1. Articles
  2. DE RECHTEN VAN DE MENS IN DE ISLAM
  3. De rechten naar Allah, de Almachtige

De rechten naar Allah, de Almachtige

2050 2013/01/02 2024/07/22

Het essentiële recht van iemand naar Allah is Hem alleen te aanbidden, geen rivalen of partners naast Hem te plaatsen, noch zonen of dochters aan Hem toe te voegen. Het eeuwige geloof van alle bestaan is dat ER GEEN ANDERE GOD IS DAN ALLAH (LA ILAHA ILAL ALLAH) “Er is geen god waardig aanbeden te worden alleen Allah” wat betekent dat er geen zogenaamde god, godheid of entiteit bestaat, waardig om aanbeden te worden in absolute gehoorzaamheid. Dit is de getuigenis van het geloof van een Moslim, wat de volgende eisen inhoudt:

 

▪ Men moet zichzelf overgeven naar Allah in het geloof, met een totale en eerlijke overtuiging, verklarend met zijn tong, accepterend met zijn hart en tonend met zijn daden; de ware verklaring dat Allah, de Almachtige zegt in de Glorieuze Qor’an:

 

“Weet dat er buiten Allah geen God bestaat en vraag bescherming voor uw tekortkoming en die voor gelovige mannen en vrouwen. Allah kent de plaats uwer handelingen en uw rustplaats.” (47:19)

 

▪ Alleen Allah is waardig aanbeden en gehoorzaamd te worden in de absolute zin. Niemand heeft het recht om aanbeden te worden onder of naast Hem. Alle verklaringen, akties en verborgen intenties moeten overeenkomen met wat de Almachtige heeft aangewezen. Alle akties van mensen moeten worden uitgevoerd voor het genoegen van de Almachtige. De Almachtige Allah zegt in de Glorieuze Qor’an: En uw Heer zegt: “Aanbidt Mij; Ik zal uw gebeden verhoren. Maar zij, die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden, zullen veracht de hel binnengaan.” (40:60)

 

▪ Het is voor mensen toegestaan om zich ten volle over te geven aan de Wil van Allah; te gehoorzamen aan zijn commando’s die zijn geopenbaard voor de redding van de mensheid.Dit is gebaseerd op de instructie van dit vers in de Glorieuze Qor’an: “En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald.” (33:36)

 

 

Een Moslim moet pure liefde voelen voor Allah en zijn Profeet en Boodschapper (VZMH). Deze liefde moet de liefde voor andere wezens of voor zichzelf overheersen in tijden van conflicten en contradictie. Allah de Verhevene zegt in de Glorieuze Qor’an: Zeg: “Indien uw vaders en uw zonen en uw broeders en uw vrouwen en uw verwanten en uw rijkdommen die gij verkregen hebt en de handel waarvan gij slapte vreest en de woningen waarvan gij houdt, u liever zijn, dan Allah en Zijn boodschapper en het streven voor Zijn zaak, wacht dan, tot Allah met Zijn oordeel komt; Allah leidt het ongehoorzame volk niet.” (9:24)

 

Een Moslim is verplicht te geloven in de namen en attributen die Allah Zichzelf heeft gegeven of Hem zijn gegeven door Zijn Profeet en Boodschapper (VZMH) Niemand mag er een naam of kwaliteit aan toevoegen, die niet gegeven is door Allah of door Zijn Boodschapper (VZMH). Hij mag geen onnodige uitleg of gelijkenis geven om een uitleg te geven aangaande deze namen en attributen van Allah. Allah zegt in de Glorieuze Qor’an: “Er is niets aan Hem gelijk, Hij is de Alziende, Alhorende.” (42:11)

 

Men moet alleen Allah aanbidden op de manier en in de vorm die toegstaan is door Allah en overgebracht is door zijn Boodschappers en Profeten. Het is niet toegestaan om een aanbidding uit te vinden door speculatie en deze dan toe te schrijven aan de ware religie. Alle aanbiddingen moeten op dezelfde lijn staan met de geopenbaarde religie van de Islam. Bijvoorbeeld het uitvoeren van de ‘salaat’, de verplichte gebeden. Een van de vruchten van het aanbieden en onderhouden van het gebed is, dat het helpt te genieten van het goede en het kwade doet stoppen. Allah de Almachtige, zegt in de Glorieuze Qor’an: “Verkondig hetgeen wat u in het Boek is geopenbaard en onderhoud uw gebed. Voorwaar, het gebed onhoudt van ondeugd en kwaad. En Allah gedachtig te zijn is inderdaad het hoogste. Allah weet wat gij doet.” (29:45)

 

