1. Articles
  2. מי הוא הנביא מוחמד ?
  3. מה אמר הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום? יוסף אסתיס

מה אמר הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום? יוסף אסתיס

5015 2012/08/26 2024/04/12

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום לימד הרבה עקרונות ומוסרים בנוסף שלמד את הכללים שצריך לנהוג לפיהם במלחמות שעולים על אלה של אמנת ג'נבה בתחום זה. תראו את נקודות הבאות:

החיים הם זכות מוקדשת לכל האנשים, לפי הבסיס הזה לא צריך לפגוע בה, למעט אלה שלוחמים באיסלאם. הצלת נפש אחת שווה להצלת העולם כולו בעוד שאיבוד נפש אחת שווה לאיבוד העולם כולו.

איסלאם לא אישר את עקרון ההשמדה המונית לשבטים אפילו אם חלק מהם ביצעו השמדת המונית נגד המוסלמים, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הציע את הסכמי חנינה והגנה משותפת לכל השבטים כולל אלה שהפירו פעמים רבות את ההסכמים שלהם  עם הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום. הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אסר לתקוף אותם עד שיתברר בגלוי שהם בוגדים המנסים לפגוע בהתמדה בנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום ובמוסלמים במהלך המלחמות.

השיעובוד היה אחד הדברים הנפוצים ומתפשטים בין האומות והשבטיםבתקופה הזאת ועד בואה של דת האיסלאם שקראה לשחרר את העבדים והבהירה את התגמול שאללה ישתבח שמו ויתעלה מעניק  לאנשים תמורת שחרור העבדים. אחת הדוגמאות של שחרור העבדים באיסלאם הוא זיד בן חרת'ה המשרת של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום ובילאל בן רבאח ששוחרר על ידיו של אבו בכר אלסדיק.

למרות הניסיונות הרבים להתנקש בחייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום( הניסיון המפורסם ביותר להתנקש בחייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלוםהיתה בעת יציאתו עם אבו בכר אלסדיק לעיר מדינה) אלא שהנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום לא התיר לאף אחד מחבריו להרוג כל אחד מאלה שהשתתפו בניסיונות להתנקש בחייו, ההוככחה לכך מה שקרה כאשר נכנס הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום לעיר הקדושה מכה בעודו מנצח, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר לחבריו שלא לפגוע בשבטים ובמשפחות, הדבר הזה הוא המעשים המפורסם ביותר שמעיד על ענוותו וחנינתו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום .

הקרבות הצבאיים נאמנעו במהלך השלוש עשרה שנים הראשונים של הנבואה למרות המומחיות של הערבים בתחום הזה בנוסף שלא היו נזקקים ללמוד את הלחימה כיוון שהיו מונסמים בתחום זה עד כדי כך שהקרב האחד נמשך למאות השנים. הלחימה בדת האיסלאם לא לא הותרה אלא לאחר שאללה ישתבח שמו ויתעלה קבע את השיטות המתאימות ללחימה בספרו הנשגב, אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנובספרו הנשגב את הוראותיו אודות כיצד ומתי תוקפים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אסר את הריסת התשתית לחלוטין למעט במקרים מסוימים שנקבעו על ידי אללה יתעלה.

האויבים של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום היו מקללים ומגדפים אותו, אלא שהנביא מוחמד עליו השלום מתפלל לאללה יתעלה שידריך אותם לדרך היושר, אחת הדוגמאות המפורסמות שמעידות על כך היא מסעו של הנביא מוחמד עליו השלום לעיר אלטאף וסירובם של המנהגים שלה להקשיב לדבריו של הנביא מוחמד עליו השלום בנוסף לכך לא קיבלו אותו באופן המתאים אפילו שסו בו את הילדים לזרוק את האבנים עבור בנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום עד שהגירו את דמו של הנביא עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה את המלאך גבריאל להציע לנביא עליו השלום שינקום בהם אלא שהנביא מוחמד עליו השלום התפלל לאללה יתעלה שידריך אותם לדרך היושר ולעבודת אללה יתעלה לבדו.

 

 

Previous article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day