1. Articles
  2. מדברי הנביא
  3. מדברי הנביא _ 1

מדברי הנביא _ 1

Under category : מדברי הנביא
6153 2010/01/06 2024/06/19

מדברי הנביא  (1)1-     עבדאללה בן עומאר סיפר: הלכתי אל שליח אללה, עליו בירכה ושלום, בבוקר. והוא שמע קולם של שני אנשים שהתווכחו אחד עם השני על אחד הפסוקים. נביא אללה, עליו בירכת אללה ושלום בא לקראתנו עם הבעות של כעס שיכלו להיראות על פניו, ואמר: "אכן, האנשים שלפניכם הושמדו משום ויכוחיהם על הספר ."

          חדית' זה נזכר בצחיח מוסלם, ספר 34 חדית' 6443 ... המשמעות כאן שהנביא הורה לאנשים לוותר על הוויכוח בפסוקים של הקוראן שהוא הספר הקדוש של האיסלאם, הוא הבהיר להם גם שהוויכוח באותיות אללה הוא אשר הביא לרעתן ולהשמדתן של האומות לפני האיסלאם, הוא כאן מתכוון ליהודים והנוצרים שהירבו להתווכח בתורה ובברית החדשה  .


2 -      עבדאללה סיפר : " ביקרתי אצל הנביא עליו בירכת אללה    ושלום בזמן מחלתו     והוא סובל מחום גבוה.

          אמרתי, יש לך חום כפול מזה אשר שלנו, האם זה בגלל שאתה מקבל שכר כפול מאללה "

          אמר "כן, לא יהיה מוסלמי שנגרם לו כל נזק מבלי שאללה יסיר לו חטאיו כעלים הנושרים מעץ ".

          חדית' זה נזכר בצחיח בוח'ארי, וכאן מבהיר הנביא כי המוסלמים הנלקים  במחלות מקבלים שכר טוב מאללה בתמורה לכאב ולסבל שהם חשים ממחלה .

 

3 -      עבדאללה בן עומר סיפר כי הנביא עליו בירכת אללה ושלום אמר : " מוסלמי הוא אח למוסלמי אחר, לכן, אל עליו לדכא את אחיו ולא למסור אותו למדכא, ומי שממלא את צרכי אחיו, אללה יימלא את צרכיו שלו ".

          חדית' זה נזכר בצחיח בוח'ארי, וכאן בונה הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום את היסוד העיקרי של החברה האיסלאמית, אחים הפועלים זה למען זה, המהגנים זה על זה. 

4 -      אבו סעיד אל ח'ודרי ירצהו אללה סיפר כי איש שמע איש אחר קורא " אמור: אללה הוא אחד" (סורת המסירות) וקרא זאת פעם אחר פעם!

          בשעת בוקר הלך הוא אל הנביא עליו בירכת אללה ושלום ודיווח לו על כך כאילו ראה בקריאה זו לבדה בלתי מספקת. הנביא עליו בירכת אללה ושלום אמר: נשבע אני בזה אשר נשמתי בידו, קריאת סורה זו פעם אחת שווה היא לשליש אחד מן הקוראן.

          מחדית' זו הגיע מקור ההנחה שקריאת סורת המסירות שלושה פעמים שווה היא כקריאת הקוראן כולו.

 

5 -      סעיד איבן ג'ובייר ירצהו אללה סיפר:  כשהורדה סורת "אל- מאסד" אשתו של אבו-להב באה לחפש את הנביא עליו השלום כשאבו בכר ירצהו אללה ישב לצידו. אבו בכר אמר לנביא עליו השלום "הייתי מעדיף שתתרחק או תלך כשהיא באה לקראתנו, היא עלולה לפגוע בך"!!

          הנביא עליו השלום אמר: "מחיצה תהיה מוצבת ביני לבינה" והיא לא ראתה אותו.

          ואמרה לאבו בכר "חברך מקריא שירה בגנותי !

          הוא אמר לה: נשבע אני באללה אין הוא מקריא שירה !

          אמרה: "התאמין בכך?

          ועזבה.
אבו בכר ירצהו אללה אמר "הוי שליח אללה, היא לא ראתה אותך!"

          אמר הנביא עליו בירכת אללה ושלום: "מלאך כיסה אותי מפניה ".

          חדית' זה מתייחס  לפסוק שבקוראן: "  ובעת תשנן את הקוראן נציב בינך לבין אלו אשר לא יאמינו בעולם הבא מחיצה שומרת בלתי נראה"  ( סורת מסע הליל : 45 ) .

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day