Het betalen van de Zakaat (verplichte liefdadigheid) aan de behoeftigen en armen genereert een zelfreiniging en eliminatie van ellende en gierigheid en het verlicht de pijn of problemen van de minderbedeelden. Allah, de Almachtige, zegt in de Glorieuze Qor’an: “Die zijn rijkdommen weggeeft om zich te louteren. En niemand heeft Hem een gunst bewezen waarvoor hij moet worden beloond. Maar hij die het welbehagen zoekt van zijn Heer, de Vehevene.” (92:18-20)

 

Het vasten (Saum) zorgt ervoor dat men zelfdiscipline heeft en passies en uitdagingen onder controle kan houden. Men wordt bewuster in de zin van vroomheid en godvrezendheid en de behoeften van de armen en minderbedeelden. De Almachtige Allah zegt in de Glorieuze Qor’an: “O gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.” (2:183)

 

De ‘Hajj (pelgrimstocht) heeft vele voordelen, zoals Allah de Almachtige zegt in de Glorieuze Qor’an: “Opdat zij van hun voordeel getuigenis afleggen en de naam van Allah uitspreken gedurende de vastgestelde dagen over het vee waarvan Hij hen heeft voorzien. Eet dan daarvan en spijzigt de behoeftigen in nood.” (22:28)

 

Al deze en andere akties van verplichte aanbidding in de Islam zijn in het voordeel van de mens. Er is nooit een onnodig harde tijd uitgevoerd onder normale omstandigheden. Allah, de Almachtige zegt in de Glorieuze Qor’an:“.........Allah wenst gemak voor u en geen ongemak.” (2:185)

 

De Boodschapper van Allah (VZMH) zei ter ondersteuning van dit concept: “Als ik u opdraag iets te doen, doe zoveel als mogelijk is voor u.” (39)

 

En Hij (VZMH) zei:“Religie is gemakkelijk.” (40)

 

In het geval van ziekte en alle andere legitieme ontberingen, wordt men vrijgesteld van de aanbidding of er kunnen enkele concessies worden gedaan. Bijvoorbeeld, Het staande uitvoeren van het gebed is voorgeschreven, maar als iemand daartoe niet in staat is mag hij het zittend doen en als dat niet mogelijk is liggend, op een zijde van het lichaam of op de rug of op welke andere manier dan ook wat passend en comfortabel is in zijn situatie. Als een dienaar niet in staat is zijn gebed te doen in de hierboven genoemde situaties, mag hij bidden met de bewegingen van zijn ogen of handen. Het is een plicht zichzelf te wassen voor het gebed, maar het wordt hem vergeven als er geen water voor handen is, of als het hem schade kan toebrengen in het gebruik ervan. In het geval er geen water voor handen is kan hij schoon zand gebruiken (Tayammum) en het gebed uitvoeren. Een vrouw die menstrueert, of een postnatale bloeding heeft is vrijgesteld van het uitvoeren van het gebed totdat haar bloeding compleet gestopt is en er wordt niet van haar verlangd dat ze gemiste gebeden inhaalt. Een Moslimman of vrouw die geen Nisab (het vereiste minimale bedrag wat iemand moet bezitten wil hij de Zakaat kunnen betalen) bezit, wordt niet gevraagd om Zakaat te betalen. Een oud persoon die niet in staat is om te vasten, of een ziek persoon, krijgt vrijstelling. In plaats daarvan betalen zij een vergoeding als ze zich dat kunnen veroorloven. De vergoeding is b.v. het voeden van een arm persoon; een maaltijd voor de dag dat er niet gevast wordt. Op een vergelijkbare manier kan een reiziger zijn vasten breken, als deze reis moeilijk en uitputtend is. Zo geldt dit ook voor de vrouw, die haar gebeden niet heeft kunnen doen in haar menstruatieperiode of postnatale bloeding; zij kan dit vergoeden door een goede daad zoals hierboven beschreven. De Hajj (bedevaart) is niet verplicht voor personen die niet capabel zijn door fysieke onbekwaamheid of financiële beperkingen, omdat de persoon die de bedevaart wil gaan maken toereikende middelen nodig heeft om zichzelf en zijn familie tevreden te kunnen stellen, naast de uitgaven van de pelgrimage. Allah, de verhevene, zegt in de Glorieuze Qor’an: “Daarin zijn duidelijke tekenen: het is de plaats van Abraham en wie het binnengaat is in vrede. En de bedevaart naar het Huis is door Allah aan de mensen opgelegd die er een weg naar toe kunnen vinden. En wie niet gelooft, Allah is voorzeker Onafhankelijk van alle werelden.” (3:97)

 

Een ander voorbeeld van de verlichting van ontberingen in de Islam is, wanneer een persoon geconfronteert wordt met het tekort aan voedsel en op het randje staat van de dood: voor hem is het toegestaan onwettig voedsel tot zich te nemen, zoals het vlees van een dood dier, varken of wijn (41) Deze regel is ook gebaseerd op de instructies van een vers in de Glorieuze Qor’an: “Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgenen, waarover een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en die dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevingsgezind, Genadevol.” (2:173)

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day