1. Articles
  2. Laten we over onze islam leren
  3. Allah stuurde Boodschappers en Heilige Schriften

Allah stuurde Boodschappers en Heilige Schriften

7296 2009/04/01 2024/05/29
Article translated to : العربية English

 

in de voorgaande hoofdstukken hebben we bewijzen en voorbeelden gegeven die ons helpen om na te denken en wat van allah's macht en grootheid te begrijpen.  de reden waarom allah ons het vermogen heeft gegeven om te denken en te redeneren, is zodat wij hem zouden kennen. allah heeft ons ook de geopenbaarde schriften gestuurd waarin hij zichzelf aan ons bekend maakt. hij geeft ons in deze schriften door wat hij van ons verwacht. allah stelde boodschappers aan en stuurde deze om door hun uitstekende gedrag als voorbeeld te dienen voor hun volk. via deze boodschappers verschaffen de zuivere boodschap en openbaring van allah leiding voor de mensheid. het is moeilijk om precies te kunnen weten hoeveel boodschappers allah exact heeft gestuurd, hoewel er overleveringen zijn die vertellen dat er 313 boodschappers zijn geweest en een nog groter aantal profeten door de geschiedenis heen. we kennen alleen de namen van de profeten die met name in de qor'an, de laatste openbaring die door allah werd gestuurd, worden genoemd.

 

 

allah verschafte ons kennis over het leven van de profeten zodat we van hun gedrag zouden leren. via de boodschappers die hij stuurde maakte onze heer ons duidelijk wat de juiste manier van leven is en hoe we ons correct moeten gedragen in deze wereld. slechts door allah's boodschappen kunnen we te weten komen hoe we ons moeten gedragen, en welk soort gedrag het beste is en beter in overeenstemming met de waarden van de qor'an. het is slechts door zijn boodschappen dat we te weten komen d.m.v. welk gedrag we allah's welbehagen verdienen en zijn oneindige beloning verdienen, zowel als wat zal leiden tot bestraffing.  

 

 

in de qor'an vertelt allah ons dat hij door de geschiedenis heen zijn boodschappers naar alle gemeenschappen stuurde, en dat die hen waarschuwden. deze boodschappers droegen hun volk op om allah te aanbidden en gehoorzaam te zijn aan zijn geboden. hij maakte het hen ook duidelijk dat ze anders zouden worden bestraft. kortom, hij waarschuwde de ongelovigen en degenen die slechte daden begingen, en gaf het goede nieuws aan de gelovigen dat ze zouden worden beloond.  (we zullen het nog uitgebreid hebben over de tuinen en het vuur in de volgende delen.) de laatste profeet die allah naar de mensheid stuurde was de profeet mohammed, moge allah hem zegenen en vrede schenken. de qor'an is het laatst geopenbaarde schrift.  

 

 

de eerdere openbaringen van allah hebben hun betrouwbaarheid verloren, omdat domme mensen en mensen met slechte bedoelingen hun eigen woorden en nieuwe gedeeltes eraan hebben toegevoegd. vandaar dat de originele, echte openbaring die oorspronkelijk aan de volken werd gezonden, niet bewaard is gebleven tot het heden. maar allah stuurde ons ze qor'an, het boek dat onmogelijk kan worden veranderd.  

 

 

de profeet mohammed, vrede en zegeningen zijn met hem, en later de moslims, bewaarden de qor'an heel goed. de qor'an is zo duidelijk dat iedereen het kan begrijpen. wanneer we de qor'an lezen begrijpen we onmiddellijk dat het woorden van allah zijn. de qor'an die geheel intact bewaard is gebleven, staat onder allah's bescherming en het is het enige geopenbaarde schrift waarvoor de mensen verantwoordelijk worden gehouden tot de dag des oordeels.  

