1. Articles
  2. מסר לאלה שאינם מאמינים באלוהים
  3. הוכחות שכליות על אמיתות הנבואה של מוחמד על

הוכחות שכליות על אמיתות הנבואה של מוחמד על

43251 2009/02/15 2024/07/23
Article translated to : العربية Français Русский

הוכחות שכליות על אמיתות הנבואה
של מוחמד עליו השלום

הנביא, לפי האיסלאם, הוא אדם שניתנה לו הנבואה והוא שנשלח על ידי אללה על מנת להנחות את האנשים לדרך הישר. הוא אדם בעל סגולות, תכונות, ויכולות נשגבות. שאלוהים בוחר בו מבין אנשי עם מסוים, לפי תנאים מסויימים שאין אתה יכול למצוא בקרב כל אדם, כדי להטיף לאנשים על אללה ועל ההלכה. יש הבדל ניכר בין נביאים שנשלחו מקרב אלוהים לבין אלה השקרנים שטענו שהם נביאים באים מקרב אלוהים, קבוצה זו של שקרנים המתיימרים להיות נביאים, הם עצמם הוכחה על אמיתות השליחות של נביאי אלוהים הן נביאי בני ישראל והן נביא האיסלאם ואחרון הנביאים מוחמד עליו השלום . 

בשורות הבאות אנחנו מגישים לך קורא יקר כמה הוכחות שכליות שאינן סומכות על טקסטים או כללים הלכתיים אלא רק הן נחשפות לפרי השכל הנורמלי והטבעי !

הוכחה ראשונה

התנהגויות הנביא מוחמד על השלום בכל ימי חייו מלמדות על כך שהוא היה צודק ונאמן. כל האנשים שהאמינו למוחמד הכירו בכך, כל האנשים שהתנכרו למוחמד, נלחמו בו, עינו אותו, התעללו בו, בבני משפחתו ובתומכיו, גירשוהו ממכה, הם גם הכירו בכך שהוא היה ונשאר צדיק ונאמן. לפני ואחרי השליחות והתגלות האיסלאם היה צדיק ונאמן. בחייו במכה ואחרי העלייה למאדינה היה ונשאר צדיק ונאמן.  בהיותו נרדף היה צדיק ונאמן ובהיותו המנצח היה צדיק ונאמן .

תומכי הנביא, חסידיו, ומאמיניו חיו לצידו ביום ובלילה וראו את ההתנהגויות שלו. שונאיו ואויביו גם חיו לצד הנביא הנביא וגם הם הכירו בנאמנות ובצדק שלו.

השאלה הנשאלת כאן: האם היו תומכי מוחמד מאמינים בו ללא הבחנה באישיות שלו, בהתנהגויותיו, במעשיו ?

אם היה מוחמד – חס וחלילה – משקר או רמאי, האם יאמינו לו?

בוודאי שכן !

כי אם  היה משקר היו יכולים תומכיו ואפילו אויביו לראות את השקר, הכזב, השחיתות, והתרמית בחייו כי הוא היה ספר פתוח בפניהם. אולם מוחמד עליו השלום נראה ביניהם להפך צדיק, נאמן, בעל מוסר, חסד, ובהירות .

אז, ברור לכל בר דעת שאם התנהגויותיו של מוחמד לא היו מתאימים לנבואה היו תומכיו הראשונים לעזוב אותו ולהזניח את הדת שלו, אולם הם החזיקו בהוראות שלו ולקחו אותו לדוגמה.  

 

ההוכחה השנייה

המסתכל על המסר שבו בו בא הנביא מוחמד עליו השלום, יכול להבין את האמיתות של השליחות של מוחמד. מוחמד הורה למאמינים לעשות הרבה דברים, ציווה עליהם להתפלל, לצום, לשלם זכאת ( צדקה ), לעלות לרגל, להטיב לנשים, לכבד ההורים ולרחם על הקטינים. הוא אסר עליהם גם את הזנות, שתיית היין, הפגיעה בזכויות האדם, השקר, הרמאות, הרכילות, הרצח, החטיפה, האונס והגניבה.

אם היה מוחמד משקר לא היה אמור להתחייב בצוואות שהטיל על מאמיניו אבל הוא היה צם רוב הזמן, מתפלל באישון לילה, משלם צדקה וזכאת, הטיב לנשים, זקנים וילדים. הוא נטל על שכמו את האחריות להעלות את דבר האיסלאם, היה הנהיג והמפקד של המוסלמים. ובאותו זמן לא בנה לעצמו ווילה או ארמון אלא גר בחדר ליד המסגד. לא לבש בגדי מלכים ולא התרחק מהעניים והפשוטים אלא היה צנוע ומקרב את הפשוטים.

לעולם לא עשה מוחמד דבר שאסר על תומכיו, לא בגד באיזה אדם, לא זנה, לא שתה יין, ולא הפר ברית. אפילו אויביו ושונאיו במכה כינו אותו ( הצדיק והנאמן ) זה בעת שבו היו נלחמים בו .       

גם המסתכל על ההלכות וההוראת של מוחמד והפרטים שלהם אמור להבין שהוא צודק, וכי הוא נביא מטעם אלוהים ואינו משקר אורמאי . כי ההלכות שהעביר לנו מוחמד הן מקיפות ומטפלות בכל תחומי החיים. הן קשורות לחיי הפרט, והן קשורות לחיי החברה. הן בתחום ההלכה והמוסרים, והן בתחום הכלכלה והפוליטיקה. הן בעת השלום והן בעת המלחמה.

השליחות של מוחמד הציבה את כללי הרחמים, האחווה, ההדרכה, החסד והאינטרס הכללי של הפרט ושל החברה. השליחות שלו הציבה את הכללים האמורים לשמור על האדם מפני השחיתות והתועבה.

המסתכל על ההלכות הללו יכול לדעת ולהכיר כי אין הן באות מפי משקר או רמאי אלא מפי נביא הנשלח מטעם אלוהים.

 

הוכחה שלישית

אנחנו יכולים בכל עת להבחין ביו הצדק לבין השקר בכל תחומי החיים. 

אין ספק, כי ההבחנה בין האמיתו לבין השקר יש לה דרכים רבים. אם שני אנשים אשר טענו להיות אחד ישר והשני שקרן, צריך שיבוא יום בו תתגלה האמת ויתגלה השקר. ראוי לציין כי עד עצם היום הזה כל דברי הבניא, נבואותיו, מעשיו והתנהגויותיו קיימות, אם זה היה שקר לא היה יכול להתקיים למשך יותר מ- 1400 שנים.

 

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day