1. Articles
  2. אַרְבָּעִים הַמְסוֹרוֹת שביסודות האסלאם וההלכה האסלאמית על פ י אימאם אָלְנָוָוִי
  3. האסלאם, האמונה, והאיחסאן

האסלאם, האמונה, והאיחסאן

נמסר על ידי עומר, שיתרצה ממנו אללה, אשר גם אמר: יום אחד, בעודנו יושבים עם שליח אללה, עליו ברכת אללה והשלום, בא אלינו בחור שלבש בגדים לבנים מאוד, ושיערו היה שחור מאוד, אשר לא נראו עליו סימנים של מסע, ולא הכיר אותו אף אחד מאיתנו. אז הוא התיישב ליד הנביא עליו ברכת אללה והשלום, והניח את הברכיים שלו ליד ברכיו (של הנביא עליו השלום), והניח את הידיים שלו על הירכיים שלו, ואמר: "מוחמד, תבשר לי על האסלאם". אז אמר שליח אללה, עליו ברכת אללה והשלום: "האסלאם הוא להעיד כי אן אלוהים מלבד אללה, ושמוחמד הוא שליחו של אללה, ולקיים את התפילה 2, ולתת את הזכאה 3, ולצום ברמדאן 4, ולעשות חאג' 5 אל הבית, אם מצאת דרך לשם". אז הוא (הבחור) אמר: "צדקת". ואנחנו הופתענו שהוא גם שואל אותו (את הנביא) וגם מאשר את דבריו. אז הוא אמר: "תבשר לי על האמונה". אמר (הנביא עליו השלום): "להאמין באללה ובמלאכיו, ובספריו ובשליחיו, וביום האחרון 6, ולהאמין בגורל על הטוב והרע שבו". אז אמר (האיש): "צדקת", והמשיך ואמר: "תבשר לי על האיחסאן 7". 

אמר (הנביא עליו השלום): "לעבוד את אללה כמו שאתה רואה אותו, ואם אתה לא רואה אותו, אז הרי שהוא רואה אותך". אמר (האיש) : "תבשר לי על השעה 8". אמר (הנביא עליו השלום) : "אין לנשאל יותר ידע מהשואל בעניינה". אמר (האיש): "אז תבשר לי על הסימנים שלה (של השעה)?". אמר (הנביא עליו השלום): "כאשר תלד המשרתת את הגבירה שלה, וכאשר תראה את היחף, הערום, העני, מגביהים את הבניינים שלהם". אז הוא עזב (הבחור), והמשכתי לשבת. אז הוא אמר (הנביא עליו השלום) : "עומר, אתה יודע מי השואל?". אמרתי : "אללה ושליחו יודעים". אמר (הנביא עליו השלום) : "ובכן, זה גבריאל, אשר הגיע כדי ללמד אתכם על הדת שלכם". (מתועד על ידי אימאם מוסלים)


  1. עומר אבן אלחטאב: אחד מחבריו הקרובים של הנביא מוחמד עליו השלום, והיה הח'ליפה השני.
  2. התפילה: הכוונה לחמשת התפילות היומיות, שהן חלק ממצוות החובה שבאסלאם.
  3. הזכאה: מס שלפי האסלאם חייבים להפריש למען טובת הכלל.
  4. הרמדאן: אחד מחודש השנה בלוח השנה האסלאמי, חודש אשר חובה על המוסלמים לצום בו.
  5. חאג': עלייה לרגל, אל הכעבה , שהיא גם חובה שעל המוסלמים לבצע לפחות פעם אחת בחיים, אם יש להם את האמצעים.
  6.  היום האחרון: הכוונה ליום הדין, היום שבו יסתיים הזמן בעולם הזה, וכל הבריאה תעמוד לתת את הדין והחשבון מול הבורא.
  7. איחסאן או אחסאן: הדרגה העליונה של האמונה. 


Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day