1. Articles
  2. Let op je woorden
  3. Kijk naar je tong en je handen!

Kijk naar je tong en je handen!

Under category : Let op je woorden
1831 2013/08/27 2024/07/12

Door Oemm ‘Abdoer-Rah'maan

 

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Degene die zijn Islaam het beste uitoefent, is degene voor wiens tong en hand moslims veilig zijn.” [Verzameld door at-Tabaraanie in al-Kabier S.J.S. 1129. Ook verzameld door al-Boekhaarie, Vol. 1, nr. 9; Moeslim, Vol. 1, nr. 64; Aboe Daawoed, nr. 2475. Zie ook Mishkaat al-Masaabieh', Vol. 1.]

Dus gelovige! Wil jij niet het beste zijn in jouw uitoefening van de Islaam? Wil jij niet tot degenen behoren die al-Djannah (het Paradijs) zullen binnentreden in verrukking en extase? Kijk dan naar jouw tong en handen!

Zijn onze broeders en zusters veilig voor het gevaar van onze tongen en het kwaad van onze handen? Of zijn onze tongen en handen een gevaar voor hen en de oorzaak van hun pijn?

Zijn wij door onze handelingen onze zielen aan het reinigen of aan het vernietigen? Haasten we ons richting al-Djannah of naderen we Djahannam (de Hel)?!

Laten we allereerst eens kijken naar onze tongen. We weten maar al te goed dat lasteren/roddelen een grote zonde is. Echter, hoe gering is onze vastberadenheid om hiervoor te waken! Een met roddel gevulde opmerking hier en daar lijkt misschien onschuldig, maar het is een gevaarlijk pad om te betreden. In andermans ogen zijn we die persoon aan het kleineren. We hebben misschien onze ego's hoog doen rijzen, alleen om onze harten onder te dompelen in duisternis.

In dit wereldse leven zorgen dergelijke opmerkingen voor de vernietiging van het vertrouwen en genegenheid tussen moslims. Dergelijke opmerkingen laten wrok en achterdocht achter in de harten. We zorgen er ook voor dat degenen om ons heen 'partij kiezen' in deze strijd van de tongen.

Dus een 'schijnbaar onschuldige opmerking' zaait op deze manier haat en verderf in de samenleving. Shaytaan (satan) staat altijd gereed om aan te vallen, en zorgt ervoor dat een vurig woord ontsteekt in een vlam, zo groot dat woorden zelfs kunnen leiden tot oorlogen. Laat ons daarom diep nadenken over de ernst van deze ondeugd en begrijpen waarom Allah dit heeft vergeleken met de walgelijke en misselijkmakende handeling van het eten van het vlees van iemands dode broeder: “O jullie die geloven! Vermijd in het algemeen verdenking want achterdocht is een zonde. En spioneert niet, en roddel niet over elkaar. # Zou iemand van jullie het vlees willen eten van zijn dode broeder? Jullie zouden het haten (dus haat roddelen, kwaadsprekerij). ## En vrees Allah. Waarlijk, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Genadevol.” [Soerat al-H'oedjoerat (49), aayah 12.]

# <<<Ibn Kethier zei in zijn tefsier (uitleg) van deze aayah : “Er zijn overleveringen (betreffende al-ghiebah ) verhaald die het sterk veroordelen. Allah de Verhevene vergelijkt het roddelen met het eten van het vlees van een dode persoon.” D.w.z. dat je zoals je dit van nature verafschuwt, zo ook dien je, volgens de sharie'ah het andere te verafschuwen, want het is zelfs nog erger.>>>

