1. Articles
  2. הטהרה שלפני התפילה

הטהרה שלפני התפילה

Under category :
2107 2012/08/31 2024/04/14
Article translated to : العربية English Deutsch Español 中文

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר " קיימו את התפילה באותה שיטה שראיתם אותי עושה", הנה ההסבר של שיטת תפילתו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום:

הדבר הראשון הוא לנקוט בשיטת הטהרה שאללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו עליה בקוראן הקדוש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, בקומכם להתפלל, רחצו את פניכם ואת ידיכם עד המרפקים, ונגבו את ראשיכם (ורחצו) את רגליכם עד הקרסוליים. ואם נטמאתם, היטהרו. ואם חולים אתם, או נוסעים בדרך, או שבים מעשיית הצרכים, או ממגע עם אישה, ואינכם מוצאים מים, בקשו לכם חול נקי והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם. אין אללה רוצה להעיק עליכם, רק לטהר אתכם יחפוץ, ולהשלים חסדו עליכם, למען תכירו טובה." (סורת השולחן הערוך:6).

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושולום אמר " אללה לא מקבל את התפילה ללא טהרה".

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day