1. Articles
  2. Wij geloven in Jezus (vrede zij met hem)
  3. De missie van Jezus (vrede zij met hem)

De missie van Jezus (vrede zij met hem)

1549 2014/03/17 2024/06/18

Onze Schepper zond profeten om de mensheid het rechte pad te laten zien. Jezus (vrede zij met hem) was één van deze boodschappers die Allah gereed had gemaakt om gestuurd te worden naar de joden (kinderen van Israël), die zich af hadden gekeerd van de leringen van de profeet Mozes (vrede zij met hem). Allah onderwees hem het Boek, de wijsheid, de Torah en het Evangelie, en steunde hem met verschillende wonderen om te bewijzen dat hij een boodschapper van Allah was. In de Edele Qor-aan zegt Allah de Verhevene: “(Gedenkt) toen de Engelen zeiden: “O Maryam, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zjin naam is de Masieh' (Messias), ‘Iesa, zoon van Maryam, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan. En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene en hij behoort tot de rechtschapenen.” Zij zei: “O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?” Hij (Allah) zei: “Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: “Wees,” en het is.” En Hij onderwijst hem de Schrift, en de Wijsheid en de Tauraat (Thora) en de Indjiel (Evangelie). En (hij is) als een boodschapper voor de Kinderen van Israël, (die zegt:) “Voorwaar, ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, en ik maak voor jullie (iets) uit klei, gelijkende op de vorm van een vogel en ik blaas erin en het zal met verlof van Allah een vogel zijn. En ik genees de blinden en de leprozen en ik doe de doden met het verlof van Allah tot leven komen. En ik vertel jullie wat jullie eten, en wat jullie in jullie huizen bewaren. Voorwaar, daarin is een Teken voor jullie als jullie gelovigen zijn. En (ik ben er) als bevestiging van wat er voor mij is gekomen van de Tauraat, opdat ik jullie een paar dingen wettig kan verklaren die voor jullie verboden waren, en ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.” (Soerah Aal ‘Imraan (3), aayah 45-50)

 


Men moet zich realiseren dat hoewel moslims geloven dat Jezus (vrede zij met hem) het zogenoemde “Goede Nieuws” heeft gekregen van Allah, we de huidige “Vier Evangelieën” niet erkennen als de uitspraken van Jezus (vrede zij met hem) zelf. Zelfs de Kerk geeft toe dat vier verschillende mannen de “Vier Evangelieën” hebben geschreven, maar houdt toch vol dat zij goddelijk geïnspireerd waren, een bewering die wij stellig verwerpen. Het kan gesteld worden dat als de vier schrijvers goddelijk waren geïnspireerd waarom er dan zoveel grote afwijkingen en weglatingen staan in hun respectievelijke individuele verslagen van het leven van Jezus (vrede zij met hem).

 


Een andere missie van Jezus (vrede zij met hem) was de mensen te vertellen over de komst van de laatste profeet na hem. Allah de Almachtige bevestigt in de Edele Qor-aan: “En (gedenkt) toen ‘Iesa, de zoon van Maryam, zei: “O Kinderen van Israël, voorwaar, ik ben voor jullie de boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er vóór mij is van de Tauraat en als verkondiger van een verheugende tijding over een boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ah'mad.” Toen hij dan met de duidelijke bewijzen tot hen kwam, zeiden zei: “Dit is duidelijk toverij.” (Soerah As-Saf (61), aayah 6)

 


Het Nieuwe Testament spreekt over de komst van een “Trooster” na de prediking van Jezus (vrede zij met hem) zoals te zien is in het evangelie van Johannes. In hoofdstuk 14 vers 16 staat: “...En ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere trooster (adviseur, helper, voorspreker, verdediger, versterker en hulp in nood) geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn...”

 


Naar aanleiding van deze Bijbelse beschrijving geloven sommige christenen, of ze worden zo geïndoctrineerd te geloven, dat de beloofde “Trooster” de “Heilige Geest” is. Maar deze visie is discutabel en in feite onacceptabel omdat de “Heilige Geest” al aanwezig was tijdens de prediking van Jezus (vrede zij met hem), en zijn komst geen toekomstige gebeurtenis was. Daarom geloven de moslims dat de term “Trooster” onvermijdelijk verwijst naar een profeet. Die profeet was Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), de ongeletterde profeet, de enige profeet die een allesomvattende Openbaring van Allah de Verhevene met zich mee heeft gekregen, die in haar originele (authentieke) vorm bewaard is gebleven, en de hele wereld uitdaagt met één vergelijkend hoofdstuk te komen. Toch is niemand in de hele wereld in staat gebleken om deze uitdaging aan te kunnen gaan, en dit zal zo blijven tot het einde der tijd. Het is het Wonder der wonderen, het laatste testament van het geloof die aan de hele wereld is gericht en het omvat zowel licht en leiding als ook de veroordeling van zonden.

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day