1. Articles
  2. Arrahiq Almagtoom _ Sheikh Safi‐ur Rahman Al‐Mubarakfuri
  3. Inleiding

Inleiding

3563 2010/12/07 2024/06/13

inleiding

in de naam van allah, de erbarmer, de barmhartige.

lof aan allah, de heer van de bewoners van de wereld. moge allah's

zegeningen en vrede zijn met de beste onder zijn gezanten en de laatste van de

profeten, namelijk, mohammed , de waarheidsverteller, de vertrouweling. hij

is gezonden naar alle mensen. allah's zegeningen en vrede zij met zijn

familieleden en metgezellen, zij hebben de religie in eer gehouden. moge ook

allah's zegen en vrede zijn met iedereen die op de juiste wijze het pad heeft

gevolgd zoals de imams hebben gedaan en met hen die het woord van allah

verkondigen en anderen het rechte pad aanwijzen, en met degenen die allah

vrezen en zich deugdzaam gedragen, tenslotte met iedereen die deze weg volgt,

tot de dag des oordeels.

de levensloop van de profeet , "as-sirah", behoort tot de meest gezaghebbende

kennis die men kan vergaren. het is een verheven leer die men kan begeren,

omdat een moslim hierdoor meer komt te weten over zijn religie en zijn

profeet .

allah, de verhevene, heeft zijn gezant geëerd onder andere doordat hij een

nakomeling van adel is. daarnaast heeft hij, de verhevene, hem gekozen voor

zijn openbaringen en zijn zending. het is een zware verantwoordelijkheid om

de mensen tot allah te roepen en zijn religie uit te leggen. de profeet , heeft

zich voortdurend moeten inspannen om dit doel te bereiken, daarvoor heeft hij

veel beproevingen doorstaan en heeft hij hiervoor geleden. tegelijkertijd werd

hij echter door allah, de verhevene, in zijn opdracht gesteund door middel van

zijn onwaarneembare legers en zijn gehoorzame en eerbiedige engelen. ook

werd de profeet , gesteund door middel van allah's zegeningen. hij, de

verhevene, stuurde ook bepaalde omstandigheden en oorzaken. dit gebeurde

bijvoorbeeld door middel van de buitengewone verschijnselen die zich

voordeden aan de profeet .

men heeft zich zowel vroeger als tegenwoordig beziggehouden met dit

onderwerp, er vonden verschillende onderzoeken hierover plaats. het werken

aan een onderzoek naar de levensloop komt namelijk voort uit een diep geloof

en een grote liefde voor de profeet . in het algemeen heeft men zich echter niet

altijd genoeg in deze leer verdiept en haar ook niet voldoende onderzocht, zo

hebben sommigen er gegevens aan toegevoegd. enkel en alleen omdat het in

hun eigen gedachtegang paste en voor hun gevoel beviel, ook als het aan

betrouwbaarheid ontbrak. zij hebben soms gegevens opgeschreven die in strijd

zijn met de fundamenten van de religie en die helemaal niet logisch zijn.

gezien deze feiten hebben sommige broeders voorgesteld of ik een nieuw boek

over dit onderwerp zou willen schrijven dat alleen de gegevens zou bevatten die

 

bekrachtigd en betrouwbaar zijn. niet alleen dat, maar dat deze gegevens

bovendien zijn goedgekeurd door de voornaamste imams en de geleerden van

deze leer. het boek houdt rekening met het niveau van de jonge- en doorsnee

lezers, zonder enige overdrijving of buitensporigheid. ik heb verzocht aan allah

om mij de juiste weg te wijzen en begon met wat van mij werd gevraagd.

gebruikmakend van de koran en zijn goedgekeurde interpretaties, heb ik ook

gebruik gemaakt van naslagwerken in de traditie van de profeet  en van

naslagwerken over zijn levensloop. ik heb zoveel mogelijk de argumentatie en

overeenkomsten gevolgd uit deze naslagwerken maar ook hier en daar andere

argumenten. de passages en citaten zijn waar mogelijk gebaseerd op de

betrouwbare overleveringen en gezegden van de eertijdse geleerden. dit is alles

op een samenvattende en nauwkeurige wijze gebeurd. ten slotte hoop ik dat de

van mij gevraagde taak zo goed mogelijk is uitgevoerd en ik vraag allah, de

verhevene, om de moslims hiermee hun voordeel te laten doen. ik hoop oprecht

dat dit werk, dat alleen al voor zijn tevredenheid is bedoeld, ook wordt

geaccepteerd. allah's zegeningen en vrede zij met de beste onder zijn

schepselen, namelijk mohammed.

safi-ur rahman al-mubarakfuri

Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day