נביאי האיסלם

נביאי האיסלם

באיסלם מאמינים בנביאי ישראל, בישוע ובמוחמדעליהם כולם הברכה והשלום. כמו שציינו משום אמונתנו שהספרים הקודמים מקורם אחד, ישתבח שמו, על כן האמונה בנביאים באה באותו קנה.

החל מאדם עליו השלום ועד מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אין המסלמים מפלים בין אחד מן הנביאים, אך כן ניתנת מידת כבוד לראשונם – אברהם אבינו – אב שלושת הדתות שהיה חניף' עליו השלום, ואחרון הנביאים – מוחמד עליו בירכת אללה ושלום שחתם את ההדרכה מריבון עולמים לאנושות. אללה יישתבח שמו, אכן, על שאלה זו נכתבים ספרים שלמים ולימודים מלאים.

נכון, שהנביאים ללא יוצא מן הכלל נשלחו מטעם אלוהים כדי להטיף לעמיהם על יחוד אלוהים, ולהבהיר לאנשים כי אללה ישתבח שמו הוא בורא כל הבריות, המפרנס אותם והמעניק להם כל חסד על כן כל הנביאים באו לכונן אמונה אחת והלכה שהעיקר שלה הוא היחוד ועבודת אלוהים ולהאמין שאין אלוה מבלעדיו. לכן אין זה מוזר כשנגיד שהמוסלמי מאמין בכל הנביאים החל מאדם, נוח, אברהם, ישמעאל, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרן, יהושע בן נון, דוד, שלמה, ישוע ומוחמד עליהם כולם ברכת אללה ושלום. ויש להאמין גם שיש נביאים שלא נודע לנו עליהם. למשל הנביא אדריס נזכר בקוראן אבל לא נזכר בתנ''ך, אפילו שיש האומרים כי אדריס הוא עצמו אחנוך הנזכר בתנ''ך. גם לא התייחס התנ''ך ללוט עליו השלום כנביא אולם האיסלאם הגדיר אותו כנביא שנשלח מטעם אלוהים .

Previous article Next article

Articles in the same category