1. Articles
  2. HET WARE GELOOF - Door : ABU AMEENAH BILAL PHILIPS
  3. DE BOODSCHAP VAN DE ISLAM

DE BOODSCHAP VAN DE ISLAM

6901 2011/05/14 2024/05/24

de boodschap van de islam

 

aangezien de gehele overgave van ieders wil aan allah de essentie van aanbidding vertegenwoordigt, is de basisboodschap van de islam, het aanbidden van allah alleen en het vermijden van de aanbidding die gericht is op personen, plaatsen of dingen. aangezien alles behalve allah, de schepper van alle dingen, de schepping van allah zelf is, kan er gezegd worden dat de islam de mensen oproept om weg te blijven van aanbidding van de schepping, en hen in plaats daarvan uitnodigt om enkel hun schepper te aanbidden.

hij is de enige die het verdient om door de mensheid aanbeden te worden, en het is alleen door zijn wil dat gebeden beantwoord worden.

als mensen een boom aanbidden en hun gebeden worden verhoord, was het niet de boom die deze gebeden beantwoordde, maar allah. men zou kunnen zeggen: “dat is toch logisch”, maar voor bomenaanbidders is dit misschien niet zo. zo ook worden de gebeden naar jezus, maria, boeddha, krishna of zelfs naar mohammedrniet door hen beantwoord maar door allah. jezus verzocht zijn aanhangers niet om hem te aanbidden, maar om allah te vereren. de koran verklaart:

 

“en wanneer allah zal zeggen: „o jezus, zoon van maria, heb jij tot de mensen gezegd: 'beschouw mij en mijn moeder als twee goden naast allah?zal hij antwoorden: „heilig bent u! ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had (om te zeggen).(al-maa‟idah 5:116)

 

noch aanbad hij zichzelf wanneer hij bad, maar hij aanbad allah. dit basisprincipe is vastgelegd in het openingshoofdstuk van de koran, bekend als soerah al-fatiha vers 4: “u alleen aanbidden wij en u alleen smeken wij om hulp.”


 

elders in de koran, zegt allah:

 

“en uw heer zegt: „aanbid mij; ik zal uw gebed verhoren.

( moe‟min 40:60)

het is belangrijk om op te merken dat de basisboodschap van de islam is dat allah en zijn schepping verschillende entiteiten zijn. allah maakt geen deel uit van zijn schepping, noch is zijn creatie hem of een deel van hem. dit zou duidelijk moeten zijn, maar de aanbidding van de schepping door de mensheid in plaats van de aanbidding van de schepper is voor een groot deel te wijten aan de onwetendheid over dit begrip. het is het geloof dat de essentie van allah overal in zijn schepping is of dat zijn goddelijkheid aanwezig is of is geweest in sommige aspecten van zijn schepping, dat heeft gezorgd voor de rechtvaardiging voor de verering van de schepping, wat ook wel het aanbidden van allah via deze schepping wordt genoemd. echter, de boodschap van de islam die door de profeten van allah is gebracht, is om alleen allah te aanbidden en de aanbidding van zijn schepping, direct of indirect, te vermijden. in de koran maakt allah duidelijk:

 

“en voorzeker, wij wekten onder elk volk een boodschapper op (die zei):„aanbid allah en vermijd de boze”

(an-nahl 16:36)

 

wanneer een afgodendienaar wordt gevraagd waarom hij of zij buigt voor afgoden die door mensen zijn gecreëerd, zullen zij zeggen dat zij niet het stenen beeld aanbidden, maar allah die daarbinnen aanwezig is. zij beweren dat de stenen afgod alleen een steunpunt voor de essentie van allah is en dat het op zichzelf geen god is! degene die het concept dat allah in zijn schepping aanwezig is, heeft geaccepteerd, zal dit argument van afgoderij moeten accepteren. degene die de basisboodschap van de islam en zijn implicaties begrijpt, zal nooit afgoderij accepteren, op wat voor manier het ook wordt gerationaliseerd. zij die beweren dat zij over goddelijkheid beschikken, hebben vaak hun overtuiging gebaseerd op het onjuiste geloof dat allah aanwezig is in de mensheid zelf. zij hoefden slechts te beweren dat allah volgens hun geloof in iedereen zit, maar dat hij wel meer aanwezig is in hen dan in de rest van de mensheid. daarom beweren zij dat wij onze wil aan hen moeten overgeven en hen aanbidden alsof ze god in persoon zijn of dat god in hen zit. op dezelfde manier hebben zij die anderen na hun dood goddelijk verklaren, vruchtbare grond gevonden onder hen die het onjuiste geloof accepteerden dat god aanwezig is in de mens. wie de basisboodschap en de implicaties van de islam begrijpt, zou er nooit mee akkoord kunnen gaan om een ander menselijk wezen te aanbidden, onder welke omstandigheden ook. gods religie is in wezen een duidelijke oproep tot de aanbidding van de schepper en de verwerping van afgoderij in welke vorm dan ook. dit is de betekenis van het motto van de islam: „laa-ilaaha illallah‟(geen god heeft het recht om aanbeden te worden, behalve allah)het uitspreken hiervan is de sleutel tot de islam en een oprecht geloof hierin garandeert het paradijs. er is overgeleverd dat de laatste profeet van de islam heeft gezegd:

“iedereen die zegt: „er is geen god dan allahen die zich vasthoudt aan dat (geloof) en sterft, zal het paradijs binnengaan.”

(overgeleverd door al-bukhari en muslim).

 

het omvat de overgave aan allah als de ene god, zich aan hem schikkend door zijn geboden op te volgen en het polytheïsme en polytheïsten te verwerpen.


 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day