1. Articles
  2. DE RECHTEN VAN DE MENS IN DE ISLAM
  3. De rechten van familieleden

De rechten van familieleden

2434 2013/01/03 2024/07/22

Familieleden hebben specifieke rechten zoals het recht op aandacht, bezoek en steun. Een welgestelde Moslim is verplicht zijn familieleden te helpen, prioriteit gevend aan de meest naasten en vervolgens in de volgorde van degene die het dichtst aan hem verwant is. Een Moslim steunt zijn familie in tijden van nood en deelt hun zorgen. In de Glorieuze Qor’an vinden wij het gezegde van Allah:“O gij mensen, vreest uw Heer. Die u uit één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest Allah in Wiens naam gij een beroep op elkander doet en weest plichtsgetrouw betreffende de familiebanden. Voorwaar, Allah is bewaker over u.” (4:1)

 

De Islam moedigt een Moslim aan om vriendelijk te zijn tegen zijn familie, ook al zijn zij onvriendelijk tegen hem en vraagt hem de relaties voort te zetten ook al breken zij deze af. Het boycotten van familie en verwanten valt in de categorie van grote zonde in de Islam, zoals Allah zegt in de Glorieuze Qor’an: “Zult gij dan niet door u af te wenden verderf in het land brengen en uw familiebanden verbreken? Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt, zodat Hij hen doof heeft gemaakt en hun ogen verblind.” (47:22-23)

 

Publieke rechten en plichten.

 

1.   De rechten van een leider naar het volk.

2.   De rechten van de mensen naar de regering.

3.   De rechten van buren.

4.   De rechten van vrienden.

5.   De rechten van gasten.

6.   De rechten van de armen/minderbedeelden.

7.   De rechten van werknemers/arbeiders.

8.   De rechten van de werkgever.

9.   De rechten van dieren.

10. De rechten van planten en bomen.

11. Diverse rechten.

 

 

De Islam instrueert een gelovige de zorgen en processen te delen van zijn broeders over de hele wereld en hen te helpen, binnen zijn mogelijkheden. De Boodschapper van Allah (VZMH) zei: “Een gelovige is voor een ander zoals de stenen van een gebouw; elke steen ondersteunt de andere.” (61) Terwijl Hij (VZMH) dit zei, verstrengelde hij de vingers van zijn handen.

 

De Islam leert een Moslim de reputatie te respecteren van een andere Moslim en verdachtmaking te vermijden. De Boodschapper van Allah (VZMH) zei:“Vermijdt verdachtmaking. Verdachtmaking is de grootste leugen. Volg niet het slechte nieuws, tekortkomingen of fouten van uw Moslimbroeders. Bespioneer uw Moslimbroeder niet. Strijdt niet (met kwade geest of intenties) tegen uw Moslimbroeder. Haat ze niet. Keer je niet af van hen (wanneer zij in nood zijn of hulp nodig hebben). O slaven van Allah! Ben een broeder voor elkaar, zoals Hij u opgedragen heeft.” Een Moslim is een broeder van een andere Moslim. Een Moslim moet eerlijk zijn naar zijn Moslimbroeder. Een Moslim mag zijn broeder niet laten vallen of in de steek laten.  Het is onwettig voor een Moslim het bezit van een andere Moslim te gebruiken zonder de goedkeuring van de eigenaar. Vroomheid en rechtvaardigheid zit hier (wijzend op zijn borst/ hart). Het is slecht voor een Moslim zijn broeder bloot te stellen (aan het kwade). Al wat een Moslim bezit, is verboden voor een ander (om mee te knoeien); zijn bloed (d.w.z. elkaar doden) en zijn  waardigheid, eer en familieleden. Waarlijk, Allah kijkt niet naar uw lichaam of vorm, maar eerder is Hij bezorgd over uw harten, daden en akties.” (62)

 

Een andere richtlijn voor dit soort zaken is opgenomen in de woorden van Allah’s Boodschapper (VZMH): “Een Moslim is geen ware gelovige totdat hij wenst voor een ander, (Moslim man of vrouw) wat hij ook zichzelf toewenst.” (63)

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day