1. Articles
  2. צורת עבודת הנביא
  3. האחראם

האחראם

5101 2011/10/31 2024/07/23

 

האחראם

תחילה, מה זה אחראם " מצב הקדושה של העולה לרגל המוסלמי" ؟

 

חכמי ההלכה המוסלמית מפרשים את האחראם (מצב הקדושה של העולה לרגל המוסלמי) בכך שהוא הכוונה להיכנס למצב שבו יש להימנע מכמה דברים למען העליה לרגל והעומרה, כיוון שאנו יודעים שהעליה לרגל כופה על העולה לרגל כמה דברים אסורים בעת העליה לרגל והעומרה' שאינם אסורים בעתים אחרים, מי שמתכוון להתחייב בזה נקרא בשם מוחרם " עולה רגל מוסלמי הנתון במצב של קדושה"והמצב שלו נקרא אחראם.

מה היא ההוראות של דת האיסלאם לגבי האחרם ؟

חכמי ההלכה המוסלמית הסכימו פה אחד כי האחרם הוא דבר חובה למי שמקיים את מצוות העליה לרגל או עומרה במידה שווה.

מה היא ההוכחה על כך ؟

ההוכחה על כל היא החדית' של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום שבו אמר כי המעשים נמדדים לפי הכוונות וכי כל אדם יחושב על פי כוונתו.

מה היא החוכמה מאחורי כך שאללה יתעלה ציווה את האחראם על מי שרצה לעלות לרגל או לבקר במסגד הכעבה שלא בזמן החג' ؟

1-האחראם עוזר לזכור את טקסי העליה לרגל ולא להפיר אותם כיוון  שהפרת אחד טקסי העליה לרגל מחייב הקרבת כבשה, וכל עוד שהאדם לובש את בגדי האחראם כל עוד שהוא זוכר את הטקסים שהמקיים.

2- הכניסה למצב הקדושה של אחראם עוזרת בתירבות את הנפש וההתנהגיות החריגות מבחינת הדת והמסורת.

3-הכניסה למצב הקדושה של האחראם מעניקה לעולה לרגל את ההזדמנות להאמין שהבסיס הוא שכל האנשים שווים בפני אללה ואין כל חשיבות ליקורה או משרות.

4- האחראם עוזר לעולה לרגל בהכנעה והענווה בפני אללה יתעלה.

מה היא הבגדים של האחראם בשביל הגבר ؟

הגבר ילבש כסוי של בד שעוטף אותו סביב המותנים שמכסה אותו מלמעלה מהטבור ועד מתחת לברך בנוסף לעוד כיסוי אחר ששם אותו על כתפיו בתנאי שיהיה לבן.

מהו  לבוש האחראם עבור הנשים ؟

הנשים לובשות את הבגדים הרגילים שלהם בימים הרגילים.

האם צריך להיות בצבע מסוים ؟

לא צריך צבע מסוים כל עוד שהבגדים האלה מתאימים לההלכה המוסלמית.

Previous article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day