1. Articles
  2. Opgelet voor een slechte einde
  3. Opgelet voor een slechte einde - II

Opgelet voor een slechte einde - II

1671 2013/09/14 2024/06/18Trek hier leringen uit, als dat het geval is van vrome mensen, waar onder hen Omar bin Algataab, metgezel van de profeet (vzmh) en het paradijs is voor hem gegarandeerd en de satan durft niet in zijn bijzijn komen, dat allemaal is een reden –o zondaar- dat uw angst duurt en dat uw ogen in tranen barst zoals een regenbui.

O zondaar!

Let op voor het omkeren van je hart! Anas verhaalt: De profeet (vzmh) had de gewoonte het volgende doe’a te zeggen: “O degene die de harten doet draaien, maak mijn hart standvastig op uw religie.“  En ik zei:“ O boodschapper van Allah, wij geloven in u en in datgenen waarmee je bent gekomen, vrees je nog altijd voor ons?“ De profeet (vzmh) antwoordde:“ Natuurlijk , de harten bevinden zich tss de vingers van Arrahmane (Allah), Hij doet ze draaien zoals hij wil.“  Overgeleverd door Attirmidi en is sahieh verklaart door sheikh Al-albani

 

O zondaar! Hoeveel harten zijn niet door Allah bestempelt[1], waardoor ze niet meer in staat is dingen te begrijpen, zodoende ze goed als kwaad beschouwt en kwaad als goed, ze is in verwarring en blindheid en word in die toestand ter dood gebracht wat zoveel betekent als een slechte afloop!

 

O zondaar! Zonden vormen de oorzaak van een slechte afloop!

 

O zondaar! De zonden is de weg naar de hel, zoals goede daden de weg is naar het paradijs!

 

Aboe Mohammed Abdelhaq zei: “Weet dat een slechte afloop niet gegeven wordt aan degene die standvastig is zowel in zijn uiterlijk als zijn innerlijk , dat hebben we nooit gehoord nog geweten, maar dat is wel het geval bij iemand die permanent grote zonden begaat of bij iemand met corrupte intellect, tot dat de satan hem overmeestert bij deze shock (dood) en hem verrassend ontrukt.“

Ik zoek mijn toevlucht tot Allah! Ik zoek mijn toevlucht tot Allah! Dat is ook het geval (slechte afloop) bij iemand die standvastig is, en vervolgens veranderd en buiten zijn gewoontes treed, dat resulteert een slechte afloop. 

Abdel Aziz bin Abi dawoud zei:‘‘Ik stond aan het sterfbed van een man, om hem het woord “La ilaha ilallah“  te herinneren, waarop hij het woord zei, maar bij zijn laatste momenten herinnerde ik hem opnieuw het woord, waarop hij zei: Ik geloof niet in wat u mij zegt en hij stierf.  Daarna vroeg Abdel Aziz bin Abi dawoud zijn vrouw over zijn dagelijks leven en ze zei dat hij een dronkaard was. Hij zei: “O mensen plaats een barrière tussen jullie en de zonden, want het zijn zijn zonden die hem dit hebben aangedaan.“

 

O zondaar! Let op voor het herhaardelijk zonden! Herhaardelijk zonden leid tot desastreuze gevolgen, zonden heeft velen ten gronde gebracht.

Hoeveel zondaren zijn er niet die degraderen, en weet dat herhaaldelijk zonden tot een normale gevoel t.o.v. zonden leidt bij de zondaren en dat resulteert tot een gewoonte bij hem, zodanig dat het zeer moeilijk is voor hem om die zonden te laten. Waardoor zijn onoplettendheid duurt tot hij met de dood verrast wordt.

Ibn rajeb zegt: ’’Zolang een mens hoopt in het leven, zal hij nooit de hoop opgeven in de wereldse zaken, zelfs zijn eigen ego verbied hem het genot van de zonden op te geven en de satan op zijn beurt fluistert hem in dat hij berouw kan tonen op het einde van zijn leven zodanig dat hij het uitstelt, maar als hij zeker is dat hij zal sterven en geen kans meer geeft om te leven en wakker wordt van het levensgenot en een grote spijtgevoel geeft en een terugkeer naar de wereld vraagt om het goede te verrichten en berouw te tonen maar niets van al het vernoemde krijgt tot dat zijn uur is aangebroken en het onmogelijk is om alles in te halen. En Allah de meeste vehevene waarschuwde in zijn boek zijn dienaren van al het vernoemde zodanig dat hij zich voorbereid met berouw en door goede daden te verrichten voor dat de dood plaats vindt.  Allah zegt in de Koran: ((Wendt u tot uw Heer en onderwerpt u aan Hem voordat de straf over u komt, want dan zult gij niet meer worden geholpen. 55. "En volgt het beste dat u geopenbaard is door uw Heer voordat de straf onverwachts over u komt terwijl gij het (naderen er van) niet bemerkt;  56. Opdat geen ziel moge zeggen: "O wat een spijt heb ik over hetgeen waarin ik te kort schoot tegenover Allah! En inderdaad behoorde ik tot de spotters." 57. Of opdat zij niet moge zeggen: "Had Allah mij geleid dan zou ik zeker tot de godvruchtigen hebben behoord." 58. Of opdat zij de straf ziende, niet moge zeggen: "Ik wilde dat er voor mij een terugkeer was, dan zou ik tot de goeden behoren.))

Opgelet ocharme dat de dood u verrast, en de deuren van de tawba worden gesloten, en opgelet dat je Allah ontmoet met je zonden, die dag zal een hevig dag zijn voor je.  Ibn rajab zegt dat de vrome voorgangers (onder hen heb je Omar bin Abdelaziz) het volgende vers: „En er is een hinderpaal (afscheiding) gemaakt tussen hen en hetgeen zij verlangen...“ (34-54) als volgt interpreteren nl. dat ze berouw vroegen toen er een barriere werd gezet tussen hen en het berouw.

Alhassan albassari: “Vrees Allah o zoon van Adam, zodat je niet verrast wordt met twee zaken nl. de kwellingen van de dood en het verdriet om de verloren tijd.  [1] Bestempelt: een hart dat bestempelt is, is een hart die door Allah is afgedwaalt

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day