1. Articles
  2. האומה האיסלאמית תלך בדרכן של האומות הקודמ

האומה האיסלאמית תלך בדרכן של האומות הקודמ

Under category :
6156 2007/11/13 2024/02/24
Article translated to : العربية

האומה האיסלאמית תלך בדרכן של האומות הקודמות לה.

אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: " לא תגיע שעת תחית המתים עד שתעשה האומה שלי את כל מה שעשו האומות הקודמות לה. הוי שליח אללה: כמו פרס וביזנטיון? (שאלו הנוכחים) הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר הישנם אנשים חוץ מהם". (מסופר על ידי אלבוח'ארי).

הנה האומה הלכה בדרכי המזרח האתאיסטי והמערב הכופר, האומה ניסתה את המזרח פעמים רבות וניסתה את המערב מאות פעמים בעוד שסירבה ללכת בדרכו של אללה יתעלה פעם אחת.

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day