1. Articles
  2. Hoe kan ik de islam zien als een vredelievend geloof?
  3. Hoe kan ik de islam zien als een vredelievend geloof -2

Hoe kan ik de islam zien als een vredelievend geloof -2

1844 2015/01/10 2023/11/29

Hoe ‘vredelievend’ en humaan een samenleving ook is, er zijn momenten dat ze moeten strijden en zich moeten verdedigen tegen de aanvallen van agressors. Ook hiervoor heeft de islam richtlijnen gegeven. Hij heeft de woeste, wrede barbaarse nomaden van hun ‘wreedheden’ ontdaan en hen ‘humane’ verdedigings methoden tijdens strijdveld en hoe te handelen tijdens een oorlogssituatie geleerd.

 

Enkele geboden hieromtrent in de Koran zijn:

 

* Enkel strijden tegen diegenen die tegen jullie strijden. Dus van diegenen die niet strijden en niet op strijdtoneel verschijnen en thuis gebleven zijn, daar blijf je van af! Marteling en verminking is een gruwelijke overtreding, Allah houd niet van overtreders dus weerhoud jullie van deze gruweldaden:

– ‘Strijd (zonder eigenbelang) op de weg van Allah tegen hen,die jullie bestrijden,

– maar overtreed (de grenzen, de regels) niet. Allah houdt immers niet van overtreders.’ (2:190)

 

* Als ze vrede (staak het vuren) willen dan moeten jullie stoppen met oorlogvoeren. Dus niet nog even doorgaan om ze een genadeklap te geven.

– ‘…Dus indien zij zich op een afstand van jullie houden en jullie niet bevechten en jullie

– vrede aanbieden, (dan) heeft Allah jullie niet toegestaan om iets tegen hen te ondernemen.’ (4:90)

– ‘Indien zij tot vrede neigen, neig jij daar dan eveneens toe en stel jouw vertrouwen in Allah.’ (8:61)

 

* Als ze jullie continu aanvallen en de vrede die jullie aanbieden niet accepteren dan zit er niets anders op en is jullie toestemming gegeven om deze agressors te doden tijdens oorlog waar ze zich ook bevinden.

– ‘….Indien zij zich derhalve jullie niet met rust laten,noch jullie vrede aanbieden, noch

– hun handen van jullie afhouden, grijp hen dan en dood hen waar jullie hen ook vinden. Tegen diegenen hebben Wij jullie duidelijk gezag verleend.’ (4:91) Er wordt een zeer duidelijke onderscheid gemaakt tussen hoe moslims moeten handelen in ‘vrede-‘ en ‘oorlogssituatie’.

– ‘Allah verbied jullie niet om hen, die niet met jullie strijden om het geloof en jullie niet verdrijven uit jullie woonplaatsen, goed en rechtvaardig te behandelen. Allah houdt van diegenen die rechtvaardig zijn.’ (60:8)

– ‘Allah verbied jullie echter hen als bondsgenoten te nemen die tegen jullie strijden vanwege het geloof en die verdrijven uit jullie woonplaatsen hen (anderen) helpen om jullie te verdrijven. Degenen die hen als bondgenoot nemen, dat zijn de onrechtplegers.’ (60:9)

 

Hoe ‘vredelievend’ en humaan een land ook is, ze zullen nooit hen poorten nooit openhartig voor aanvallers en agressors openen omdat ze tegen geweld en oorlog zijn. Zoals ieder ‘vredelievend’ land, zelfs de meest humane democratische land, ‘speciale’ wetten heeft en deze hanteert tijdens oorlogssituatie, netzo heeft de islam ‘speciale’ wetten en regels die enkel en alleen gelden tijdens oorlogssituatie en niet daarbuiten. Helaas zijn er mensen die deze verzen, die enkel van toepassing zijn tijdens oorlog, uit hun verband rukken en de islam als een oorlogszuchtige religie bestempelen. Het meest trieste is dat enkele moslims hieraan hun bijdrage leveren.

 

Wat er zo positief is aan de islam kunnen we beter aan de tienduizenden moderne westerse ‘nieuwe’ moslims vragen die zich tot de islam hebben bekeerd en nog steeds bekeren. Om deze vraag niet helemaal onbeantwoord te laten willen we enkele van de ontelbare ‘positieve’ kanten van de islam belichten.

