1. Articles
  2. Artikels
  3. Wanneer iemand een moslim wil worden

Wanneer iemand een moslim wil worden

Under category : Artikels
2791 2013/08/25 2024/05/18

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

 

Wanneer iemand een gelovige (Arabisch: Moeslim) wil worden dient hij om te beginnen de shahada (Arabisch:getuigenis) af te leggen van zijn geloof in de Ene Ware God (Arabisch: Allâh) en in zijn laatste Boodschapper en Profeet Mohammed (vzmh).

Dit getuigenis is Laa ilaaha illallaah, Muhammad-ur Rasoel-Allaah (Vrij vertaald: Niemand heeft het recht op aanbidding dan Allâh en Mohammed is de Boodschapper van Allâh. 

Er komen vier aspecten kijken bij dit getuigenis. 

De kandidaat-bekeerling moet beseffen dat hij of zij een verbond met Allâh sluit, de Schepper van de hemelen en de aarde, de Heerser over alles wat bestaat, de Majesteit en Heer. 

 

 

Wat zijn de vier aspecten van deze getuigenis? 

1ste aspect: Men belijdt met zijn hart dat de Schepper van alle dingen Allâh is. Je erkend dat Hij de Schepper is van het universum met daarin de sterren, planeten, onze zon en maan, de hemelen en alles wat haar vult en de aarde en alles wat haar vult, het gekende en het nog onbekende. Hij is de Organisator en Planner van alle zaken en niet gebeurt buiten zijn toelating en wil. Hij geeft leven en Hij neem leven. Hij alleen is de Onderhouder van het leven en de Gever van veiligheid en zekerheid. Dit is het getuigenis van de “Eenheid van de Heerschappij van Allâh”, in het Arabisch: Tauhîd-ar-Roeboebijjâh. 

2de aspect: Men getuigd in zijn hart dat niemand het recht heeft aanbeden te worden dan Allâh. Het woord aanbidding (Ar: ‘ibaadah) dekt een hele lading van begrippen in de Islamitische terminologie: het houdt in dat enkel Allâh mag aanbedden worden en niemand naast of met Hem, zoals Isâ (Jezus) de zoon van Maryam (Maria), Uzaïr (Ezra), Mohammed (vzmh), heilige, beeltenis, idool, zon, maan of welke soort van afgod en aldus ook niet een mens. Aldus zal men enkel zijn gebed, smeekbeden en vragen richten tot Allâh, men zal voor hulp, bij het zweren en elke daad van aanbidding zich enkel wenden tot Allâh. Geen levende mens, laat staan dode kan enige werkelijke hulp en bescherming bieden.

Men zal enkel daden van aanbidding verrichten zoals Allâh dit vraagt in de Qor’aan en in de Soenna het voorbeeld van de Profeet Mohammed( vzmh) en wat wordt verboden door Allâh zal men van wegvluchten en wat de Profeet Mohammed (vzmh) verboden heeft hiervoor zal men ook wegvluchten en dit om zijn geloof te bewaren en zichzelf te beschermen van de Hel. Dit is het getuigenis van de “Eenheid van de Aanbidding van Allâh”, in het Arabisch: Tauhîd-al-Oeloehiyyah. 

3de aspect: Men getuigd in zijn hart dat Allâh de beste namen heeft en de beste eigenschappen zoals Hijzelf heeft geopenbaard in de Qor’aan en zoals onthuld door de Profeet Mohammed (vzmh). Wij vervangen deze namen niet, nog schrijven Hem andere eigenschappen toe dan Hijzelf zichzelf heeft toegeschreven. Niemand is in enige mate in staat Allâh te evenaren in zijn namen en eigenschappen, ze zijn uitmuntend in de allesovertreffende graad. In Soera De Consultatie (Asj-Sjoera) 42:11 “… Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.”. Deze aya bevestigd de eigenschap van het horen en zien, zonder dit te vergelijken met de eigenschappen van wezens. Dit is het getuigenis van de “Eenheid van de Namen en Eigenschappen van Allâh”, in het Arabisch: Tauhîd-al-Asmaa was-Sifaat. 

4de aspect: Met zijn hart en zijn mond dient de nieuwe Moslim te getuigen dat Mohammed (vzmh) de laatste van de Profeten is die Allâh de mensheid heeft gestuurd met een boodschap. De Qor’aan zegt: “Mohammed is niet de vader van één uwer mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten; Allah heeft kennis van alle dingen.” De Confreranten (Al-Ahzaab) 33:40 

“Wat Allah aan Zijn boodschapper heeft gegeven als buit van het volk van de stadsgebieden, is voor Allah en Zijn boodschapper en voor de naaste familieleden en de wezen en de armen en de reiziger, opdat het niet alleen in omloop moge zijn tussen de rijken onder u. En wat de boodschapper u ook moge geven, neemt het en wat Hij u ook verbiedt, onthoudt u daarvan. En vreest Allah, zeker, Allah is streng in het straffen.” De Bijeenkomst (Al-Hasjr) 59:7 In dit geval werd door Allâh bevestigd dat Mohammed (vzmh) als scheidsrechter werd aangesteld en aan hem gehoorzaamheid verschuldigd is. 

“  Zeg: “Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is Vergevensgezind, Genadig.”” Het Huis van Imraan (Al-Imraan) 3:31  

En wat de uitspraken van anderen betreft deze getoetst te worden aan wat de Nobele Qor’aan zegt en wat wij in de Soenna (de al-hadieth) terugvinden.  

Wanneer iemand hiermee akkoord gaat en zijn leven wil inrichten naar wat de shahada inhoudt dan is hij of zij klaar een Moslim(a) te worden. 

De kandidaat-bekeerling dient voordat hij de shahada uitspreekt in het bijzijn van twee getuigen (dit dienen praktizerende Moslims te zijn) een stortbad (ghuzl) te nemen.  

In België kan men zijn bekeerling laten registreren in het Centre Islamique et Culturel de Belgique – Parc du Cinquantainaire – Jubelpark 1000 Brussel Tel. 02 735 30 71. 

Dit is op zich niet een verplichting, maar wil men de Hadj (Bedevaart naar Mekka) verrichten dan heeft men wel een bewijs via hen nodig dat men zich bekeerd heeft tot de Islam, daar zo een document wordt vereist door de Ambassade van Saoedi-Arabië om u een paspoort af te leveren om de Hadj te kunnen verrichten.  

In Nederland kan men zich wenden tot het Landelijke Platform Nieuwe Moslims (

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day