1. Articles
  2. המוסרים בתרבות האיסלאמית
  3. חופש המחשבה בתרבות איסלאמית

חופש המחשבה בתרבות איסלאמית

7825 2010/12/04 2024/07/22
Article translated to : العربية English Español

               חופש המחשבה בתרבות איסלאמית

התעניינות התרבות האיסלאמית בחופש המחשבה

האיסלאם הבטיח את חופש המחשבה ונתן חסות לו. התרבות האיסלאמית מעידה על כך, הדבר וזה מתברר בבהירות כאשר קרא האיסלאם להפעיל המוח והמחשבה ברחבי היקום כולו, בשמים ובארץ, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " אמור, רק זאת דורש אני מכם: כי תקומו לקראת אללה, שניים שניים ואחד אחד, ותימלכו בדעתכם, כי אין כל שיגעון בחברכם. כל תפקידו להזהירכם טרם בואו של עונש קשה " ( סורת שבא: 46). אללה יתעלה אומר גם כן בספרו הנשגב: " האם לא התהלכו בארץ והאם לא היה להם לב להבין, או אוזניים לשמוע?  לא העיניים עיוורות, כי אם הלב אשר בחזה " (סורת העלייה לרגל: 46) .

האיסלאם מעודד את הפעלת המוח וההוכחות השכליות:

 האיסלם גינה בחריפות את האנשים שלא משתמשים בשכלם ובמנטליות שלהם למלא את תפקידם, ושם אותם במעמד נמוך יותר ממעמד בעלי החיות, אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב: " הרבינו את זרעם של בני אנוש ושדים למען גיהינום. לב להם ולא יבינו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. לבהמות נדמו, והם תועים אף יותר. הללו לא יעלו דבר בדעתם ." ( סורת ממרום החומה: 179) .

האיסלאם גינה גם כן את אלה שהולכים בעקבות הטענות והחשדות, אללה יתעלה אומר בספרו  הנשגב: "אין הם יודעים דבר על זאת, ונוטים אחר דמיון שווא, ואולם דמיון השווא לעולם לא ימלא את מקום האמת " ( סורת הכוכב: 28 ) האיסלאם גינה בחריפות גם את אלה שמצייתים לאבות ולמנהיגים מבל להתחשב בהיותם  מאמינים באמת או לא, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש: " ויגידו, ריבוננו, נשמענו לאדוננו ולמנהיגינו והם התעונו מעל הנתיב " (סורת המחנות: 67 ).

האיסלאם נשען על ההוכחות השכליות להוכיח את אמיתות האימונה האיסלאמית, למשל, סוגיית קיומו של אללה יתעלה הוכחה על ידי הפעלת השכל וגם סוגיית השליחות של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הוכחה על ידי השכל לראשונה ולאחר מכן הנסים שלו העידו על נכונות וכנות שליחותו, הדבר הזה מעיד על הכבוד של האיסלאם לשכל ולמחשבה.

הערך של המחשבה באיסלאם

המחשבה באיסלאם נחשבת למצווה דתית שאסור על האדם המוסלמי להזניח אותה בשום פנים ואופן, האיסלאם פתח את הדלת להפעיל את המחשבה בענינים הדתיים כדי לחפש פתרונות בהלכה לעניני החיים החדשים, מדעני האיסלאם מכנים את זה בשם "אגתיהד" זאת אומרת לסמוך על השכל להסיק את דיני ההלכה . {1}

עיקרון האגתיהד –שמגלם את חופש המחשבה באיסלאם –השפיע חיובית בהעשרת מחקרי ההלכה המוסלמית אצל המוסלמים ולמצוא פתרונות מהירים לסוגיות שלא היו קיימות בעידן הראשון של האיסלאם. הדבר שגרם ליצירת שיטות  "כתות" ההלכה המוסלמית המפורסמות שהעולם האיסלאמי ממשיך להאמין בהוראות שלהן עד היום. באופן זו נשען המוסלמי על שכלו ומחשבתו בכל ענייני החיים והדת שהדאיגו אותו שלא הורד בהן טקסטים קוראניים, הדבר הזה נחשב לעמוד התווך הראשון במעמד השכלי האיתן של דת האסלאם שהיווה את הלכת היסוד של התרבות המוסלמית הפורחת לאורך ההיסטוריה של האיסלאם . {2}

----------------------------------------------

1-עיין: מחומד חמדי זקזוק:עובדות איסלמיות לעומת מסעות ההחשדה :53

 2-מחמוד חמדי זקזוק:האדם יצורו של אללה –המחשבה כמצווה ,מאמר בעיתון אל אהרם :1 לחודש רמאדן1423  ,נובמבר2002 אחרי הספירה

Previous article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day