1. Articles
  2. סימני יום הדין
  3. יגוג ומגוג

יגוג ומגוג

Under category : סימני יום הדין
6299 2010/01/06 2023/03/30

סימני יום הדין (3)

 

יגוג ומגוג

הסיפור של יגוג ומגוג נזכר בקוראן הקדוש, בסורת המערה אמר אללה ישתבח שמו: " אמרו, הוי ד'י אל-קרניין הנה יגוג ומגוג משמידים את הארץ לכן בנה לנו מחיצה שתהיה בינינו לבינם ואנחנו נשלם לך גמול על זה " (סורת המערה : 93 ) .

יגוג ומגוג הם שני עמים, המדענים חלקו ביניהם על ייחוסם, יש אומרים כי הם מצאצאו של יפת' בן נוח, ויש האומרים שיגוג הם טורקים, ומגוג הם דילמים .

שני העמים הללו נודעו בכוח הגופני ובקיפוח שלהם, כי היו משמידים כל טוב בארץ עד שבא ד'ו לא-קרניין ובנה מחיצה של נחושת וברזל בין העולם שלנו לבין שני העמים האלה .

אללה יתעלה קבע כי בסוף הימים יצליחו יגוג ומגוג להשמיד את המחיצה הזו ויפרצו מתוכו לעולם שלנו וישמידו כל חי!!

הם עכשיו מוקפים בין שני הרים והמחיצה המגוננת שבנה ד'ו אל-קרנין, וכשיצאו משם הם יחלו לשתות את מי הנהרים כולם ולא ישאירו טיפת מים, וישתו את מי הכנרת – נאמר שהראשון מהם ישתה מהכנרת וכשיגיע האחרון מהם לאותו מקום הוא יגיד : האם לא היה כאן מים ?!

בזמן הזה יסתררו האנשים מפניהם, כי יפחדו על עצמם ועל גורלן, יגוג ומגוג יישארו בארץ לתקופה בלתי ארוכה עד שישלח אללה סוג של תולעות שיהרג אותם ויהפכו לארוחה של בעלי החיים .

 

הנביא עליו ברכה ושלום הבהיר כי יגוג ומגוג הם כופרים, והם יהוו חלק ניכר של בעלי גיהנום . האימאם אל-בח'ארי סיפר כי הנביא עליו השלום אמר: ביום תחיית המתים יבקש אללה מאדם עליו השלום להוציא את האנשים שמקומם יהיה גיהנום, אדם עליו השלום ישאל את אללה : וכמה הם ?

יענה לו אללה : מכל אלף תשע מאות ותשעים ותשעה בני אדם ! צעקו המוסלמים שהקשיבו לנביא מוחמד בעת ההיא, אלא שהנביא הרגיע אותם כי אמר : אל תדאגו : ממכם יהיה אחד ומקביל לו אלף מבני יגוג ומגוג .  

יציאת יגוג ומגוג תקרה אחרי ירידת הנביא ישוע עליו השלום ואחרי הופעת משיח השקר. נאמר כי אחרי יציאת יגוג ומגוג יצא הנביא ישוע וכל המאמינים יחלו להסתתר עמו בסביבת הר סיני, שם לא יוכלו להביא אוכל, ויסבלו הרבה מרעב, ויתפללו לאללה שיעזור להם, אללה יענה להם וישלח סוג שול תולעות שימית את בני יגוג ומגוג .  

 

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day