1. Articles
  2. Artikels
  3. De brief van Ibn Taymiyyah

De brief van Ibn Taymiyyah

Auther : Sheikh alislam ibn Taymiyyah
Under category : Artikels
2910 2013/04/11 2024/05/23

De brief van Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) vanuit de gevangenis in Alexandria (Egypte) aan zijn metgezellen te Damascus

Vertaald door Aboe Dardaa-e, uit het maandblad Wij Moslims (2004) van Uitgeverij Momtazah.

In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige,

“En jouw Heer zal jou zeker gunsten schenken, zodat jij tevreden zult zijn.” [Soerat ad-Dhoh'a (93), aayah 5.]

Ik zou graag mijn metgezellen willen informeren, moge Allah hen behagen en begunstigen in deze wereld en de volgende, dat ik in een staat van gelukzaligheid verkeer, zoals ik nooit eerder heb gezien of ervaren. Allah heeft werkelijk de poorten van Zijn eindeloze beloningen geopend voor mij. Deze zegeningen van Allah zullen enkel geproefd worden door degenen die inzicht hebben verworven in de werkelijkheden van imaan (geloof) en tawh'ied en een deel hebben gekregen van hetgeen waar alle mensen zich voor inspannen: kennis en geloof.

De daaropvolgende tevredenheid en blijdschap, absolute genot en opwinding, die moeilijk zijn te beschrijven, worden allen gevonden in zijn manifestaties van de hogere spirituele wijsheid en kennis van Allah de Verhevene in Macht, geloven in Hem en Hem Alleen aanbidden op de enige ware manier.

Een sheikh was gewoon te zeggen:"Ik verkeer in een staat waarbij ik bij mijzelf denk: voorspoedig zijn de mensen van het Paradijs als zij in deze staat verkeren!" Een andere zegt: "Er zijn tijden dat mijn hart beeft van blijdschap, als gevolg van de zegening van kennis en geloof, aangezien er geen andere zegening in dit leven is, die gelijk is aan die van het Hiernamaals, behalve die." In dezelfde stemming was de profeet gewoon om tegen Bilaal te zeggen: "Breng ons gemak door het gebed, O Bilaal!" De profeet (vzmh) vroeg nooit om gemak van het gebed, zoals de luieriken zeggen. Allah zegt in Zijn Boek: “En vraag (Allah) om hulp door middel van geduld en gebed. En voorwaar, dat is zwaar, behalve voor de ootmoedigen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 45.]

Zorgzaamheid is de totale overgave aan Allah. Het is de innerlijke vrede, afgeleid van het vertrouwen in Allah, in hart en ledematen. De profeet (vzmh) was gewoon te zeggen: “Hetgeen mij geliefd is van dit leven van jullie; vrouwen en heerlijke geurtjes..." totdat hij (vzmh) zei:"...en mijn totale vrede en allerdiepste genot vind ik in het gebed.”

De boodschapper van Allah (vzmh) sprak de eerste zin van de h'adieth niet enkel uit. Sommige mensen van tegenwoordig spreken de eerste zin uit en stoppen, terwijl het niet de manier is waarop al-Imam Ah'mad en an-Nasaa-ie het hebben overgeleverd. Die imams legden uit dat de vreugde van een zorgzaam gebed en de daaropvolgende voldoening belangrijker is, dan de andere zaken die genoemd zijn.

Het is het hart waar de fluisteringen van het innerlijke wonen. De sheitaan gebiedt het volgen van begeerten, en hij maakt deze aantrekkelijk. Hij fluistert twijfels en verandert het leven daardoor in een miserabel bestaan. Hij, die iets anders dan Allah liefheeft, is gepijnigd in dit leven en het volgende. Als die persoon zijn behoefte vervult, dan zal hij er bestraft voor worden. Echter, als hij dat niet doet, dan zal hij bedroefd en verdrietig zijn.

Er is geen totale vreugde en totaal genot buiten de liefde van Allah en het praktiseren van de handelingen die door Hem zijn opgelegd. Deze liefde wordt verkregen door de afwijzing van al het andere, en dit is de werkelijkheid van laa ilaaha ill-Allah [er is geen god (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Allah]. Het was de werkelijkheid van Ibrahiem (vzmh) en de rest van de profeten en boodschappers (vzmh).

De profeet Mohammad (vzmh) was zijn metgezellen gewoon te zeggen: “Zeg dat wij op de fitrah van Islam zijn, het woord van oprechtheid, de religie van onze profeet Mohammad (vzmh) en de weg van onze vader Ibrahiem, die een ware gelovige was en nooit een polytheïst.”

Toch is de mens onrechtvaardig en onwetend, wat blijkt uit de woorden van Zijn Schepper, Allah de Verhevene: "Voorwaar, wij hebben de amanah (godsdienstige plichten) aan de hemelen en de aarde en de bergen aangeboden, maar zij weigerden deze te dragen en zij waren er beducht voor, maar de mens nam deze op zich. Voorwaar, hij is onrechtvaardig en onwetend.” [Soerat al-Ah'zaab (33), aayah 72.]

Dus het doeleinde van diegenen die loyaal zijn aan Allah, Zijn succesvolle partij en overwinnende soldaten, is berouw (tawbah). En als gevolg hiervan is deze religie een mengsel van het bevestigen van Allah Zijn werkelijke Eenheid én het zoeken van Zijn vergiffenis.

“Jullie God is één, richt jullie daarom standvastig tot hem en smeek hem om vergeving…” [Soerat Foessilat (41), aayah 6.]

