1. Articles
  2. צורת עבודת הנביא
  3. על מי יש לעלות לרגל ؟

על מי יש לעלות לרגל ؟

3171 2011/10/31 2024/05/23

 

על מי יש לעלות לרגל ؟

 

מי הוא האיש שעליו לעלות לרגל ؟

העליה לרגל חובה על כל אדם מוסלמי בוגר, שפוי ומחזיק את היכולות הכסיות והגופניות בנוסף לדרך מוגנה ובטוחה.

האם האדם הלא מוסלמי חייב לעלות לרגל ؟

הבלתי מוסלמי חייב להכיר שאין אלוה מבלעדי אללה וכי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הוא שליח אללה, ולאחר מכן יתחייב בהוראות הדת, שני הדברים האלה נחשבים לדרגה העליונה באימונה  לכן אי אפשר לעסוק בדרגות אחרות.

מהו הגיל של ההתבגרות באיסלאם ؟

ההתבגרות היא הגעתו של הילד או הילדה לגיל שבו יתחייבו לבצע המצוות וההוראות של הדת .

האם הוראות הדת חלות על הילד לפני הגעתו לגיל ההתבגרות ؟

הוראות הדת לא חלות על הילד לפני הגעתו לגיל ההתבגרות אלא שההורים חייבים להרגיל את ילדיהם לבצע את הוראותיו של אללה ישתבח שמו ויתעלה.

ברצוני לציין כי הורים רבים מתעלמים משאלה הזא, כלומר, ההורים מתעלמים מלהרגיל את ילידהם להתחייב בהוראות הדת, כתוצאה לכך הילדים גדלים רחוקים מדרכו של אללה יתעלה.

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day