1. Articles
  2. הנביא הודיע כי תקופת החליפות תימשך שלושים 

הנביא הודיע כי תקופת החליפות תימשך שלושים 

Under category :
6959 2007/11/13 2022/06/30
Article translated to : العربية

הנביא הודיע כי תקופת החליפות תימשך שלושים שנה

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: " החליפות תימשך לשלושים שנה, אחר כך אללה יעניק את המלוכה למי שהוא רוצה" בספור אחר אמר הנביא מוחמד: ואחר כך תהיה מלכות".

מה שאמר הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום התרחש במציאות. החליפות של אבו בכר ירצהו אללה המשיכה שנתיים ושלושה חודשים, החליפות של עומר בן אלח'טאב ירצהו אללה המשיכה עשר שנים ושישה חודשים, החליפות של עות'מן בן עפאן ירצהו אללה שתי עשרה שנים, החליפות של עלי בן אבי טאליב המשיכה ארבע שנים ותשעה חודשים, בנוסף, לתקופת החליפות של אלחסן בן עלי ירצהו אללה שהמשיכה לשישה חודשים, בכך יתברר שהחליפות המשיכה לשלושים שנה, מכיוון שהנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום נפטר בחודש השלישי בשנה המוסלמת בשנת אחת עשרה.  אלחסן ויתר לטובת מועאוויה ירצהו אללה בחודש השלישי בשנה המוסלמית בשנת ארבעים ואחד לאחר ה"הג'רה" של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום. 

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day