1. Articles
  2. DE RECHTEN VAN DE MENS IN DE ISLAM
  3. Het in stand houden en in ere houden van de rechten van de zwakke en invalide personen

Het in stand houden en in ere houden van de rechten van de zwakke en invalide personen

1511 2013/01/01 2024/07/14

De Islam respecteert de oudere leden in de Islamitische samenleving en gebiedt iedereen hen hulp en respect te verlenen. De Boodschapper van Allah (VZMH) zei: “Hij wordt niet als een Moslim gezien, als hij geen genade laat zien aan de jongeren en de ouderen niet respecteert.” (32)

 

Hij (VZMH) zei ook: “Een jongere zal een oudere man respecteren op zijn oude dag, maar Allah, de Almachtige zal deze man belonen op zijn oude dag, wanneer hij het het meest nodig heeft. (32)

 

De Islamitische wet biedt hulp aan wezen, zoals Allah, de Meest Genadevolle zegt in de Glorieuze Qor’an: “Daarom, verdruk de wees niet.” (93:9)

 

En Hij, de Verhevene, zegt: “En raakt het eigendom van de wees niet aan dan op de beste wijze tot hij zijn meerderjarigheid heeft bereikt. En vervult het verbond; want gij zult omtrent het verbond worden ondervraagt.” (17:34)

 

En Hij, de Verhevene zegt: “Voorzeker, zij, die het eigendom van wezen onrechtvaardig verteren, verteren slechts vuur in hun buik en zij zullen in een laaiend Vuur branden.” (4:10)

 

Allah richt zich tot het behoud van de rechten van onschuldige kinderen, wiens ouders een misdaad hebben begaan uit armoede en totale onwetendheid n.l. door hen (de kinderen) te doden. Allah zegt in de Glorieuze Qor’an: Zeg: “Komt, ik zal u verkondigen wat uw Heer heeft verboden; n.l. dat gij iets met hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. –Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen- en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die Allah heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen.” (6:151)

 

In dit stuk kunnen we het allergrootste respect zien, gegeven aan de zwakkeren en minder succesvollen in de Islamitische samenleving.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day