1. Articles
  2. ספר החסד ברשימת פלאי הסונה
  3. החדית'ים של הנביא מעידים על אמיתות השליחות

החדית'ים של הנביא מעידים על אמיתות השליחות

3286 2011/04/10 2022/10/03
Article translated to : العربية

 

החדית'ים של הנביא מעידים על אמיתות השליחות שלו

 

במאמר הזה אנו מעלים שתי שאלות: השאלה הראשונה למדעינים של הגיולוגיה והגיאוגרפיה: מתי החילו מדעי האקולוגיה והסביבה הישנים, האם ישנם מחזורי אקלים שחוזרים דרך הזמן הקדמון?

השאלה השנייה למדעני הסביבה: מה הן התחזיות שלכם לגבי האקלים בעולם, ומה הוא מצב האקלים העתידי במדינות ערב?

בהקשר זה, המדענים חייבים להקשיב לחדית' של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, שבו הוא מדווח לנו על מה שקרה בעבר ומה שיקרה בעתיד, נזכר בצחיח האימאם מוסלם כי אבו הורירה – ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: " לא תגיע שעת תחיית המתים עד שאדמת הערבים תהפוך למרעים ונהרות" החדית' של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום מדווח על עובדה גיאולוגית בנוסף לתחזית עתידית לאקלים.

העובדה הגיאולוגית היא שחצי אי הערב (אדמת הערבים בחדית של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום) היה בעבר ארץ של מרעה, יערות ונהרות אשר בריכות וביצות נפוצים בארץ זו.

הנבואה היא שהארץ הזו תחזור בעתיד כפי שהיתה, האמת נודע לנו היום, לאחר התפתחות מידע הגיאולוגיה במאה השמונה עשרה. הגיאולוגים אומרים היום בביטחון מלא כי האדמה באיזור אלמגארה (איזור שנמצא 20 ק"מ מדרום לעיר אלעריש) היתה במהלך תקופת היורה מזה מליונים של שנים היתה מכוסה ביערות ועצים ונהרות, באזור מלא בבוצים, ההוכחה לכך היא משקעי הפחם שמקורם עצים וצמחים שנטמנו בבוץ של האדמה למשך מיליונים השנים. כך היתה אדמתם של הערבים.

השבח לאללה שלימד את הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום את זה, ההשפחות שתועדו על ידי המדענים וניתוח תצלומי האוויר העידו על כך שישנו נהר גדול שעובר דרך חצי האי הערבי ממערב למזרח וכי מדינת כווית מהווה את הדלתא שלו, תצלומי האוויר גילו גם מבצר שנקרא בשם "מבצר אלגראב" באזור עדן. בשריד המבצר  גילו לוח של שיש כתוב עליו " אנו חיינו חיים של אושר ועושר בין הגנים של המבצר הזה בעוד שהמים של הים מקיפים אותנו בתקופת הגאות, הנהרים היו עולים על גדותיהם, אנו חיינו בין הדקלים הגבוהים אשר השומר היה מגדל אותם על גדות הנהר, הינו צדים את החיות בהרים וביערים ודגים בים, המלכים ששלטו בנו היו צדקים, ובחרו לנו הלכה שמקורה הוא דתו של הוד, והיינו מאמינים בנסים ובתחיית המתים".

מי דווח לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום כי אדמת הערבים היתה מרעה ונהרים למרות שמידע הגיאולוגיה לא  הופיע אלא לאחר שליחותו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בזה כמעט כאלף שנים.

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day