1. Articles
  2. Artikels
  3. Islam is een manier van leven en geloven

Islam is een manier van leven en geloven

Under category : Artikels
2746 2013/06/08 2024/05/23

Islam is een manier van leven en geloven, geopenbaard door God, en vereist zo onderwerping aan God. Hoe kan dit in overeenstemming zijn met de rede en het verstand?

Islam betekent onderwerping aan God en Islam is inderdaad in overeenstemming met de rede  en het verstand. Dit is zo omdat zo'n onderwerping niet in tegenstrijd is met de rede en het verstand. Laat ons dit uitleggen en laat ons dit proberen te doen in overeenstemming met de rede en het verstand.

Het is redelijk en logisch dat de principes van de "Din" welke verplicht zijn  begrepen en nageleefd te worden, uiteengezet moet zijn in de Koran. Hoe zouden we deze anders kennen? De Koran is een openbaring van de waarheid.

De uitleg die hierin wordt geboden, betreffende goddelijkheid vereisen profeetschap, aangezien onze kennis over goddelijkheid  niet los van profeetschap gezien kan worden. Inderdaad, door de profeten heeft God zich bekend gemaakt aan de mensheid. Zoals de uitleg betreffende Goddelijkheid en profeetschap overeenstemmen met de rede en het verstand, zo geldt dat ook voor de dood en wederopstanding. Het gevoel van eeuwigheid die de mensheid heeft, komt eigenlijk van het eeuwige leven zelf. Als dat niet zo was, zou  zo'n gewaarwording niet kunnen bestaan binnen de grenzen van de menselijke ervaring en voorstellingsvermogen.

Wat betreft de heilige boeken: Zij zijn de woorden van God. Van al deze boeken is de Koran de laatste en de enige ongewijzigde die naar ons is gezonden.

Als alle djins en de hele mensheid samen zouden proberen een vers te maken die te vergelijken valt met de verzen uit de Koran, dan nog zouden ze het niet kunnen realiseren. De Thora, de Psalmen en de Gospel waren in hun oorspronkelijk geopenbaarde vorm de woorden van God, maar niet in hun huidige gewijzigde vorm. Het is niet onze intentie hier te discussiëren hoe alle takken van de principes van de Din in overeenstemming zijn met de rede en het verstand. Ons doel is slechts te bewijzen dat alle zaken die met het geloof in de Islam te maken hebben kunnen worden geverifieerd met de rede. Toch betekent zo een demonstratie weinig of niets op het niveau van werkelijk diepe menselijke waarneming.

Elke daad van God is in principe in overeenstemming met de rede en het verstand aangezien hij de Alwetende is (de sublieme Wijsheid), wiens werken doelmatig zijn, niet nutteloos, fictief. We hebben geen andere mogelijkheid dan  te concluderen dat vergeleken met de werken van God, de werken van bekwame mensen bijna in het niet vallen. De wereld welke aan ons gegeven is en waarin we leven overtreft altijd, alles wat ons leven aan die wereld toevoegt; en wat wij ook toevoegen aan die wereld komt door God. We kunnen hierdoor tot een helder inzicht komen dat God een bepaald doel heeft in elk van zijn handelingen. Dit is een realisatie geheel in overeenstemming met de rede en het verstand.

We kunnen niet anders dan in God (de Almachtige) geloven. God, die wij aan de ene kant begrijpen door overpeinzing van de Goddelijke Wetten die werkzaam zijn in de wereld om ons heen en aan de andere kant door inwendige persoonlijke overtuiging.

Dat geloof in God, dat gevoel van Zijn aanwezigheid of het nu in de buitenwereld is of in onszelf, leidt onvermijdelijk tot onderwerping aan God. Zo'n pad die begint bij rede en verstand leidt tot onderwerping. En onderwerping betekent  bereidwillige en doelbewuste gehoorzaamheid aan God, aan al zijn geboden  en verboden, door te bidden, vasten, aalmoezen te geven, de bedevaart en door het vermijden van, corruptie, giftige drankjes, afgodendienst, overspel en dergelijke.

God heeft zeker redenen voor zijn geboden en verboden, waarvan we sommigen kunnen begrijpen. Een reden is,bijvoorbeeld, het voordeel dat we eruit kunnen halen, zowel individueel als collectief, door ons aan die geboden en verboden te houden. Er zijn meerdere redenen waarom elk van de vijf dagelijkse gebeden, op elk bij dat gebed behorende tijdstip uitgevoerd moet worden (zelfdiscipline, orde en stabiliteit van geloof en gemeenschap, bijvoorbeeld). De wijze van bidden is om bepaalde redenen ook voorgeschreven. De grote waarde van het wassen van bepaalde delen van het lichaam in voorbereiding op het bidden (wudu) spreekt voor zich. Gemeenschappelijk bidden speelt een zeer grote rol in het mogelijk maken en ondersteunen van het leven van een gelovige gemeenschap. Zakat, de aalmoezengift, draagt een gewichtig steentje bij aan het handhaven van de verantwoordelijkheid en balans tussen de rijken en armen in een maatschappij. Vasten heeft een ontegenzeglijk voordeel voor de gezondheid. Als een ander voorbeeld,  Islamitische strafrecht (in een sociale context gecreëerd door de islamitische gemeenschap die zich houdt aan de Goddelijke geboden) welke, als het zou worden bestudeerd in het licht van de rede en het verstand, zal leiden tot onderwerping aan God, de Sublieme Wijsheid en Almachtige.

Bij de beschouwing over de Hajj zegt de Koran, dat  Pelgrimage naar het Huis een verplichting aan God is voor iedereen die de middelen heeft de reis te maken (Koran, 3:97). Dit is een helder gebod. Als we dit horen en gehoorzamen zonder vraag, voeren  wij de pelgrimage uit, en deze daad versterkt de onderwerping. Waar leidt deze onderwerping naartoe? Tot de ervaring van de Hajj welke op zijn beurt leidt tot nadenken over zijn voordelen. We zien dat de Hajj dienst doet als een wereldwijde conferentie van Moslims, een gelegenheid om bij elkaar te zijn voor Gods zaak, zonder onderscheid van ras, sexe, kleur of onderwijsniveau.

Of we nu beginnen met een daad van onderwerping en het gebruik van ons verstand, of we gebruiken ons verstand en worden daardoor tot onderwerping gebracht, in beide gevallen wordt de Islam bevestigd. Dit komt doordat deze din gebaseerd is op de rede en het verstand en de onderwerping. Het is een systeem die God in werking heeft laten treden en het had niet anders geordend kunnen zijn.   

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day