1. Articles
  2. Artikels
  3. Is de Islam een kopie van Jodendom en Christendom?

Is de Islam een kopie van Jodendom en Christendom?

Under category : Artikels
2760 2014/05/18 2024/04/18

Een open brief aan de heren Johannes van Damascus, Nicolaas van Cusa, Aloys Sprenger, Theodor Nöldeke en Christaan Snouck Hurgronje


Geachte heren,

Uit betrouwbare bron –zijn de uw eigen publicaties- heb ik vernomen dat Islam naar uw mening niet een oorspronkelijke religie is maar een (slap) aftreksel van eerdere religies, hoofdzakelijk het Jodendom en het Christendom. Omdat geen van u allen voor dom gehouden zou kunnen worden, zult u ongetwijfeld begrijpen dat u met deze bewering al de mensen die Islam tot fundament hebben genomen in het diepste van hun wezen heeft geraakt. Want wanneer u zegt dat Islam niet een oorspronkelijke religie is, dan zegt u feitelijk dat al deze mensen valsheid tot belangrijkste zaak in het leven genomen hebben en op dwaling hun leven baseren. En al deze mensen houden in dit leven het meest van Mohammed (saw) die volgens u allen dus enkel een leugenaar en een verleider van de mensen was, die bovendien aan plagiaat deed. Voor de goede orde, deze mensen -de moslims- zijn vandaag de dag ruim één miljard mensen. Ik behoor tot die mensen die door onderzoek en denken zichzelf ervan overtuigd hebben dat de religie die is gekomen met Mohammed (saw) de waarheid is. En uw bewering heeft dus ook mij in mijn diepste geraakt, en derhalve wil ik uw beweringen met u opnemen. Ik realiseer me weliswaar dat u allen reeds geruime tijd geleden gestorven bent, maar gezien de ernst van uw aantijgingen acht ik het gerechtvaardigd om mij hier niet door te laten weerhouden.


Meneer Van Damascus, u beweert dat Mohammed (saw) van een christelijke monnik met de naam Bahira wat heeft geleerd over het Oude en Nieuwe Testament, en dat hij (saw) datgene wat hij (saw) hiervan heeft weten te onthouden heeft omgezet in een sekte waarin hij vervolgens zelf als profeet kon fungeren. Meneer Van Cusa, u beweert dat Mohammed (saw) bij het bedenken van Islam geholpen is door twee "afgedwaalde" christenen, Sergius de Nestorijn en Bahira de Jakobijn, en twee "perverse joden", Phineas en Abdia-genaamd-Salon.

 


Beide heren, ik begrijp dat u en anderen zoals u de inspiratie voor de aantijging van plagiaat tegen Mohammed (saw) halen uit het feit dat Islam verhalen kent die ook voor komen in Jodendom en Christendom, zij het met enige markante verschillen. In het verlengde hiervan verwacht ik dat u op de hoogte bent van de leerstelling van Islam zelf ter verklaring van de verschillen in de verhalen die zowel in de Koran als in de Torah en de Bijbel voorkomen. Islam stelt dat zowel Koran, Torah als Bijbel openbaringen van Allah (swt) zijn, maar dat de mensen over tijd de Torah en de Bijbel hebben veranderd. Dit is volgens Islam de reden waarom zowel in Koran, Torah als Bijbel dezelfde verhalen terugkomen maar met enige onderlinge verschillen: de mensen hebben de verhalen in Torah en Bijbel naar eigen verlangens veranderd, maar de verhalen in de Koran zijn de ware verhalen zoals geopenbaard door Allah (swt) voor zowel Koran, Torah als Bijbel. Ik begrijp als vanzelfsprekend dat ernstige christenen zoals uzelf deze leerstelling in twijfel zullen trekken. En om geheel eerlijk te zijn, het verblijdt me wanneer mensen leerstellingen van religies niet eenvoudigweg voor waar aannemen maar dezen bediscussiëren op zoek naar de waarheid. Het is de waarheid immers waarnaar ieder mens verlangt, nietwaar? Maar staat u mij toe te reageren op uw aanzet tot discussie, uw bewering dat de vermelde verschillen tussen Koran, Torah en Bijbel het resultaat zijn van eenvoudigweg kopiëren van Jodendom en Christendom door Islam.

