1. Articles
  2. PETUNJUK RASULULLAH ( Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam ) Dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlaknya ...
  3. 13. Petunjuk Rasulullah  dalam jual beli dan muamalat

13. Petunjuk Rasulullah  dalam jual beli dan muamalat

Article translated to : 中文

 

 

13. petunjuk rasulullah rdalam jual beli dan muamalat[1]
 
1. rasulullah rpernah berjualan dan membeli, membeli bagi beliau lebih sering dari pada menjual setelah di utus sebagai rasul, beliau juga menyewa dan menyewakan, mewakilkan dan mewakili, dan mewakilkan lebih sering dari pada menjadi wakil.
 
2. beliau pernah membeli dengan kontan dan juga dengan tempo, beliau pernah meminta perantara dan diperantarai, dan pernah berhutang uang dengan gadai dan berhutang dengan tanpa  gadai, dan pernah juga meminjam.
 
3. dan pernah memberi juga pernah menerima, memberi hadiah dan menerima hadiah dan memberi balasan atas hadiah itu, jika beliau tidak menginginkan hadiah beliau menyampaikan alasannya kepada yang memberi hadiah, dan para raja memberi hadiah kepada beliau, beliau menerima hadiah-hadiah mereka dan membaginya kepada para sahabatnya.
 
4. dan beliau radalah adalah manusia yang paling baik muamalahnya, jika beliau meminjam suatu pinjaman kepada seseorang beliau membayarnya dengan yang lebih baik darinya, dan berdoa untuknya dengan keberkahan pada keluarga dan hartanya, dan beliau pernah hutang unta lalu datang pemiliknya mengadili beliau, ia kasar dalam berbicara kepada beliau, maka para sahabat hendak menghadapinya, maka beliau berkata:” biarkanlah dia, karena pemilik itu punya hak untuk berbicara” (hr: bukhari muslim).
 
5. dan kebodohan orang justru menambah beliau lebih santun dalam menghadapinya, dan memerintahkan orang yang keras marahnya agar memadamkan api kemarahanya dengan wudhu, dan dengan duduk jika ia berdiri, dan dengan memohon perlindungan allah idari setan.
 
6. beliau tidak sombong kepada seorang pun, beliau merendah kepada sahabat-sahabatnya dan mengucapkan salam kepada orang kecil dan besar.
 
7. dan beliau bergurau dan berkata benar dalam gurauanya, dan beliau bertauriyah, dan tidak mengatakan dalam tauriyahnya kecuali kebenaran.
 
8. beliau bergegas melakukan sesuatu dengan sendiri, menambal sandalnya dengan tangannya, mengangkat pakaianya dengan tangannya, menambal timbanya, memerah susu kambingnya, membersihkan pakaiannya, melayani sendiri keluarganya, dan menggotong bata-bata bersama para sahabat dalam membangun masjid.
 
9. dan beliau radalah makhluk yang paling lapang dadanya, paling baik jiwanya.
 
10. dan beliau rtidak dihadapkan kepada dua pilihan melainkan beliau memilih yang termudah selama bukan dosa.
 
11. beliau rtidak pernah membela diri untuk menang ketika didzolimi selama larangan allah itidak diinjak, jika diinjak beliau marah.
 
12. beliau rmemberi pendapat dan meminta pendapat, menjenguk orang sakit, menyaksikan jenazah, menjawab undangan, datang kepada para janda, orang miskin dan lemah untuk memenuhi kebutuhan mereka.
 
13. dan beliau rberdoa untuk orang yang berbuat baik kepadanya dengan sesuatu yang beliau sukai, dan bersabda:
 
 
“ barang siapa yang dibuatkan untuknya suatu kebaikan lalu ia berkata kepada orang yang berbuat: 'semoga allah imembalasmu dengan kebaikan', maka ia telah bersungguh-sungguh dalam memuji” (hr: tirmizi).
----------------
 
[1] zadul ma’ad (1/154)
Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day