1. Articles
  2. Wij geloven in Jezus (vrede zij met hem)
  3. Jezus (vrede zij met hem) is opgeheven naar de hemel

Jezus (vrede zij met hem) is opgeheven naar de hemel

1507 2014/03/17 2024/07/20

Jezus (vrede zij met hem) werd gevolgd door een paar discipels die door Allah geïnspireerd waren hem te steunen. Niet alleen dat, de ongelovigen probeerden via een samenzwering Jezus (vrede zij met hem) te vermoorden, maar Allah de Barmhartige had een beter plan voor hem en zijn volgelingen zoals de Edele Qor-aan ons vertelt: “En toen ‘Iesa ongeloof bij hen ontdekte, zei hij: “Wie zijn mijn helpers (op het rechte Pad) naar Allah?” Zijn metgezellen (Hawaariyyoen) zeiden: “Wij zijn helpers van Allah, wij geloven in Allah en getuigen dat wij ons overgegeven hebben. Onze Heer, wij geloven in wat U neergezonden hebt en wij volgen de Boodschapper en schrijf ons daarom op bij de getuigen (van de Eenheid (Tawh'ied) van Allah).” En zij (de ongelovigen) beraamden listen en Allah maakte plannen en Allah is de beste van hen die plannen maken. En toen Allah zei: “O ‘Iesa, voorwaar, Ik zal jou tot Mij nemen en Ik zal jou tot Mij opheffen en jou reinigen van degenen die ongelovig zijn en Ik zal degenen die jou volgen boven degenen die ongelovig zijn stellen, tot de Dag der Opstanding. Daarna zal de terugkeer tot Mij zijn en daarna zal Ik onder jullie rechtspreken over dat waarover jullie plachten de redetwistten. En wat degenen die ongelovig zijn betreft: hen zal Ik op de wereld en (in) het Hiernamaals met een strenge bestraffing straffen en er zullen voor hen geen helpers zijn.” (Soerah Aal ‘Imraan (3), aayah 52-56)

 


Zoals de bovenstaande verzen aanduiden, werd Jezus (vrede zij met hem) opgeheven naar de hemel, wat betekent dat hij - in overeenstemming met de Edele Qor-aan - niet gekruisigd was. De vijanden van Jezus (vrede zij met hem) hadden als plan hem te doden aan het kruis, maar Allah de Genadevolle heeft hem gered en iemand die op hem leek werd in zijn plaats gekruisigd. Deze samenzwering en de valse beschuldigingen die naar Maria zijn gegooid, worden, volgens de beschrijving uit de Qor-aan, gezien als een aantal van de zonden van de niet-gelovige joden. Dit alles werd duidelijk gemaakt in deze verzen: “En (wegens) hun ongeloof en hun uitspraken over Maryam, als geweldige verzinsels! En (wegens) hun uitspraak “Wij hebben de Masieh' (Messias) ‘Iesa, zoon van Maryam, gedood.” Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij ‘Iesa gedood hebben. Maar Allah heeft hem juist tot Zich opgeheven. En Allah is Almachtige, Alwijs. En er is niemand van de Lieden van de Schrift of hij moet voor zijn dood in hem (de Profeet ‘Iesa) geloven en op de Dag der Opstanding zal hij een getuige voor hen zijn.” (Soerah An-Nisaa-e (4), aayah 156-159)

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day