1. Articles
  2. למה לומדים תולדות חייו
  3. השיטה המדעית לסיפר את תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום.

השיטה המדעית לסיפר את תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום.

4737 2012/08/26 2024/04/18

דבר יודע הוא כי כתיבת תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום נקרא בדרך כלל בשם "ביסטוריה", ההיסטוריה הזאת מעוניינת ברשימת אירועי העבר באופן סדורי. הסופרים והחוקרים של תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום השתמשו בשיטה האקטואלית ובסטנדרטים מדעיים מוגדרים כדי לכתוב את ההיסטוריה הזו. תפקידם של החוקרים היא לרשום את החדית'ים של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום כפי שנאמרו על ידי הנביא מוחמד עליו השלום, כותב תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום רשמו את האירועים האלה מבלי לערב את מחשבותיהם והתרשמותיהם הנפשיים וללא כל שינוי או סילוף כלשהו.

כותבי תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום ראו בכל אירוע היסטורי שהגיעו אליו על ידי הכללים המדעיים המדויקים מאוד כעובדה קדושה שצריך להבהיר אותה, כותבי תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו השלום רואים הזנחתו של מושל עוול לאחד האירועים –שבאים כתוצאה של השפעת הסביבה והקנאות- בתור בגידה בלתי נסלחת, אלא שתולדות חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום מגונות על ידי הבסיסים ויסודות המחקרים המדעיים.תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום שרדה בשלמותה החיל מלידתו של הנביא עליו השלום, יחוסו, ילדתו, נעוריו ועד הסימינים המוקדמים של הנסים של הנביא עליו השלום שאללה ישתבח שמו ויתעלה העניק לו לאורך שלבי הקריאה לשליחותו להאמין באללה יתעלה נאות לצווים של אללה יתעלה הן בשלום והן במלחמת מצווה.

ישנם הרבה כללים והוראות אשר הופקו על ידי אירועי תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הן הקשורים לאמונה והן הקשורים להלכה וההתנהגות, הדבר החשוב בהקשר זה שחייבים לדעת שהכללים וההוראות שהופקו באו באופן נפרד מההיסטוריה. הפקת הכללים וההוראות האלה באה כתוצאה של תהליך מדעי מדויק.

Previous article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day