1. Articles
  2. Wij geloven in Jezus (vrede zij met hem)
  3. Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maria

Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maria

1494 2014/03/16 2024/07/24

De kerk beweert dat Jezus (vrede zij met hem) de “enige verwekte zoon” van Allah is en dat Allah zelf bestaat uit drie delen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en dat alles op hetzelfde moment! De katholieken beklemtonen de goddelijkheid van Maria als de “Moeder van God”. De Islam verwerpt al deze ideeën volledig. Allah de Verhevene zegt in de Edele Qor-aan: “Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: “Allah is de Masieh' (Messias), zoon van Maryam.” Hoewel de Masieh' zei: “O Kinderen van Israël, aanbidt Allah, mijn Heer en jullie Heer.” Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers. Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: “Voorwaar, Allah is één derde van drie (goden).” Want er is geen god dan Allah, de Ene. En indien zij niet ophouden met wat zij zeggen: dan treft zeker een pijnlijke bestraffing degenen van hen die ongelovig zijn. Waarom tonen zij geen berouw aan Allah en vragen zij Hem niet om vergeving? En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. De Masieh', zoon van Maryam, is niet anders dan een boodschapper, hij werd waarlijk voorafgegaan door boodschappers en zijn moeder was een oprechte vrouw. Zij plachten beiden voedsel te eten (net als andere mensen). Zie hoe Wij voor hen de Tekenen duidelijk maakten en zie dan hoe zij (de ongelovigen) zich afwendden.” (Soerah Al-Maa'idah (5), aayah 72-75)

 

 


Moslims stellen daarentegen dat de wonderbaarlijke geboorte van Jezus (vrede zij met hem) zonder een vader, hem nog niet tot een god maakt of een “verwekte” zoon van God. Allah de Almachtige zegt in de Edele Qor-aan: “En zij (de christenen) zeiden: “Allah heeft Zich een zoon genomen.” Heilig is Hij! Nee! Aan Hem behoort wat er in de hemelen en (op) de aarde is. Allen gehoorzamen Hem ootmoedig. (Hij is) de Voortbrenger van de hemelen en de aarde. En wanneer Hij een besluit over een zaak heeft genomen, dan zegt Hij er slechts tegen: “Wees,” en het is.” (Soerah Al-Baqarah (2), aayah 116-117)

 


Allah de Barmhartige zegt verder in de Edele Qor-aan: “Zeg: “Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig.” (Soerah Al-Ikhlaa s (112), aayah 1-4)

 


De geboorte van Jezus (vrede zij met hem) was niet bovennatuurlijker dan de schepping van onze voorvader Adam (vrede zij met hem). Allah de Almachtige haalt dit in de Edele Qor-aan als volgt aan : “Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van ‘Iesa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: “Wees,” en hij was.” (Soerah Aal ‘Imraan (3), aayah 59)

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day