## <<< a) Verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem): “Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: ‘Pas op voor verdenking/achterdocht, want verdenking/achterdocht is de slechtste van onjuiste verhalen; en zoek niet naar elkaars fouten/gebreken en bespioneer elkaar niet, en verricht geen nadjsh * en wees niet jaloers op elkaar en haat elkaar niet, en verlaat elkaar niet (stop niet met het tegen elkaar spreken). En O aanbidders van Allah! Wees broeders!'” [Sah'ieh' al-Boekhaarie, 8/6066 (O.P.92)]

b) Verhaald door Hoedhzayfah (moge Allah tevreden zijn met hem): “Ik hoorde de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zeggen: ‘Een qattaat ** zal het Paradijs niet binnengaan.'” [Sah'ieh' al-Boekhaarie, 8/6056 (O.P.82)]

c) Roddelen/kwaadspreken en de Uitspraak van Allah de Verhevene “En bespioneer niet en roddel niet over elkaar” – verhaald door Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem): Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) passeerde bij twee graven en zei: ‘Beide van hen (de personen in de graven) worden bestraft, en zij worden niet bestraft voor een grote zonde. Deze (persoon) beschermde zich niet tegen het vervuild raken met zijn urine (tijdens het urineren, en hij waste zichzelf niet goed na het urineren), en de andere (persoon) ging rond met lasterpraat (roddels, kwaadsprekerij) [onder de mensen om vijandelijkheden te veroorzaken, d.w.z., iemand gaat naar een persoon en vertelt hem dat die-en-die (persoon) dit-en-dat (slechte dingen) over hem zegt].' De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) vroeg vervolgens om een groene tak van een dadelpalmboom, spleet het in twee stukken en legde er een op elk graf, en zei: ‘Laten we hopen dat hun bestraffing verminderd wordt totdat deze twee stukken van de tak droog worden.'” *** [Sah'ieh' al-Boekhaarie, 8/6052 (O.P.78)]

* Nadjsh betekent het bieden van een hoge prijs voor iets om een andere klant die in dat voorwerp geïnteresseerd is te verlokken om ook hoog te bieden.

** Een qattaat is een persoon die onaangename, onjuiste informatie over iemand bekendmaakt bij anderen met de intentie om kwaad en vijandigheid tussen hen te veroorzaken.

*** Deze handeling van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) was een soort smeekbede voor de overleden personen. (Fath' al-Baarie, vol. 1, p. 332)>>>

Laat ons ook de gevolgen voor ons in al-Aakhirah (het Hiernamaals) realiseren. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft ons gewaarschuwd: "Toen ik was opgenomen tot de hemelen, liep ik langs mensen die koperen klauwen hadden en rukten aan hun gezichten en borsten. Ik vroeg: 'Wie zijn deze (mensen), O Djibriel?' Hij antwoordde: "Zij zijn degenen die het vlees van mensen aten en hun eer beledigden.'" (Overgeleverd door Ah'mad en Aboe Daawoed.)

Hoe zal het ons vergaan op de Dag dat tongen verscheurd worden en gezichten opengereten worden? Dus hoe kunnen en durven wij onze tongen zo vrij te laten afzwerven? In plaats van te luisteren naar dergelijk gepraat, dienen we onze tongen te gebruiken om een grote beloning te verzekeren, door het bestrijden van alle vormen van laster en dit te corrigeren op de goede manier. Deze situaties zijn gelegenheden van Allah om djihaad te verrichten, want voorwaar, een poging ondernemen om je tong te bewaken is werkelijk een djihaad (djihaad an-nafs.

Laten we ons haasten om onze dagelijkse spraak te verbeteren. Hebben wij ooit nauwkeurig onderzocht hoe weinig oprechtheid er in onze stemmen is, wanneer we spreken? Hoe mechanisch is onze spraak geworden! Onze woorden komen uit onze kelen en niet uit onze harten. Hoe gemakkelijk kwetsen onze tongen anderen. We tonen zorg en bezorgdheid voor onze medemoslims, maar onze harten zijn misschien leeg. Toch zijn dit onze eigen broeders en zusters! We zouden van hen moeten houden en het beste voor hen wensen. Tongen zijn scherp en harten zijn koud, want de eigenliefde heeft geen ruimte gelaten voor anderen...

