1. Articles
  2. נביא אללה, סליחה
  3. אפילו הנשים לא וויתרו להגן על הנביא מוחמד

אפילו הנשים לא וויתרו להגן על הנביא מוחמד

3734 2011/02/19 2024/06/22
Article translated to : العربية

 

אפילו הנשים לא וויתרו להגן על הנביא מוחמד

אלה הן כמה דוגמאות על נשים שבכל חייהם לא וויתרו על ההגנה על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום.

1 - אסמא בת אבי בקר ירצהו אללה שחשפה את עצמה לסכנה בעודה הולכת בעקבות הנביא מוחמד עלו בירכת אללה ושלום ואבו בקר כדי לספק להם את מזון, כאשר לא מצאה משהו כדי להניח את המזון עליו, אז היא קרעה את החגורה שלה לשני חצים והחביאה באחד מהם את המזון שהעבירה לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בעודה בהריון בעבד אללה בן אלזוביר עד שילדה אותו בקבה.

2 - אם עמארה – נסיבה בת כעב אלמזניה - אשר נלחמה בקרב אוחד, כדי להגן על הנביא מוחמד עליו השלום,ועומר אבן אל קמיאה היכה אותה בחרב ונפצעה קשות.

3 - אבן אסחק סיפר בספרו על אישה שנהרגו אביה ואחיה ובעלה ביום קרב אוחד כשהיו עם הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ולשום, כי שהודיעו לה על מותם, אמרה: מה שלומו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום? אמרו: השבח לאללה הוא במצב טוב, אז אמרה אני רוצה לראות אותו וכאשר ראתה את הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמרה: כל רע חוץ ממך הוא קל. 

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day