1. Articles
  2. מהוראות הנביא
  3. הנביא מוחמד הורה למוסלמים להטיב את הטהרה ל

הנביא מוחמד הורה למוסלמים להטיב את הטהרה ל

Under category : מהוראות הנביא
9438 2007/11/02 2024/05/27
Article translated to : العربية Indonesia

הנביא מוחמד הורה למוסלמים להטיב את הטהרה לתפילה

על כל מוסלמי להתפלל חמש פעמים ליום. לפני התפילה על האדם לטהר את עצמו דרך ההתרחצות לתפילה, שקוראים  לה בערבית "ווד'וא" وضوء. אללה - ישתבח שמו - קבע בקוראן הקדוש את עיקרי ההתרחצות לתפילה, הוא אמר: " הוי מאמינים, בקומכם לתפילה, רַחצו את פניכם ואת ידיכם עד המרפקיים, ונַגבו את ראשכם ורַחצו את רגליכם עד הקרסוליים. ואם נטמאתם, היטהרו. ואם חולים אתם, או נוסעים בדרך , או שבים מעשיית מצרכים, או ממגע עם נשותכם , ולא מצאתם מים להיטהר , בַקשו לעצמכם עפר והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם. אין אללה רוצה להעיק עליכם, רק לטהר אֹתכם יחפוץ, ולהשלים חסדו עליכם, למען תכירו טובה " ( סורת השולחן : 6 ) .

על כן ברור שהרחיצה לתפילה היא דבר בסיסי שהוטל על כל מוסלמי לפני שיתפלל. לא זה ורק אלא גם כשאין מים להתרחץ לתפילה, אללה הואיל והציב לנו חלופה דרך העפר הנקי . המוסלמי מעביר את ידו על העפר ואחר כך על פניו וידיו . זה זכור גם באות שזכרנו לעיל: " ולא מצאתם מים להיטהר , בקשו לכם עפר והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם. " ( סורת השולחן : 6 ) .

הנביא עליו השלום הורה למאמינים להטיב את הטהרה לתפילה. עבד אללה בן עמרו בן אל-עאס אמר : " לפעם נסענו עם הנביא מוחמד עליו ברכת אללה, הוא איחר בדרך . וכשעמד זמן התפילה לעבור הוא הגיע וראה אותנו רוחצים את רגלינו במהירות כדי להספיק להתפלל לפני שיעבור הזמן . הוא אמר : אוי לעקבים מאש גיהינום! אוי לעקבים מאש גיהינום! אוי לעקבים מאש גיהינום!". משמע החדית' שהם לא הטיבו לרחוץ את רגליהם והוא מזהיר אותם מפני שזה יגרום להם להיחשף לאש גיהינום ביום הדין .

האימאם חאפז' בן חג'ר אומר : אנחנו לומדים מחדית' זה כי עלינו להטיב הווד'וא ( הטהרה לתפילה ) . ולהזהיר את אלה אשר לא מטיבים אותה.

במקרה אחר נזף הנביא באיש שלא הטיב את ההתרחצות לתפילה, הנביא עליו השלום אמר לו שהוא אמור להיענש ביום הדין אם שכח או לא התרחץ כהלכה. הוא אמר כי שלמות ההתרחצות היא תנאי לשלמות התפילה. לכן אי שלמות ההתרחצות מביאה לאי שלמות התפילה . אז נחשב האדם שלא קיים את התפילה .

סאלם סבלאן סיפר כי הגברת עאאישה ירציה אללה נסעה אל מכה עם אחיה עבד אל-רחמן בן אבו בכּר. בדרך עצר עבד אל-רחמן להתפלל, אולם הוא לא הטיב להתרחץ . הגברת עאאישה אמרה לו : הוי אחי, נא להטיב את הטהרה לתפילה כי שמעתי הנביא מוחמד עליו השלום אומר: אוי לעקבים מגיהינום !

מצד שני הבטיח הנביא מוחמד ברכת אללה עליו ושלומו למאמינים אשר מטיבים את הטוהרה לתפילה כי אללה יגמֹל להם ויסלח להם ויכניס אותם לגן עדן. רבים הם החדית'ים שבהם בישר הנביא מוחמד למטיבים את ההרחצותם וטוהרם על גן עדן ועל מחיית האשמות שלהם.

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day