 

 


U beiden draagt een alternatieve verklaring aan voor het bestaan van vermelde verschillen tussen Koran, Torah en Bijbel door christenen en joden te introduceren die u verheft tot het niveau van "leermeesters van Mohammed". Wat bij de geschriften van u beiden direct opvalt, echter, is dat u uw beweringen nog niet van het geringste bewijs vergezeld doet gaan. Ik twijfel er niet aan dat u werkelijke bewijzen voor uw bewering een prominente plaats zou hebben gegeven in uw geschriften, zou u over dezen beschikt hebben. Ik bekritiseer u dan ook voor het feit dat u Mohammed (saw) beschuldigt van leugenachtigheid en verdraaiing van de waarheid terwijl u geen bewijzen aandraagt die deze aantijging onderbouwen. Zo laat u de mensen die eerlijk zijn in hun poging tot beoordeling feitelijk geen andere keus dan uw beweringen te verwerpen, en ik doe dan ook precies zo. En ik zeg u dan ook, ik verwerp hetgeen u beweert. Niet simpelweg omdat uw verklaring voor het bestaan van verschillen tussen Koran, Torah en Bijbel strijdig is met de leerstelling van Islam, maar omdat u deze bewering zonder bewijzen heeft gelaten.

 


Mijne heren, in erkenning van de mogelijkheid dat dit u tegen mij in het harnas zal jagen wil ik u verder zeggen dat ik u wens te bekritiseren voor het feit dat uw verwerping van de leerstelling van Islam niet plaatsvindt in een atmosfeer van zoeken naar de waarheid. Staat u mij toe mijzelf te verklaren.

 


Zoals reeds gezegd, zou u bewijzen hebben gehad voor uw beweringen dat joden en/of christenen profeet Mohammed (saw) hebben ingefluisterd, dan zou u zonder twijfel dezen hebben gepresenteerd aan de mensen. Dan zou u gezegd hebben "kijk hier is het bewijs dat Mohammed zich liet influisteren door die-en-die"; en dan zou u gezegd hebben "daarom zijn de verhalen in Islam anders dan in Jodendom en Christendom, omdat de leermeester(s) van Mohammed ketters waren die de verhalen van Jodendom en Christendom verdraaiden"; en dan zou uw stelling dat Islam valsheid is beargumenteerd zijn geweest. Wanneer men kijkt naar het proces dat tot uw beweringen geleid heeft, echter, dan ziet men dat niet het proces zoals dit hierboven geschetst is tot uw beider beweringen heeft geleid. Heel nadrukkelijk oordeelt u in uw geschriften eerst dat Islam wel valsheid moet zijn omdat haar verhalen anders zijn dan de verhalen uit het Jodendom en Christendom. Pas daarna begint u zich bezig te houden met de reden voor verschillen in de verhalen van zowel Koran, Torah als Bijbel. Dit betekent dat u eerst heeft geoordeeld over Islam, en pas daarna op zoek bent gegaan naar rechtvaardigingen voor dit oordeel van u. Uw beweringen dat joden/christenen profeet Mohammed (saw) hebben ingefluisterd is dus niet uw reden voor het verwerpen van Islam, het is uw rechtvaardiging voor het verwerpen van Islam. Het spijt me vreselijk, geachte heren, maar eerst oordelen en dan zoeken naar rechtvaardigingen voor het oordeel past niet bij het zoeken naar de waarheid.

 


Rest mij nog te concluderen dat uw geschriften niet in staat zijn de Islamitische verklaring voor het bestaan van verschillen in de verhalen in zowel Koran, Torah als Bijbel te verwerpen. De verwerping van een leerstelling vereist namelijk argumenten en bewijzen tegen de leerstelling, en die heeft u niet geboden. Waar uw bedoeling dus is geweest de mensen te overtuiging van de door u veronderstelde valsheid van Islam heeft u dus gefaald. U heeft namelijk enkel een alternatieve leerstelling geïntroduceerd zonder bewijzen hiervoor, wat uw leerstelling maakt tot van de categorie roddel-en-achterklap. Zeer zeker zal dit de eerlijke zoeker naar waarheid niet overtuigen. Waar uw bedoeling mogelijk is geweest om enkel de eerlijke zoekers naar waarheid in verwarring te brengen door een alternatieve leerstelling te presenteren, daar kan ik moeilijk beoordelen in hoeverre u geslaagd bent in uw opzet. Ik hoop enkel dat mijn open brief aan u precies de eerlijke zoekers naar waarheid van dienst zal kunnen zijn. Ik richt mij dan ook tot hen om te zeggen:

 

 


De eerlijke zoekers naar waarheid toetsen alternatieve beweringen op basis van de bewijzen waarmee zij gekomen zijn, en accepteren op basis van deze bewijzen vervolgens één van beiden als juist. De mensen bij wie de bewering origineert dat Islam plagiaat is, bieden geen bewijzen voor hun bewering.

 


Meneer Sprenger, u beweert dat Mohammed (saw) tijdens de eerste jaren van zijn profeetschap de mensen vertelde dat hij hen de Bijbel en de Torah in het Arabisch bracht, niet een nieuwe openbaring, en dat hij (saw) pas later van idee is veranderd en begon te verkondigen dat zijn openbaringen een nieuwe boodschap was.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day