvoorbeeld, je onderhoudt de grootste verplichting die Allah je heeft opgelegd, naast de geloofsbelijdenis – het gebed, en je onderhoudt het volledig, voldoet aan al haar voorwaarden, en je houdt je aan alle pilaren van het geloof en alle verplichtingen en je vervult ze perfect. Dus degene die een van deze voorwaarden, pilaren of verplichtingen verlaat of verzaakt, vreest Allah niet (Voor zover hij kan), maar hij is gebrekkig geweest in hetgeen dat Allah verplicht heeft voor hem.In het geval van de zakaat, ligt de Taqwa voor Allah in al het uitrekenen van al je bezit waarop de zakaat verplicht is. Het geven van de zakaat als een manier om jezelf te reinigen zonder enige gierigheid, strakke uitzet of vertraging. En degene die dit NIET doet, vreest Allah niet.

 

In het geval van het vasten, ligt de Taqwa voor Allah in het onderhouden van het vasten zoals jouw is voorgeschreven. Jezelf verre houden van onnodig gepraat, obsceen woordgebruik, luidruchtig gedrag, roddels, verspreiden van leugens en andere dingen die het vasten ongeldig maken en de intentie van het vasten verwijderen. De ware betekenis van het vasten, is het vasten van hetgeen Allah Subhanahu wa Ta'ala verboden heeft gemaakt.

Hetzelfde geldt ook voor verplichtingen die nodig zijn bij het gehoorzamen van Allah, en nakomen van zijn geboden, oprecht en enkel voor Hem, en het volgen van Zijn Boodschapper. Zodoende moet men alle verboden zaken laten, in nakoming van Zijn verboden (wat Allah verboden heeft).

“Laat een goede daad een slechte daad opvolgen zodat hij deze (de slechte daad) kan uitwissen.”Dit betekend dat wanneer je iets slechts doet, dat je daarna iets goeds moet doen na de slechte daad, en dat is dat je berouw toont aan Allah 'Azza wa Jall voor deze slechte daad, want waarlijk, berouw is de meest nobele en uitmuntende van de goede daden. Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis): “Allah bemint hen, die zich berouwvol tot Hem wenden en zich rein houden.” (2:222). En Hij, Verheven is Hij, heeft gezegd (interpretatie van de betekenis): “En wendt u allen tezamen berouwvol tot Allah, O' gelovigen, opdat gij moogt slagen.” (24:31)

Even zo, wissen goede daden de slechte daden uit, zoals de Profeet, (vrede zij met hem), zei: “De vijf dagelijkse gebeden en de ene Jumu'ah (vrijdaggebed) tot aan de volgende, en een Ramadan tot aan de volgende Ramadan, is zoals een boete voor hetgeen tussen hen in ligt, zolang iemand weg blijft van de grote zondes.” [Muslim]. En hij,(vrede zij met hem), zei: “De ene Umrah tot aan de volgende is een boetedoening voor alles wat tussen hen in ligt.” [Bukhaari]. Zodoende wissen goede daden de slechte daden uit.

“En ga met de mensen om op de beste wijze.”Eerste twee adviezen waren gelinkt aan de relatie met de Schepper, en de derde is gelinkt aan de relatie van de creatie met de creatie. Dit zodat je dusdanig met de mensen op de beste manier om zult gaan, zodat je geprezen wordt en je geen verwijten worden gemaakt. Dit door een vrolijke uitstraling te hebben, oprecht te zijn in je woorden, op een nette en beleefde toon tegen elkaar praten en meer van dergelijke goede manieren. Dus goede manieren, samen met dat zij een manier zijn om gezelschappen op te vrolijken en dat de persoon die deze eigenschappen bezit geliefd wordt bij de mensen, bevatten een grote beloning die op deze persoon neer zal dalen op de Dag des Oordeels. Dus houdt je aan deze drie adviezen van de Profeet, (vrede zij met hem). En Allah is de Schenker van Succes.


Previous article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day