1. Articles
  2. סימני יום הדין
  3. זריחת השמש מכיוון המערב

זריחת השמש מכיוון המערב

Under category : סימני יום הדין
6950 2010/01/06 2023/03/30

סימני היום הדין (4)

זריחת השמש מכיוון המערב

 

מקרה זה נחשב לאחד הסימנים החשובים ביותר על התקרבות יום הדין, ובו השמש שנהגה לאורך ההיסטוריה לזרוח מכיוון המזרח, ביום הזה היא תזרח מכיוון המערב.

אללה ישתבח שמו עושה את זה כדי שתהיה זריחת השמש מכיוון המערב הסימן המכריע ליום הדין, כי אחרי התרחשות זו ייסגר הדלת בפני כל הרוצים לחזור בתשובה, מקרה זה גם יתרחש בפני כל האנשים, ויראו אותו במו עיניהם.  

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: לא יבוא יום הדין אלא אחרי שתזרח השמש מכיוון המערב, ברגע הזה יראו האנשים את התרחשות זו, ויאמינו שאללה והאיסלאם היו האמת, אבל זה לא יועיל להם, כי ההאמנה ברגע האחרון אינה מספיקה , היו חייבים להאמין לפני זריחת השמש מכיוון המערב " .

הנביא עליו השלום אמר עוד : " אללה ישתבח שמו מושיט את ידו בלילה כדי שישוב החוטא ביום, ומושיט את ידו ביום כדי שישוב החוטא בילילה, עד שתזרח השמש מכיוון המזרח הוא לא יקבל את התשובה  "

זריחת השמש מכיוון המערב היא הסימן הכי גדול מבין כל סימני התקרבות יום הדין, אללה עשה אותו להקדמה ליום תחיית המתים, ולהזכיר לאנשים שסוף העולם הולך ומתקרב, וכי סימן זה הוא המפריד בין הזמן לקבל תשובת האנשים, או לסרבה .

 

Previous article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day