1. Articles
  2. המעלות של החיג'אב (כיסוי הראש)

המעלות של החיג'אב (כיסוי הראש)

Under category :
3050 2013/05/15 2024/07/20
Article translated to : العربية English Español Русский

כיסוי הראש (החיג'אב) הוא ציות לאללה ישתבח שמו ויתעלה

המילה חִג'אב משמשת בעיקר לכיסוי ראשה וגופה של אישה, אולם באסלאם, "חג'אב" משמש גם כן במשמעות כללית של צניעות.

על פי ההוראות של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נשים מוסלמיות נדרשות ללבוש ביגוד רחב שאינו צמוד לגוף . המפרשים של הקוראן והסונה חלוקים בדעתם על זה שחיג'אב הוא כיסוי הפנים מלבד העיניים, וכי זו היא חובה דתית. אלא שיש חלק ניכר מהמפרשים דורשים את כיסוי כל הגוף מלבד הפנים והידיים.

כמעט בכל התרבויות המוסלמיות, ילדות קטנות אינן נדרשות ללבוש את החג'אב. באיסלאם יש הסכמה כי הבגרות המינית היא הגיל שבו מחויבת הילדה להתחיל ללבוש את החג'אב.

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה עלינו לציית לו ולנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: "כאשר מחליטים אללה ושליחו לחולל דבר, אין הבררה נתונה בידו של אף מאמין או מאמינה להחליט בעניינם. כל הממרה את פי אללה ושליחו תועה תעייה גמורה." (סורת המחנות : 36).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש בסורת הנשים: " לא, אני נשבע בריבונך, הם לא יאמינו עד אשר ישימוך שופט עליהם בריבם, ולא תעיק עוד לבם כל הסתייגות ממשפטך, וישלימו עמו " (סורת הנשים :65).

אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה על הנשים ללבוש את כיסוי הראש (חיג'אב), אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " ואמור למאמינות כי תצנענה את מבטן ותשמורנה על תומת ערוותן, ולא תחשופנה את שכיות חמדתן בלתי אם בפני בעליהן או אבותיהן או אבות בעליהן או בניהן או בני בעליהן או אחיהן או בני אחיהן או בני אחיותיהן או נשות המאמינים או אלה אשר בבעלותן או גברים נספחים אשר נטולי תשוקה הם או ילדים שטרם ניעור עניינם בערוות האישה: ואל להן לעכס ברגליהן למען ייוודעו שכיות חמדתן הנסתרות. חזרו בתשובה אל אללה כאיש אחד, אתם המאמינים, למען תעשו חילץ." (סורת האור :31).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם בספרו הנשגב: " והסתופפנה בבתיכן, ואל תצגנה עצמכן לראווה כדרך שהציגו בימי הג'אהליה הראשונה. קיימנה את התפילה ותנה זכאת, והישמענה לאללה ולשליחו. כל אשר רוצה אללה הוא להעביר מעליכם את הטומאה, אתם בני הבית, ולטהר אתכם אחת ולתמיד." (סורת המחנות :33).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " הוי המאמינים, אל לכם להיכנס אל ביתו של הנביא, אלא אם כן תוזמנו לסעודה, ואל תבואו לבקר סמוך למועדה, והיכנסו רק אם תוזמנו. וככלותכם לסעוד, התפזרו, ואל תשתהו לשיחת רעים, כי כך תהיו לטרוח על הנביא. הוא בוש מפניכם, ואולם אללה לא ייבוש באמת. וכאשר אתם שואלים (מנשות הנביא) חפץ כלשהו, בקשוהו מעבר למחיצה. כך ירבה טוהר לבבכם ולבבן. אל לכם לפגוע בשליח אללה, ולעולם אל לכם לשאת את נשותיו אחריו, כי חמור הדבר אצל אללה." (סורת המחנות :53).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " הוי הנביא, אמור לנשותיך ולבנותך ולנשות המאמינים, כי עליהן לעטוף עצמן בגלימותיהן. בכך ייטיבו הכל להכיר בכבודן, ולא יפגעו בהן. אללה סולח ורחום." (סורת המחנות :59).

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day