1. Articles
  2. PETUNJUK RASULULLAH ( Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam ) Dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlaknya ...
  3. a. Petunjuk Rasulullah rseputar menshalatkan mayat

a. Petunjuk Rasulullah rseputar menshalatkan mayat

Article translated to : 中文

 

 

a. petunjuk rasulullah rseputar menshalatkan mayat[1]
 
1. beliau menshalatkan mayat di luar masjid, dan terkadang di dalam masjid, akan tetapi hal itu tidak menjadi bagian petunjuknya yang tetap.
 
2. dan apabila didatangkan mayat kepadanya, beliau bertanya: apakah dia punya hutang? (hr: bukhari muslim), jika tidak mempunyai hutang beliau menshalatkannya, dan jika mempunyai hutang beliau tidak menshalatkanya dan memerintahkan para sahabat agar menshalatkanya.
 
dan ketika allah itelah membukakan (dunia) kepada beliau r, beliau rmenshalatkan mayat yang berhutang dan menanggung hutangnya serta membiarkan hartanya untuk para ahli warisnya.
 
3. dan ketika telah memulai shalat beliau bertakbir dan memuji allah idan menyanjungnya dan berdoa, dan beliau takbir empat kali dan bertakbir lima kali.
 
4. dan beliau memerintahkan agar mengikhlaskan doa untuk mayat, dan diantara doa yang diriwayatkan dari beliau:
 
 
“ya allah, berilah ampunan bagi orang kami yang hidup dan yang mati, yang kecil dan yang besar, yang laki dan yang perempuan, yang hadir dan yang tidak hadir. ya allah, barang siapa yang engkau hidupkan di antara kami maka hidupkanlah dalam keadaan islam, dan barang siapa yang engkau matikan diantara kami, maka matikanlah dalam iman, ya allah janganlah engkau haramkan kami dari pahalanya dan janganlah engkau biarkan kami terfitnah setelahnya.” ( tirmizi, nasa’i, ibnu majah).
 
dan diantara doa yang diriwayatkan dari beliau:
 
 
“ ya allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, kuatkanlah dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air, es dan embun, dan bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana dibersihkanya kain putih dari noda, dan berilah dia ganti rumah yang lebih baik dari rumahnya, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya, dan pasangan yang lebih baik dari pasanganya, dan masukanlah ia ke dalam surga, dan peliharalah dia dari azab kubur dan dari azab neraka” (hr: muslim).
 
5. dan beliau rberdiri di sisi kepala mayat laki, dan di tengah mayat perempuan.
 
6. dan beliau pernah menshalatkan mayat anak kecil, dan tidak menshalatkan orang yang bunuh diri, dan orang yang khianat dalam ghanimah (harta rampasan perang).
 
7. dan beliau menshalatkan perempuan dari suku al-juhaniyah yang beliau rajam.
 
8. dan beliau menshalatkan raja najasyi sebagaimana menshalatkan mayat, dan bukan bagian petunjuknya menshalatkan setiap mayat yang ghaib (tidak ada di hadapan).
 
9. dan diantara petunjuknya, jika terlewatkan olehnya shalat janazah, beliau menshalatkanya di atas kuburnya.
 
 
---------------------------------------
[1] zadul ma’ad (1/485)
Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day