1. Articles
  2. PETUNJUK RASULULLAH ( Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam ) Dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlaknya ...
  3. 9.Petunjuk rasul rterkait zakat dan shadaqah

9.Petunjuk rasul rterkait zakat dan shadaqah

Article translated to : 中文

 

 

9.petunjuk rasul rterkait zakat dan shadaqah[1] 
 
a.petunjuk rasul rdalam masalah zakat:
 
1. petunjuk beliau rdalam masalah ini adalah yang paling sempurna dari sisi waktunya, kadarnya dan nisabnya, juga dalam hal siapa yang wajib dan kepada siapa diserahkan, beliau memtimbangkan maslahah pemilik harta dan maslahah orang-orang miskin, beliau mewajibkan pada harta orang-orang kaya sesuatu yang mencukupi kaum fakir tanpa memberatkan di luar kemampuanya.
 
 
2. dan jika beliau rmengetahui bahwa seseorang berhak untuk mendapatkan zakat, maka beliau memberinya, dan jika ada orang yang tidak beliau kenal keadaanya memintanya bagian dari zakat, maka beliau memberinya setelah menjelaskan bahwa tidak hak untuk mendapat zakat bagi orang kaya dan tidak pula bagi orang kuat yang mampu berusaha.
 
 
 
3. dan diantara petunjuk beliau radalah membagi zakat kepada orang-orang yang berhak di negeri harta itu, dan jika lebih di bawa kepada beliau lalu beliau membagikanya.
 
 
 
4. dan beliau tidak mengirim mereka (para amil zakat) kecuali kepada para pemilik harta yang nampak, seperti binatang ternak, tanaman dan buah-buahan.
 
 
 
5. dan beliau pernah mengirim tukang menerka untuk menerka terhadap para pemilik pohon kurma (berapa zakatnya) buah pohon kurma mereka, dan terhadap para pemilik pohon anggur (berapa zakat) anggur mereka, dan melihat berapa wasak[2] yang ada, lalu ia menghitung zakat mereka dengan kadarnya.
 
6. dan tidak ada petunjuk dari beliau untuk mengambil zakat dari kuda, budak, keledai, himar, buah-buahan yang tidak dapat ditakar dan disimpan, kecuali anggur dan kurma, dan beliau tidak membedakan antara kurma yang matang (ruthab) dan yang kering.
 
 
 
7. dan bukan dari petunjuknya mengambil zakat dari harta-harta yang terbaik, tetapi dari pertengahanya.
 
8. dan beliau melarang orang yang bersedekah untuk membeli sedekahnya, dan beliau membolehkan bagi orang kaya untuk memakan dari sedaqahnya jika dihadiahkan kepadanya oleh si fakir.
 
 
 
9. dan terkadang beliau meminjam harta sedaqah untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan terkadang pernah beliau meminjam harta sedaqah dari para pemiliknya.
 
 
 
10. dan jika ada orang yang datang kepada beliau membawa zakat, beliau berdoa untuknya, dengan mengucapkan:
 
 
“ ya allah berkatilah padanya dan pada untanya“ (hr: nasa’i), ' dan terkadang mengucapkan:
 
 
“ ya allah berilah berkah dan rahmat kepadanya”(hr: bukhari muslim).
 
-------------------------------------
 
[1] zadul ma’ad (2/5).
 
[2] 1 wasak= 60 sho’ kurma dan yang sejenisnya, yaitu kira-kira sebanding 221.61 kg.
Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day