1. Articles
  2. צורת עבודת הנביא
  3. החשיבות של העליה לרגל באיסלאם

החשיבות של העליה לרגל באיסלאם

3911 2011/10/31 2024/07/20

 

החשיבות של העליה לרגל באיסלאם

 

מה היא החשיבות של העליה לרגל באיסלאם  ؟

אין זה סוד לומר כי כל אדם מוסלמי יודע את החשיבות המרובה של העליה לרגל במטרה להפיק רצון מלפני אללה.

העליה לרגל היא אחד מעמודי התווך של דת האיסלאם.

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום דיווח לנו על כך כשאמר:
" ישנם חמשה עמודי תיווך של דת האיסלאם, ההכרה שאין אלוה מבלעדי אללה וכי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הוא שליח אללה, הקמת התפילה, שילום צדקה (זכאת) והעלייה לרגל לבית החראם בעיר הקדושה מכה במדה שהדבר בגדר יכולתו". לכן החג' (העליה לרגל) הוא אחד מחמשת עמודי התווך של  דת האיסלאם.

מה השפעתה של העליה לרגל על מערכת היחסים בין האדם לבין אללה יתעלה ؟

העליה לרגל מהדקת את הקשר בין העולה לרגל (חאג') לבין אללה יתעלה:

כאשר העולה לרגל מקיים את טקסי העלייה לרגל ירגיש כי הוא בחסותו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה יתעלה מוחק לו את החטאים ומעשי הרע. כמובן, אם אדם כיבד אדם אחר אז האדם הזה ינסה להתקרב לאדם שכיבד אותו, קל וחומר אם הכיבוד הזה מאללה ישתבח שמו ויתעלה וכתוצאה מכך האדם המוסלמי שמקיים את טקסי העליה לרגל בכנות יהפוך לאדם חדש לאחר העליה לרגל מבחינת מעשיו ומגעיו עם האחרים כוון שהוא מרגיש את הגדולות של הברכות והחסדים שאללה יתעלה מעניק לו.

 

למה העולים לרגל משתחררים מכל קשוטי העולם הזה ؟

כאשר העולים לרגל רואים את ההמונים בהיותם מקיים את טקסי העליה לרגל זה לצד זה, אז העולה לרגל זוכר את יום תחית המתים כאשר לא יועילו לו הון ובנים כי, אלא את זה אשר בא אל אללה בלב שלם, לכן העולה לרגל מתכוון להתכונן ליום הזה בזמן שבו תהיה לו היכולת לעלות לרגל.

 

 

מה הוא הקשר בין העליה לרגל לבין ההתנהגות ؟

העולה לרגל יודע בוודאות כי עליו להתרחק מכל התנהגויות רעות כדי לקיים את טקסי העליה לרגל כמו שצריך. העליה לרגל עוזרת לאדם לרכוש את הסבלנות, הענווה, ההימנעות משקר, נימוסים טובים, נדיבות, שיתוף פעולה, פעולה קולקטיבית מאורגנת והימנעות מיריבות, השמצות ורכילות.

 

מה היא החשיבות של העלייה לרגל במערכת היחסים בין האנשים ؟

הסיבה לכך היא כי אם השקענו כל מאמץ אפשרי אלא שאיננו מסוגלים לגייס את המספר הענק הזה של אנשים מכל רחבי העולם עם תרבויות, שפות ומגמות שונות אלא בעונת העלייה לרגל.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " הוי האנשים, בראנו אתכם מתוך זכר ונקבה, וחילקנו אתכם לעמים ושבטים למען תבחינו ביניכם. ואולם הנכבד מכולכם אצל אללה הוא הירא שבכם. אללה יודע ומכיר כל דבר לפני ולפנים." (סורת החדרים: 13).

זה לא הגיוני כי כל קבוצה של האומה המוסלמית תישאר סגורה על עצמה אלא שהדבר ההגיוני שבעלי המקוצעונים, תרביות ושפות שונות להכיר זה את זה כדי להפיץ את הדברים המועלים והטובים.

המוסלמים לא ימצאו מקום טוב יותר מהמקום שבו מקיימים את טקסי העליה לרגל כדי לפתור את חילוקי הדעות ביניהם ולזנוח את הפרידה שפגעה באומה למאות רבות.

 

 

מה היא החשיבות של העלייה לרגל בהשגת השוויון ؟

העלייה לרגל עוזרת לאנשים לחולל את השוויון בין כל האנשים המטסלמים הן המלך והנשיא והן המשרת כיוון שכולם עומדים בפני אללה ישתבח שמו ויתעלה במקום אחד בעודם לובשים לבוש דומה. כולם פה שווים.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " הוי האנשים, בראנו אתכם מתוך זכר ונקבה, וחילקנו אתכם לעמים ושבטים למען תבחינו ביניכם. ואולם הנכבד מכולכם אצל אללה הוא הירא שבכם. אללה יודע ומכיר כל דבר לפני ולפנים." (סורת החדרים : 13).  העיקר הוא יראת אללה וחסידות ולא המשרות וכו, אללה ישתבח שמו ויתעלה יודע את הכוונות וכנות המעשים.

Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day