 

Islam is de enige religie die zijn volgelingen aanspoort om na te denken en hun verstand te gebruiken en zich niet blindelings moeten vasthouden aan dogma’s, tradities en gebruiken van hun voorvaderen en/of leiders.

Enkele van de vele verzen in de Koran die dit aanspoort:

– ‘En wanneer tegen hen wordt gezegd: “Volg hetgeen Allah heeft neergezonden”, dan zeggen zij:

– ‘Nee, wij volgen hetgeen wij bij onze voorvaderen hebben aangetroffen.” Is dit ook het geval indien hun vaderen nergens verstand van hadden en niet de juiste richtlijnen hebben gevolgd? (2:170)

– ‘Denken jullie dan niet na?’ (2:44)

– ‘Gebruiken jullie je verstand dan niet?’ (10:16), (21:10), (21:67), (28:60)

– ‘En zeker heeft hij (satan) velen van jullie doen dwalen. Gebruiken zij hun verstand dan niet?’ (36:62)

– ‘En in de opeenvolging van nacht en dag, en in dat gene wat Allah uit de hemelen doet neerdalen aan levensonderhoud……, bevinden zich tekenen voor een volk dat haar verstand gebruikt.’ (45:5)

– ‘En Hij is Degene Die doet leven en doet sterven,…… Begrijpen jullie (dat) dan nog steeds niet?’ (23:80)

– ‘Er bevinden in de schepping van de hemelen en van de aarde,……. tekenen voor de mensen die verstand bezitten.’ (3:190)

 

Eerste gebod van de islam was ‘Lees!’ en niet: ‘ga bidden, ga vasten, doe een hoofddoek om, eet geen varkensvlees, drink geen alcohol, of een andere praktische gebod. Want diegene die de gehele schepping kan lezen gelooft niet meer in een ‘onzichtbare god’ maar hij/zij ziet in de gehele schepping zijn Schepper.

 

Hierna verricht hij/zij de geboden met pure overgave. (moslim betekent ‘diegene die zich overgeeft’) Iemand die zijn verstand gebruikt en de tekenen ziet verbaasd zich net als de Koran dat andere rationele, verstandige mensen niet kunnen/willen geloven in de Schepper die overal duidelijk aanwezig is. Hij/zij ziet dat alles zo perfect geordend is dat het onmogelijk is dat dit alles door ‘toeval’ is ontstaan. Islam leert ons na te denken en te bezinnen over de gehele schepping. Alles is zo volmaakt en perfect dat dit een valkuil is om Schepper over het hoofd te zien en de natuur als de schepper te zien.

 

De Koran leert ons om zo naar de gehele schepping te kijken deze te lezen en te bezinnen. Ieder plant, boom, dier, planeet, ster, mens is een vers van Allah die gelezen dient te worden. De Koran verbaasd zich hierdoor over mensen die ondanks al deze tekenen toch de Schepper niet kunnen zien.

 

Daarom spoort de Islam de wetenschap juist sterk aan. In de Koran staan geen wetenschappelijke onwaarheden. Tenzij miljarden moslims, waaronder ook vele wetenschappers, eeuwenlang dit over het hoofd hebben gezien. De Koran is een Boek die als leidraad en handleiding voor ieder fase van de mens en samenleving is geopenbaard. Het is niet enkel een gebedenboek of een geschiedenisboek. Het is een boek die alle fasen van het leven en de samenleving vormgeeft. Hij leert de mensen hoe ze op deze vergankelijke aarde optimaal moeten handelen en zaaien zodat ze volledige winst uit hun oogst in het hiernamaals kunnen halen. Hij geeft richtlijnen hoe een optimale samenleving vormgegeven kan worden.

 

Islam verbiedt om anderen wat op te dringen en gebiedt om iedereen rechtvaardig te handelen ook al is het je vijand. Hoe is het mogelijk dat dezelfde islam onmenselijkheid, barbaarsheid en intolerantie predikt?

– ‘Er is geen dwang in de godsdienst (islam)’ (2:256)

– ‘Indien jouw Heer dat had gewild, zouden allen die op aarde zijn hebben geloofd, allen tezamen. Zou jij de mensen dan dwingen totdat ze gelovigen zijn?’ (10:99)

– ‘Laat niet de vijandschap van een volk jullie ertoe brengen onrechtvaardig te handelen. Handel rechtvaardig, dat ligt dichter bij vroomheid.’ (5:8)

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day