1. Articles
  2. התגובה על הטענה של החג'אב ובגדי האישה
  3. כיסוי הראש אינו המצאה איסלאמית

כיסוי הראש אינו המצאה איסלאמית

Auther : Fawzi Alghadiri
Article translated to : العربية English Русский

 

כיסוי הראש אינו המצאה איסלאמית

 

לפי ההוכחות במאמרים הקודמים, ולאחר מה שראינו בשתי הדתות הנצרות והיהדות התברר לנו כי דת האיסלאם לא המציאה את כסוי הראש, אלא שאימצה אותו בהיותו הרגל טוב ומועיל, אללה ישתבח שמו ויתעלה דווח לנו בקוראן הקדוש: "אמור למאמינים כי יצניעו את מבטם וישמרו על תומת ערוותם, כי בזאת תרבה טוהרתם: אללה מכיר את מעשיהם לפני ולפנים. * ואמור למאמינות כי תצנענה את מבטן ותשמורנה על תומת ערוותן, ולא תחשופנה את שכיות חמדתן, מלבד הנגלות שבהן, ותכסינה ברעלותיהן את חזותיהן. אל להן לחשוף את שכיות חמדתן בלתי אם בפני בעליהן או אבותיהן או אבות בעליהן או בניהן או בני בעליהן או אחיהן או בני אחיהן או בני אחיותיהן או נשות המאמינים או אלה אשר בבעלותן או גברים נספחים אשר נטולי תשוקה הם או ילדים שטרם ניעור עניינם בערוות הנשים: ואל להן לעכס ברגליהן למען ייוודעו שכיות חמדתן הנסתרות. חזרו בתשובה אל אללה כאיש אחד, אתם המאמינים, למען תעשו חיל." (סורת האור: 31-30 ).

הקוראן הקדוש היה ברור לגמרי כאשר דווח לנו על המטרה של כיסוי הראש באיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש:

"הוי הנביא, אמור לנשותיך ולנשות המאמינים, כי עליהן לעטוף עצמן בגלימותיהן. בכך ייטב הכל להכיר בכבודן, ולא יפגעו בהן. אללה סולח ורחום." (סורת המחנות: 59).

Previous article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day