Laten we onze woorden zorgvuldig onderzoeken. Geven onze woorden troost en verlichting aan degenen om ons heen, of vallen ze scherp en zwaar op hun harten? Eén scherp woord van ons doet de vriendelijke dienaren van Allah vervallen tot droefheid en treurnis. Maar weet dat Allah alles hoort en de engelen elke uitspraak opschrijven: "Er is geen woord dat hij spreekt of aan zijn zijde bevindt zich een waker die gereed is." [Soerat Qaaf (50), aayah 18.]

Hoe zal het ons vergaan wanneer al onze onvriendelijke woorden voor onze ogen verschijnen, op het moment dat onze rol van daden wordt weergegeven? Wat voor een met doodsangst geslagen toestand zullen we ervaren op die Dag, wanneer het tot ons daagt dat ook wij kunnen vervallen tot een veel grotere treurnis...? We zoeken bij Allah toevlucht hiervoor! Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hoorde zeggen: “Waarlijk, een dienaar zegt misschien een woord dat hij zich niet realiseert en het zal hem doen vallen in het vuur, verder dan het Oosten en het Westen." (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

 

Beste moslims, we moeten beseffen, en wel nu, dat onze woorden onze broeders en zusters harder pijn doen en verminken dan messen. Zouden we ooit ons voor kunnen stellen dat we hen zouden snijden met een mes? Toch snijden wij met onze tongen diep in hun harten. Weet dat we niet het beste kunnen zijn in onze Islaam, als we falen om onze tongen te bewaken. Voorwaar, onze imaan (geloof) is in gevaar als we achteloos blijven; en als onze imaan verloren is, hebben we alles verloren... De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) bevestigde: “De imaan van Allah's dienaar zal niet oprecht zijn, totdat zijn hart oprecht is, en zijn hart zal niet oprecht zijn, totdat zijn tong oprecht is.” (Overgeleverd door Ah'mad.)

Bedenk hoeveel keer per dag en nacht wij onze tongen gebruiken. Laten we de vraag, hoe ze ons misschien aan het vernietigen zijn, daarom niet langer uitstellen. Laat ons streven om onze tongen te gebruiken in manieren welke ons, inshaa-e llaah, zal redden, want voorwaar, ontelbaar zijn de manieren waarop onze tongen al-Djannah kunnen verzekeren, inshaa-e llaah.

O jij, die tot de beste gelovigen wil behoren! Haast je naar vriendelijke spraak en goede woorden. Roep op tot Tawhied (de eenheid van Allah), beveel het goede en verbied het slechte en onderwijs anderen met je tong. Allah heeft ons de manier getoond, als we het enkel zouden proberen: "En wiens woord is beter dan dat van degene die oproept tot Allah en goede werken verricht, en die zegt: 'Voorwaar, ik behoor tot de moslims.'" [Soerat Foesselat (41), aayah 33]

Neem dit advies dus ter harte, voordat de gelegenheid weg is en je tong stil valt in het graf...

En hoe zit het met onze handen? Zijn ze uitgestrekt om hulp en liefdadigheid aan te bieden aan de behoeftigen? Worden ze gebruikt om het beste van goede daden uit te voeren, of grijpen en nemen zij wat niet aan hen behoort? Verkopen onze handen twijfelachtig voedsel en drank aan anderen? Slaan diezelfde handen boos onze kinderen voor tekortkomingen die we zelf eens hadden...?

Laten wij onze handen van dichtbij onderzoeken. Als zij meer nemen van anderen en minder geven, of meer kwaad doen en minder troosten, besef dan dat we misschien onderdrukkers zijn. Onze handen zijn onze geliefde broeders en zusters aan het onderdrukken en uiteindelijk beschadigen ze onze eigen zielen. Let op, opdat deze handen niet een pad uitsnijden naar ellende...