 

 

in het heden lezen alle moslims, waar dan ook, deze zelfde qor'an. er is geen enkel verschil, in geen woord of letter. de qor'an die aan de boodschapper (vrede en zegeningen zijn met hem) werd geopenbaard, en werd verzameld door de kalief aboe bakr en later in schrift gebracht door de kalief othman, moge allah tevreden over hen zijn, die 1400 jaar geleden leefden, en de qor'an die we heden lezen, zijn identiek. ze komen punt voor punt met elkaar overeen. dit betekent dat de qor'an vanaf de dag dat deze werd geopenbaard aan de profeet mohammed (vrede zij met hem) ongeschonden bewaard is gebeleven. dat is omdat allah de qor'an beschermde tegen mensen met kwade bedoelingen, die deze wilden veranderen of er dingen aan toe wilden voegen. in een vers vertelt allah ons dat hij de qor'an op een speciale manier beschermt:

 

 

wij zijn het die de vermaning hebben neergezonden (de qor'an), en wij zijn daarover de wakers. (soeraal-hizjr: 9)

 

met het woord “wij” in dit vers verwijst allah naar zichzelf. er is geen andere god naast allah, hij heeft geen deelgenoot. hij is allah de almachtige, de schepper van alles en de ene die alles met zijn kennis omvat. in sommige delen van de qor'an verwijst allah naar zichzelf met het woord 'ik', en in sommige andere met het woord 'wij'. in het arabisch wat de taal van de qor'an is, wordt het woord 'wij' ook gebruikt als het om één persoon gaat, met als doel om gevoelens van macht en respect bij de toehoorder op te wekken. er bestaat iets dergelijks in het nederlands als de “koninklijke wij, in bijvoorbeeld “wij, koningin der nederlanden”. in de volgende delen van dit boek zullen we voorbeelden geven van verzen (deel van een hoofdstuk) en soera's (een hoofdstuk van de qor'an).  dat zijn de meest correcte woorden omdat het woorden van allah zijn, degene die ons beter kent dan we onszelf kennen. in de qor'an wil allah dat we lessen leren van de levens van de profeten. er is een vers dat zegt:

 

voorwaar, er is een lering in hun (van de profeten) geschiedenissen voor de bezitters van verstand... (soera joesoef: 111)

 

 

de soort persoon naar wie allah hier verwijst in dit vers is een persoon die weet dat het de qor'an woorden van allah zijn, en daarbij denkt en handelt met verstand en doet zijn best de qor'an te leren en te leven aan de hand van zijn geboden. allah stelt de volken aan wie hij zijn boodschappers heeft gezonden verantwoordelijk om zijn geboden na te leven. de mensen die allah's openbaringen hebben ontvangen, zullen geen recht hebben om smoesjes te zoeken of zich te verontschuldigen op de dag des oordeels. dat is omdat de boodschappers van allah de kennis van het bestaan van allah en wat hij van de mens verwacht over hebben gebracht. als een persoon deze boodschap heeft gehoord, draagt hij er de verantwoordelijkheid van. dit wordt als volgt in de qor'an verteld:

 

 

 

(wij zonden) boodschappers als brengers van verheugende tijdingen en als waarschuwers opdat de mens geen excuus tegenover allah zou hebben na de boodschappers. en allah is almachtig, alwijs. (soeraan-nisa:165)

 

allah schiep vele groepen mensen op aarde. een aantal van deze groepen weigerden dat wat hun boodchappers hen brachten, en ontkenden zelfs geheel dat ze uberhaupt boodschappers waren. omdat ze niet naar hun woorden wilden luisteren en allah's geboden niet wilden gehoorzamen, werden ze bestraft. via zijn boodschappers waarschuwde allah deze opstandige mensen ook over een vreselijk leven in deze wereld. ondanks dit alles gingen ze door hun boodschappers tegen te werken en kwaad over hen te spreken. verder werden ze in een aantal gevallen zo gewelddadig dat ze hen zelfs vermoordden. daarom gaf allah hen de bestraffing die ze verdienden, en nadien werden ze vervangen door andere gemeenschappen. in de qor'an wordt de toestand van zulke gemeenschappen als volgt beschreven:

 

 

hebben zij niet gezien hoevelen wij vernietigden van vóór hen, gemeenschappen die wij op aarde macht gegeven hadden, macht die wij jullie niet gegeven hebben, en voor wie wij uit de hemel harde regen gezonden hebben en die wij rivieren die onder hen door stroomden brachten: maar wij vernietigden hen vanwege hun zonden en wij deden na hen andere gemeenschappen opstaan. (soera al-an'am: 6)

in de volgende hoofdstukken zullen we uitweiden over het voorbeeldige gedrag van de profeten die streden tegen deze opstandige gemeenschappen.  

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day