1. Articles
  2. שאלות מטרידות
  3. האם הקוראן מכחיש את התורה והברית החדשה

האם הקוראן מכחיש את התורה והברית החדשה

Under category : שאלות מטרידות
8189 2010/01/06 2023/06/02

שאלות מטרידות (3)

האם הקוראן מכחיש את התורה והברית החדשה

 הקוראן הוא הספר הקדוש של דת האיסלאם, והוא הספר שאותו הוריד אללה על נביאו מוחמד עליו הברכה ושלום, בקוראן נזכרו את ענייני היהדות והנצרות, את נביאיהם ואת ספריהם .

קודם כל לגבי היחס לדתות אחרות- רבים חושבים שהקוראן יוצא נגד התורה והברית החדשה וההפך הגמור הוא הנכון. הקוראן מחזק ומאשר את הספרים שהורדו אל האנושות לפניו בדיוק כמו שהם עצמם מאשרים אותו.

יש להבין שהאיסלאם פירושו מסירות שלמה ולכן גם לגבי הספרים הקודמים האמונה שלמה. באיסלאם מאמינים בכל הספרים: תורה, הברית החדשה והקוראן. כולם הורדו כאור והדרכה לאנושות כולה מטעם אללה, בורא עולם, לו השמות היפים ביותר.

ולכן האמונה השלמה היא גם על הנביאים כולם: נוח, הוד, צ'אלח, אברהם, לוט, ישמעאל, יצחק, יעקב, יוסף, משה, דוד, שלמה, איוב, אליהו, אלישע, יונה, ישוע ומוחמד  עליהם כולם ברכה ושלום.

כן, אז המוסלמים מאמינים בתורה ומאמינים גם בישוע בן מרים שעוד ישוב להושיע שוב את האנושות, עם התקרבות יום תחיית המתים .

התורה עצמה ניבאה על בואו של הנביא מוחמד עליו השלום, בספר דברים נאמר: " ויאמר יהוה אלי היטיבו אשר דברו. 18 נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל-אשר אצונו. 19 והיה האיש אשר לא-ישמע אל-דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו. 20 אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא-צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא. 21 וכי תאמר בלבבך איכה נדע את-הדבר אשר לא-דברו יהוה. 22 אשר ידבר הנביא בשם יהוה ולא-יהיה הדבר ולא יבא הוא הדבר אשר לא-דברו יהוה בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו."  ( דברים : יח : 17 - 22  ) .

הפסוקים האלה מעידים  על בואו של הנביא מוחמד שעליו הורד הקוראן הקדוש, ומעידים גם על הימשכות השליחות האלוהית המתגמשת בבואו של מוחמד אחרון הנביאים .

Previous article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day