1. Articles
  2. האם הנביא מוחמד אמר כי הוא הנביא המובטח ?

האם הנביא מוחמד אמר כי הוא הנביא המובטח ?

Under category :
2040 2013/05/12 2024/06/17
Article translated to : العربية English Español

כבר ראינו כי המשיח עליו השלום לא טען כי הוא הנביא המובטח, השאלה עכשיו היא האם הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר שהוא הנביא אשר הנביאים בישרו על בואו?

הבשורה על בואו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בספרים של הנביאים הקודמים נחשבת לאחד הדברים שהטקסטים הקוראניים הדגישו אותם, הטקסטים הקוראניים דיווחו לנו על כך שכל הנביאים דיווחו לעמים שלהם על בואו של הנביא הזה, הנביאים כרתו עמם ברית כי אם יושלח הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, אז הם יאמינו בו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אללה כרת ברית עם הנביאים ואמר, כאשר אתן לכם את הספר ואת החוכמה, ואחר יבוא אליכם שליח המאשר את אשר עמכם, האמינו בו והושיטו לו עזרה. אמר (אללה), התתחייבו לזאת ותקבלו את אשר הטלתי עליכם? אמרו, מתחייבים אנו. אמר, העידו, וגם אני אעיד עמכם." (סורת בית עמרם: 81). הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: " אללה יתעלה כרת ברית עם כל הנביאים מאדם ועד שבאו אחריו שאם יושלח הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בעודו בחיים, אז הם יאמינו ויתמכו בו, וילכו בעקבותיו" מסופר על ידי אלטברי.

אחד הנביאים האלה הוא הנביא אברהם עליו השלום שהתפלל לאללה: " ריבוני, שלח אליהם שליח מקרבם למען יקרא בפניהם את אותותך וילמדם את הספר ואת החוכמה ויזככם, הן אתה אדיר וחכם" (סורת הפרה: 129).

הקוראן הקדוש הדגיש את קיומה של הבשורה בנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בספרים של הנוצרים והיהודים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אשר ילכו עם השליח, הנביא איש אומות העולם, אשר אותו ימצאו רשום אצלם בתורה ובאוונגליון. הוא יצווה עליהם לנהוג בדרך ארץ ויאסור עליהם את המגונה, ויתיר להם את המאכלות הטובים ויאסור עליהם את התועבות, ויסיר מעליהם את הנטל ואת הכבלים המכבידים עליהם. אשר יאמינו בו ויסייעו בידו ויושיטו לו עזרה וילכו אחר האור אשר יורד עמו ממרומים, אלה יעשו חיל." (סורת ממרום החומה :157).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש על הבשורות אודות הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום ועל האומה שלו וחבריו בתורה ובאוונגליון: " מוחמד הוא שליח אללה. אלה אשר אתו קשים הם עם הכופרים ורחומים זה לזה. יכול אתה לראותם כורעים ומשתחווים ומבקשים להם פרנסה מעם אללה, ומבקשים להפיק רצון מלפניו. סימני ההשתחוות ניכרים בפניהם. לזאת נמשלו בתורה, ובאוונגליון נמשלו לזרע אשר הצמיח חוטר וטיפחו עד שעבה ונישא על קנהו והפליא את הזורעים למגינת לב הכופרים. אללה הבטיח מחילה ושכר כביר למאמינים ולעושי הטוב אשר בהם." (סורת ההכרעה:29).

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day