1. Articles
  2. Wij geloven in Jezus (vrede zij met hem)
  3. Conclusie

Conclusie

1475 2014/03/17 2024/07/24

Tot slot getuigen wij dat er geen god is dan Allah en dat niets het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah. Wij geloven dat Hij geen partners heeft en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Wij zijn zeker dat Jezus, zoon van Maria, Allah's dienaar en Zijn boodschapper is, en dat hij Zijn Woord (Wees! En hij was) is als een geschenk aan Maria en een ziel geschapen door Hem. We accepteren dat alle profeten broeders zijn van elkaar en dat er geen verschil is tussen hun religies. Deze religie is één religie en wel de Islam (het geloof in de eenheid van Allah). We getuigen dat het Paradijs waar is, de Hel waar is en dat Allah op de Dag des Oordeels de mensheid zal opwekken uit de graven. Dit zal gebeuren zoals Allah de Verhevene zegt in de Edele Qor-aan: “Hij heeft jullie de godsdienst uitgelegd: wat Hij heeft opgedragen aan Noeh' (Noah), en hetgeen Wij aan jou geopenbaard hebben en wat Wij aan Ibrahiem en Moesa en ‘Iesa hebben opgedragen: dat jullie de godsdienst onderhouden en dat jullie daarover niet verdeeld raken. Het is een zware zaak voor de veelgoden aanbidders, waartoe jullie hen oproepen. Allah kiest voor Zich wie Hij wil en Hij leidt naar Zich wie terugkeert.” (Soerah Ash-Shoera (42), aayah 13)

 


Dit is onze boodschap, en de moslimgemeenschap zal getuige zijn op de Dag des Oordeels dat het de ware boodschap bevat. Ieder persoon kan deze boodschap accepteren of er afstand van nemen, de waarheid volgen of in de duisternis blijven. Allah de Almachtige zegt in de Heilige Qor-aan: “Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, sluimer noch slaap kan Hem treffen, aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die van voorspraak is bij Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zijn Zetel strekt zich uit over de Hemelen en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene, de Almachtige. Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling, en hij die de Thaghoet (afgoden) verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend.” (Soerah Al-Baqarah (2), aayah 255-256; ook wel “Ayaat Al-Koersie” (het Troonvers) genoemd). Einde

Previous article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day