Begrijp dat we allen op onze hoede moeten blijven tegen shaytaan (satan) en besef hoe hij de handen van mensen gebruikt om zijn slechte plannen uit te voeren. Mensen zoals Aboe Lahab wiens handen zullen branden in de vlammen: “Vernietigd zijn de handen van Aboe Lahab en vernietigd is hij. Zijn bezit en wat hij voortbracht, baat hem niet. Hij zal een Vuur van vlammen (de Hel) binnengaan..." [Soerat al-Masad (111), aayah 1-3.]

Weet dat shaytaan ook tracht om jouw handen in het Vuur te gooien, pas dus goed op!

Laat ons erkennen dat onze handen een onmetelijke zegening van Allah zijn; hoe mooi onze Heer ze in elkaar heeft gezet en hoe divers en ingewikkeld zijn de taken die ze kunnen uitvoeren. Bedenk hoeveel goeds ze kunnen doen, door het verlof van Allah en hoeveel van de Aakhirah (Hiernamaals) zij kunnen verwerven.

Laten we ons uitsloven om met onze handen onze broeders en zusters te helpen, zowel zij die dichtbij, als zij die ver zijn. En laat ons niet de simpele dingen vergeten, want zelfs de kleinste daden kunnen de grootste beloningen voortbrengen. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Een man liep langs een tak van een boom, die op de weg lag en zei: 'Bij Allah, ik wil dit uit de weg van moslims verwijderen zodat het hun geen pijn zal doen,' en hij werd toegelaten tot het Paradijs." (Overgeleverd door Moeslim, 914.)

Deze h'adieth zou ons moeten aansporen om dingen die op de weg, op de stoep, of zelfs in de supermarkt, zijn gevallen, op te pakken. Bedenk dat we niet alleen moslims van kwaad redden, maar ook vele andere mooie schepsels van Allah - zoals de insecten en de vogels, de dieren en planten. Denk bijvoorbeeld aan de simpele handeling van het gooien van een leeg blikje in een vuilnisemmer, zonder dat er enige pijnlijke gevolgen zullen zijn (voor voorbijgangers).

Laten wij geen enkele gelegenheid onbenut laten om onze handen te gebruiken voor goede daden, want Allah geeft ons hier dag en nacht de gelegenheid toe. Al is het alleen maar het koken van een lekkere maaltijd, waardoor vrienden of familie bijeen worden gebracht, waarbij zegeningen van boven kunnen komen, inshaa-e llaah: "De besten onder jullie zijn degenen die anderen voeden en de salaam beantwoorden." (Overgeleverd door Ah'mad, al-H'aakim, Sah'ieh'oe l-Djaami' as-Saghier, 3318)

En laat ons niet degene vergeten die later de afwas doet en de beloning die zij ontvangen, inshaa-e llaah, want zij gebruiken hun handen om anderen te verlichten van deze taak! Soebh'aan Allaah! Hoe gemakkelijk kan het zijn om Djannah te verdienen…

O vriend! Denk na over deze h'adieth, want hierin ligt misschien één van de sleutels voor jouw redding en succes, in dit leven en het volgende. Het volgen van bovenstaande wijsheid, inshaa-e llaah, maakt het ons mogelijk om onze boeken van goede daden te ontvangen in onze rechterhanden en blij de salaam van de engelen te beantwoorden met onze tongen, terwijl zij ons brengen naar de poorten van het Paradijs. Laten wij daarom niet hardvochtig zijn met onze onschuldige kinderen, die onze mooie bloemen zijn. En laat ons niet onverschillig zijn tegen onze wijze en zorgzame ouderen. Laten wij nu strijden voor deze plichten, terwijl we deze kostbare geschenken van Allah (nog) hebben - onze tong en handen. (Hoedaa Magazine, Volume 8, nummer 4, januari 2001 - Shawwaal 1421 H.)

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day