En zo zijn het bereiken van alle geboden en het verlaten van alle verboden handelingen, een deel van de tawh'ied van laa ilaaha ill-Allah. Wanneer de welwillende dienaar van Allah gezegend is met tawh'ied, en hij heeft absolute vertrouwen en overtuiging, dan zal Allah hem zegenen met veiligheid, vreugde, genot en genade.

In tegenstelling hiertoe, de angst die woont in het hart is ash-shirk (het vereenzelvigen van partners met Allah, polytheïsme), zoals Allah de Verhevene zegt: “Wij zullen angst in de harten van de ongelovigen werpen wegens wat zij naast Allah aan deelgenoten toegekend hebben.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 151.]

Op dezelfde manier is overgeleverd in een authentieke h'adieth, dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Verdriet voor de dienaar van de dinar en verdriet voor de dienaar van de dirham (dit zijn valutaeenheden). Verdriet voor de dienaar van ostentatieve kleding en verdriet voor de dienaar van prachtige stof. Moge verdriet en leed met hem zijn, en als hij pijn zou voelen, moge hij er nooit verlost van worden.”

Toen de profeet van Allah, Ibrabim (vzmh), bedreigd werd met de afgoden van zijn mensen, antwoordde hij: “En hoe zou ik wat jullie aan deelgenoten toekennen (kunnen) vrezen, terwijl jullie niet vrezen Allah deelgenoten toe te kennen, waartoe Hij jullie geen bewijs gezonden heeft? Welke van de twee groepen is veiliger? (Vertel mij) als jullie weten.” [Soerat al-An'aam (6), aayah 81.]

Daarom zei Imam Ah'mad tegen een man:“als jouw geloof correct is, dan dien je niemand te vrezen.”

Verder, elke handeling die de moslim verricht in overeenstemming met het gebod van de profeet (vzmh), heeft deel in de uitspraak van Allah: “...treur niet, voorwaar Allah is met ons...” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 40.]

Wij hebben dit goddelijke gezelschap vaak gezien en ervaren. Het is dit gezelschap dat voorspeld was in de Koran, dat uiteindelijk overwinnend zal zijn en bestaan tot de Dag van Rekenschap.

In tegenstelling hiertoe, hij die afwijst waarmee Mohammad (vzmh) gekomen is, zal een deel hebben in: “Voorwaar, degene die jou haat, hij is het die afgesneden is.” [Soerat al-Kawthar (108), aayah 3.]

Aboe Bakr ibn 'Ayyaash zegt: “Ahloes-Soennah (de mensen van de Soennah) die het pad van de profeet (vzmh) en zijn metgezellen volgen, leven en zo ook hun voortreffelijke reputatie, terwijl de dood van de mensen van innovatie hun vermelding beëindigt. Dit, als gevolg van hun afkeer van wat Allah geopenbaard heeft, en zo waren zij in overeenstemming met de aayah afgesneden.”

Degenen die de Soennah van de profeet (vzmh) verklaren, zullen deel hebben in Allah Zijn belofte aan hem: “En wij hebben jouw roem verhoogd.” [Soerat al-Inshiraah' (94), aayah 4.]

Concluderend; hetgeen waar Allah mij mee gezegend heeft, terwijl ik op deze plaats ben, is enorm en ik ben zelfs niet in staat om Zijn Gunsten over mij te tellen, hier. Toch is hetgeen mij pijnigt, mijn afstand van mijn djamaa'ah, want ik zou graag willen dat zij nóg meer gehoorzaam zouden zijn aan Allah, en om de hoogste niveaus te bereiken door het participeren in djihaad, omwille van Hem.

Ik streef ernaar om de groep te vertellen, dat de Gunsten van Allah over mij groeien. Als ik niet met hen kan zijn in persoon, of hen tot dienst kan zijn, dan smeek ik tot Allah, dag en nacht, voor hun welzijn; daarbij een deel van mijn plicht vervullend jegens hen. Wat ik ieder van hen beveel, is om Allah te vrezen en het bewustzijn van Allah, om enkel op Hem te vertrouwen en een moedjaahied (krijger) te zijn op Zijn Pad, en om alle smeekbeden en alle andere handelingen in overeenstemming te laten zijn met de geboden van Allah en Zijn boodschapper (vzmh).

O Allah! Wees genadevol tegen de gelovigen, mannen en vrouwen. Verzamel hun harten en los hun geschillen op. Laat moslims overwinnend zijn over Uw en hun vijanden en verwijder hen van zonden, de duidelijke en de verborgen. O Allah! Help Uw Religie, Boek en gelovige dienaren.

O Allah! Straf de ongelovigen en hypocrieten die Uw Pad wensen te saboteren en Uw Dien (godsdienst) veranderen. O Allah! Zend Uw onwankelbare Macht over de onrechtplegers.

O Allah! De Beweger van Wolken, Degene Die het Boek heeft geopenbaard en de Treffer van de bondgenoten! Tref hen, vernietig hen, laat de aarde onder hen bewegen, en help ons tegen hen. O Allah! Help ons en help anderen niet tegen ons. Plan voor ons en niet tegen ons, en help ons om onze onderdrukkers te overwinnen.

O Allah! Laat ons behoren tot de dankbaren, de gehoorzamen en zij die zich tot U keren.

O Allah! Accepteer ons berouw en reinig ons van onze zonden.

O Allah! Versterk ons denken en corrigeer onze tongen, en neem de gevreesde ziekten weg uit onze harten.

En Lof zij Allah, Wiens Hulp aan de Soennah permanent is, en Zijn vernietiging van de mensen van innovatie eenvoudig en duidelijk is.

Moge Allah vrede en zegeningen doen neerdalen op onze profeet Moh'ammad, zijn familie en metgezellen.

Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day